Zamierzasz rozwiązać spółkę cywilną? Dowiedz się co zrobić z pozostałymi towarami.

podatki

W sytuacji, gdy podatnik VAT podejmuje decyzję o likwidacji działalności powinien uwzględnić konieczność opodatkowania podatkiem VAT towarów pozostałych po działalności. Dotyczy to wszystkich spółek cywilnych lub handlowych niemających osobowości prawnej (m.in spółka jawna, partnerska czy komandytowa). (więcej…)

NSA: Przychodem z tytułu objęcia udziałów / akcji w zamian za aport jest wartość nominalna tych udziałów / akcji

podatki

20 lipca 2015 roku zapadł bardzo ważny wyrok dla wszystkich przedsiębiorców, jednakże dopiero od niedawna możemy poznać uzasadnienie Naczelnego Sądu Administracyjnego w tej sprawie. Otóż NSA w składzie siedmiu sędziów oddalił skargę kasacyjną organu podatkowego w zakresie weryfikacji przez organy podatkowe wartości nominalnej udziałów w celu określenia wysokości podatku dochodowego. (więcej…)

Karty paliwowe to dobry sposób na optymalizację, ale uwaga na kłopotliwe odliczenie VAT

podatki

Kluczowe pytanie w ramach niniejszego zagadnienia to: czy mamy do czynienia z dostawą towaru, czy też usługą finansową? Aby odpowiedzieć na powyższe, warto również zadać jeszcze pytanie pomocnicze, czy rzeczywiście dochodzi do nabycia przez podmiot x towarów i usług od podmiotu, który ma prawo do rozporządzania tymi towarami i usługami jak właściciel i jako ekonomiczny posiadacz rzeczy jest czynną stroną transakcji, w ramach której dostawa na rzecz nabywcy (podmiotu X), będzie dokonana (uznana za dokonaną) przez niego. (więcej…)

Jak rozliczać koszty uzyskania przychodu w ramach spółki partnerskiej?

podatki

Istota omawianego zagadnienia sprowadza się do ustalenia, czy rozwiązanie przyjęte w ramach umowy spółki partnerskiej oraz w uchwale wspólników spółki, przewidujące nieproporcjonalny udział poszczególnych wspólników w kosztach w stosunku do udziału w przychodach, jest zgodne z treścią art. 8 ust. 1 i ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. (więcej…)

Czy kwoty pieniężne wypłacone przez spółkę na rzecz kontrahentów z tytułu odszkodowania mogą stanowić koszty uzyskania przychodów na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych?

podatki

Spółka X jest przedsiębiorstwem świadczącym m.in. usługi logistyczne, specjalizującym się w transporcie żywności (również żywności mrożonej). Zawiera z kontrahentami m.in. umowy na świadczenie wyżej wymienionych usług, polegających w szczególności na przyjęciu i składowaniu towarów kontrahentów w magazynie, kompletowaniu zamówień i załadunku towarów, a przede wszystkim dostarczaniu wskazanych towarów w określone przez kontrahenta miejsce. Co należy zrobić w sytuacji, gdy dostawa zostanie zrealizowana z opóźnieniem lub nie zostanie dostarczona określona partia towarów klientowi (w tym np. ze względu na odmowę przyjęcia przez kontrahenta dostawy towarów)? Czy odszkodowania, które Spółka będzie zobowiązana wypłacić zgodnie z treścią zawartych umów, będą mogły stanowić koszty uzyskania przychodów? (więcej…)

Skutki podatkowe finansowania wydatków na nocleg i wyżywienie pracownika mobilnego cz. I

podatki

Praca mobilna dotyczy pracowników na stanowiskach wymagających ciągłego przemieszczania się pomiędzy różnymi miejscowościami na przydzielonym im obszarze. Najczęściej zgodnie z zapisami umowy zawartej pomiędzy pracodawcą a tego rodzaju pracownikiem, miejscem wykonywania pracy jest obszar obejmujący teren całego kraju. Równie często w towarzystwie niniejszej regulacji pojawia się również wskazanie, że w trakcie wskazanego przemieszczania się pomiędzy miejscowościami na przydzielonym obszarze – pracownicy nie odbywają podróży służbowych w rozumieniu przepisów prawa pracy. (więcej…)

Spółka komandytowo akcyjna jako spółka kapitałowa w ramach pcc – podatnicy będą występować o nadpłaty

podatki

Trybunał Sprawiedliwości UE 22 maja 2015 roku orzekł, że spółka komandytowo-akcyjna jest spółką kapitałową na gruncie podatku od czynności cywilnoprawnych. Jakie korzyści w tym zakresie płyną dla podatników? (więcej…)

Optymalizacja składek z tytułu udostępnia pracownikowi samochodu służbowego do celów prywatnych

podatki

Na podstawie obserwacji aktualnych decyzji ZUS w zakresie oskładkowania bezpłatnego udostępnienia pracownikowi samochodu służbowego do celów prywatnych, rysuje się jasna tendencja – jest to podstawa do oskładkowania. Szczegóły stanowisk wnioskodawców i ZUS znacznie różnią się od siebie. Kto ma zatem rację? (więcej…)

1 2 3 4