Po co składać sprawozdanie finansowe?

biuro zarządu

Dla wielu mniejszych działalności gospodarczych publikowanie sprawozdań finansowych może prezentować się jako zbędny i niesprawiedliwy obowiązek. Spółka jest w rękach kilku osób więc po zawiadamiać cały świat o jej wynikach finansowych? Abstrahując od zasadności utrzymywania powszechnego obowiązku zgłaszania sprawozdań finansowych do KRS, w dzisiejszym wpisie skupię się na tym, dlaczego nie warto lekceważyć tego obowiązku. Jak wspomniałem we wstępie, czasami (szczególnie przy mniejszych działalnościach gospodarczych) […]

zobacz post

Kto jest za? – Czyli jak liczyć głosy

strefa wspólnika

Podstawową zasadą przy funkcjonowaniu spółek kapitałowych jest zasada rządów większości. Oznacza ona ni mniej, nie więcej jak to, że o kluczowych dla spółki sprawach decydować będą osoby dysponujące większością praw udziałowych. Przedmiotowa zasada znajduje najszerszy wyraz w trakcie głosowań przeprowadzanych na zgromadzeniach wspólników i walnych zgromadzeniach. W dzisiejszym wpisie skupimy się na tym, jak głosy należy liczyć. Co do zasady na jeden udział w spółce z o.o. […]

zobacz post

Spółka w organizacji

biuro zarządu, strefa wspólnika

Spółka w organizacji to specyficzny status prawny spółki występujący na wczesnym – larwalnym stadium jej rozwoju. Spółka w organizacji rządzi się pewnymi nietypowymi zasadami, o których warto mieć świadomość przy zakładaniu nowego biznesu. Ze spółką w organizacji mamy do czynienia w okresie pomiędzy dniem jej zawiązania, a wpisem spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (tzw. KRS’u). Pojęcie to dotyczy jednak tylko spółek kapitałowych czyli spółki z ograniczoną odpowiedzialnością […]

zobacz post

Rezygnacja z zarządu

przedsiębiorstwo, spółki z o.o, strefa wspólnika

Problematyka rezygnacji z zarządu, a szerzej mówiąc – spółki bez zarządu bardzo często pojawia się na łamach naszego bloga. Mnogość problemów z tym związanych wynika przede wszystkim z ciężaru odpowiedzialności jaka spoczywa na członkach zarządu i woli zerwania wszelkich powiązań ze spółką w razie rozstania. W pierwszej kolejności zachęcam wszystkich czytelników do zapoznania się z tym, co do tej pory pisaliśmy na temat składania rezygnacji z pełnienia funkcji członka zarządu. Tutaj […]

zobacz post

Wyjście ze spółki

strefa wspólnika

Wyjście ze spółki jest zagadnieniem niezwykle istotnym i mogącym stanowić zarzewie potencjalnych sporów korporacyjnych. Jednocześni kwestia opuszczenia spółki bardzo rzadko bywa rozważana na etapie jej zakładania, kiedy wszystkich wspólników wiąże jeszcze entuzjazm i niepohamowana wola działania. Dzisiejszy wpis stanowi kontynuację ostatnio poruszonego tematu różnic między spółkami kapitałowymi i osobowym. Punktem wyjścia do porównania tych dwóch typów spółek będzie właśnie możliwość opuszczenia […]

zobacz post

Zysk w spółce osobowej i kapitałowej

biuro zarządu

Prawo do zysku ze spółki jest zasadniczą przyczyną przystąpienie i uczestniczenia w spółce. Spółki powoływane są w przeważającej mierze po to, aby prowadzić działalność gospodarczą, pomnażać wniesiony do nich kapitał i generować dochód dla wspólników. Warto jednak wiedzieć o tym, że zakres prawa do zysku i możliwości jego realizowania są inne w zależności od rodzaju spółki z jaką mamy do czynienia. Podstawowym czynnikiem różnicującym zakres prawa do zysku jest to, czy mamy do czynienia […]

zobacz post

Konflikt interesów – dwie spółki, a jeden członek zarządu

biuro zarządu

W grupach kapitałowych nierzadką sytuacją jest, że jedna osoba pełni funkcje członka zarządu w kilku podmiotach. Grupy kapitałowe cechuje także to, że spółki bardzo często wchodzą we wzajemne relacje i zawierają ze sobą umowy. W związku z tym pewnie wszystkim przychodzi na myśl pytanie, czy ta sama osoba może podpisać umowę w imieniu dwóch spółek? Czy tutaj przypadkiem nie mamy do czynienia z konfliktem interesów? Dzisiejszy wpis jest kontynuacją ostatnio zapoczątkowanego […]

zobacz post

Umowa między spółką a jej organem

biuro zarządu

Truizmem jest, że spółka ma zarabiać. Żeby zarabiać spółka powinna zawierać i realizować kontrakty z innymi uczestnikami rynku – najlepiej wypłacalnymi. Niemniej od czasu do czasu zdarzać się będzie, że spółka będzie musiała zwrócić się „do wewnątrz” i zawrzeć porozumienie z członkami własnych organów. Może bowiem chodzić o uregulowanie zasad zatrudnienia członka zarządu, dofinansowanie spółki pożyczką lub inną formę takiej wewnętrznej kooperacji. Warto wiedzieć, […]

zobacz post
1 2 3 4 5 24