Udział spółkowy na sprzedaż

strefa wspólnika

Obrót prawami udziałowymi jest czymś całkowicie standardowym w przypadku spółek kapitałowych. Można powiedzieć, że integralnym elementem spółki z o.o. albo spółki akcyjnej jest to, że możemy sprzedać swoje udziały bądź akcje. Sytuacja wygląda jednak nieco inaczej w spółkach osobowych, co może być mylące dla osób nieprzyzwyczajonych do tego typu form prawnych. W spółce z o.o. i w spółce akcyjnej liczba posiadanych udziałów/akcji z grubsza odpowiada temu, ile […]

zobacz post

Publiczny podpis elektroniczny

przedsiębiorstwo

Jednym z hamulców elektronicznego obiegu dokumentów (w szczególności tych urzędowych) był utrudniony dostęp do podpisu elektronicznego. Przez wiele lat usługi certyfikacji elektronicznej świadczyły wyłącznie podmioty komercyjne, z których korzystanie często postrzegane było jako niepotrzebny koszt. Z drugiej strony, sama sposobność urzędowego wykorzystywania dokumentów zaopatrzonych w podpis elektroniczny była dość ograniczona. W ostatnich latach sytuacja zaczęła się jednak korzystnie zmieniać wraz z rozwojem rządowego portalu […]

zobacz post

Zaliczka na poczet dywidendy

biuro zarządu, strefa wspólnika

Zaliczka na poczet dywidendy jest instytucją bardzo często wykorzystywaną w praktyce. Nierzadko zdarza się, że już w ciągu roku obrotowego prognozy, co do wyniku finansowego są bardzo korzystne. W takim wypadku wspólnicy mogą chcieć podzielić się zyskiem jeszcze przed zamknięciem roku. Wbrew przysłowiu kodeks spółek handlowych dopuszcza dzielenie skóry na niedźwiedziu. O tym, jak to zrobić w spółkach kapitałowych dowiecie się z dzisiejszego wpisu. Podstawowym warunkiem do wypłaty […]

zobacz post

Rezygnacja z zarządu po nowemu

biuro zarządu

Rezygnacja z zarządu jest zagadnieniem często poruszanym na łamach naszego bloga. Nic dziwnego, jest to kwestia bardzo istotna i rodząca nie mało problemów w praktyce. Temat wraca jednak dzisiaj ponownie w związku z nowelizacją Kodeksu spółek handlowych wchodzącą w życie 1 marca 2019 r. Nowelizacja kodeksu spółek handlowych dotyczy szczególnie wrażliwej kwestii składania rezygnacji przez ostatniego członka zarządu spółki. Dotychczasowe przepisy w ogóle nie regulowały tej kwestii, co skutkowało […]

zobacz post

Po co składać sprawozdanie finansowe?

biuro zarządu

Dla wielu mniejszych działalności gospodarczych publikowanie sprawozdań finansowych może prezentować się jako zbędny i niesprawiedliwy obowiązek. Spółka jest w rękach kilku osób więc po zawiadamiać cały świat o jej wynikach finansowych? Abstrahując od zasadności utrzymywania powszechnego obowiązku zgłaszania sprawozdań finansowych do KRS, w dzisiejszym wpisie skupię się na tym, dlaczego nie warto lekceważyć tego obowiązku. Jak wspomniałem we wstępie, czasami (szczególnie przy mniejszych działalnościach gospodarczych) […]

zobacz post

Kto jest za? – Czyli jak liczyć głosy

strefa wspólnika

Podstawową zasadą przy funkcjonowaniu spółek kapitałowych jest zasada rządów większości. Oznacza ona ni mniej, nie więcej jak to, że o kluczowych dla spółki sprawach decydować będą osoby dysponujące większością praw udziałowych. Przedmiotowa zasada znajduje najszerszy wyraz w trakcie głosowań przeprowadzanych na zgromadzeniach wspólników i walnych zgromadzeniach. W dzisiejszym wpisie skupimy się na tym, jak głosy należy liczyć. Co do zasady na jeden udział w spółce z o.o. […]

zobacz post

Spółka w organizacji

biuro zarządu, strefa wspólnika

Spółka w organizacji to specyficzny status prawny spółki występujący na wczesnym – larwalnym stadium jej rozwoju. Spółka w organizacji rządzi się pewnymi nietypowymi zasadami, o których warto mieć świadomość przy zakładaniu nowego biznesu. Ze spółką w organizacji mamy do czynienia w okresie pomiędzy dniem jej zawiązania, a wpisem spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (tzw. KRS’u). Pojęcie to dotyczy jednak tylko spółek kapitałowych czyli spółki z ograniczoną odpowiedzialnością […]

zobacz post

Rezygnacja z zarządu

przedsiębiorstwo, spółki z o.o, strefa wspólnika

Problematyka rezygnacji z zarządu, a szerzej mówiąc – spółki bez zarządu bardzo często pojawia się na łamach naszego bloga. Mnogość problemów z tym związanych wynika przede wszystkim z ciężaru odpowiedzialności jaka spoczywa na członkach zarządu i woli zerwania wszelkich powiązań ze spółką w razie rozstania. W pierwszej kolejności zachęcam wszystkich czytelników do zapoznania się z tym, co do tej pory pisaliśmy na temat składania rezygnacji z pełnienia funkcji członka zarządu. Tutaj […]

zobacz post
1 2 3 22