BDO na firmówce

KRS, NIP i REGON – przyzwyczailiśmy się do widoku tych numerów na papierze firmowym czy pieczątkach przedsiębiorstw. Nie każdy jednak wie, że do tej triady oznaczeń dodać trzeba także numer w Bazie Danych o Odpadowych tzw. BDO (oficjalnie: Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami).

Baza Danych o Odpadach to specjalny rejestr prowadzony przez Marszałków Województw, do którego wpisuje się podmioty wprowadzające produkty (w tym produkty w opakowania) na rynek, a także prowadzące jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową i podmioty gospodarujące odpadami. Podmiotom wpisanym do rejestru nadaje się specjalny numer (BDO), który będą musiały posługiwać się w różnych sytuacjach związanych z odpadami.

Kogo dotyczy obowiązek?

Ustawa o odpadach nakłada obowiązek umieszczania numeru rejestrowego na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością. Obowiązek dotyczy podmiotów:

  1. wprowadzających sprzęt i autoryzowanych przedstawicieli,
  2. wprowadzających baterie lub akumulatory,
  3. wprowadzających pojazdy,
  4. producentów, importerów i wewnątrzwspólnotowych nabywców opakowań,
  5. wprowadzających na terytorium kraju produkty w opakowaniach,
  6. wprowadzających na terytorium kraju opony,
  7. wprowadzających na terytorium kraju oleje smarowe

bottles-container-daylight-802221

Gdzie należy umieszczać nr BDO?

Ustawa stanowi, że obowiązek umieszczania nr BDO dotyczy wszystkich dokumentów sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością. Jak wynika z informacji opublikowanej na stronie Ministerstwa Środowiska – nr BDO trzeba umieszczać przede wszystkim na dokumentach związanych z działalnością w zakresie produktów i odpadów. Chodzi przykładowo o  faktury VAT, paragony fiskalne, umowy sprzedaży, sprawozdania, karty przekazania odpadów oraz ewidencje odpadów. Z uwagi na brak precyzji w przepisach ustawy, bezpieczniej jest ujawniać BDO wszędzie tam, gdzie zwykło się wskazywać pozostałe numery spółki – np. także w dokumentach handlowych.

Zdaniem Ministerstwa Środowiska numer BDO może on być wymieniony w stopce dokumentu obok danych podmiotu jak np. NIP lub umieszczony na pieczęci firmowej. Z uwagi na powszechnie przyjętą praktykę wpisywania numerów rejestrowych w stopkach maili, również i w tym miejscu warto wskazywać numer w bazie danych o odpadach.

Co grozi za nieujawnianie nr BDO?

Nieumieszczanie numeru rejestrowego na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością, wbrew obowiązkowi ustawowemu grozi nałożeniem administracyjnej kary pieniężnej w wysokości między 5.000 zł a 1.000.000 zł. Wysokość kary została określona dla wielu rodzajów naruszeń ustawowych, więc wymierzenie kary w górnych granicach zagrożenia akurat za nieujawnienie nr BDO raczej nie jest wysoce prawdopodobne, aczkolwiek uporczywe naruszanie tego obowiązku może być piętnowane.