Rejestr Dokumentów Publicznych już ruszył

blog

Rejestr Dokumentów Publicznych to strona internetowa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, której zadaniem jest walka z fałszerstwem. W RDP będziemy mogli sprawdzić jak powinny wyglądać rozmaite dokumenty publiczne oraz jakie techniki zabezpieczające przed podrabianiem zostały użyte.

Stety lub niestety dokumenty są immanentnym elementem krajobrazu społeczno-gospodarczego. Czy chodzi o tożsamość (dowód tożsamości), prawo pobytu w Polsce (karta pobytu), stan cywilny (akt małżeństwa) lub uprawnienie do prowadzenia określonej działalności (licencja detektywa) – kwit musi być. Niemniej jednak, kiedy nasz kontrahent lub przyszły pracownik przedstawia tzw. papiery, jesteśmy zwykle zdani na zaufanie i dobrą wiarę. Zmianę tego stanu rzeczy ma na celu nowouruchomiony Rejestr Dokumentów Publicznych, którego zadaniem jest promowanie wiedzy na temat takich dokumentów i zwiększanie obywatelskiej kontroli pod kątem podróbek.

RDP dostępny jest na stronie internetowej www.gov.pl/app/rdp/. Znajdziemy w nim informacje na temat wzorów dokumentów publicznych, a także informacje o zabezpieczeniach tych dokumentów przed fałszerstwem i o sposobach weryfikacji ich autentyczności. Rejestr zawiera wysokiej jakości zdjęcia i cenne wskazówki umożliwiające szybką weryfikację danego dokumentu pod kątem jego autentyczności. Nadto dowiemy się m.in. jak dokument wygląda, od kiedy jest w Polsce stosowany oraz kto jest jego wytwórcą.

Processed with VSCO with q1 preset

Umieszczone w Rejestrze wzory dokumentów publicznych podzielone zostały na trzy kategorie. Kategoria pierwsza obejmuje dokumenty najistotniejsze z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa takie, jak dowód osobisty, paszport, akta stanu cywilnego czy legitymacje służbowe funkcjonariuszy. Do kategorii drugiej zaliczają się dokumenty ważne z punktu widzenia obrotu gospodarczego i prawnego w tym dotyczące broni, międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych, potwierdzające wykształcenie wyższe i specjalistyczne oraz świadectwa dojrzałości. W kategorii trzeciej zawarte zostały z kolei dokumenty, które mogą być istotne dla przedsiębiorców jak koncesje, pozwolenia, licencje, zaświadczenia, świadectwa i certyfikaty związane z bezpieczeństwem transportu

Jak na razie baza danych faktycznie dostępnych w RDP jest dosyć skromna. Udało mi się dotrzeć tylko do informacji dotyczących dowodu osobistego, paszportu i karty pobytu. Z opisu strony internetowej wynika, że projekt dopiero co został uruchomiony i będzie sukcesywnie uzupełniany o dokumenty będące już w obrocie prawnym jak i dokumenty nowo wprowadzane do obiegu.

Idea edukowania społeczeństwa jest jak najbardziej słuszna i godna poparcia. W czasach rosnącego zagrożenia oszustwami „na policjanta” czy innego przedstawiciela służb, możliwość zapoznania się z tym, jak legitymacja służbowa powinna wyglądać jest na pewno cennym narzędziem. Myślę, że RDP zostanie doceniony też przez przedsiębiorców, którzy mają często do czynienia z obiegiem dokumentów publicznych np. w transporcie międzynarodowym (szczególnie ADR) czy przy zatrudnianiu obcokrajowców.

Zdalny Zarząd i Rada Nadzorcza

blog

Pandemia koronawirusa zmusza wszystkich do szerszego korzystania z instrumentów pracy zdalnej. O rozwiązaniach tarczy antykryzysowej umożliwiającej przeprowadzenia zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia za pomocą wideokonferencji pisaliśmy już wcześniej. Warto jednak zwrócić uwagę na to, że podobne rozwiązania może wykorzystać zarząd i rada nadzorcza.

Przepisy kodeksu spółek handlowych znowelizowane na podstawie tzw. tarczy antykryzysowej pozwalają na przeprowadzanie zdalnie oraz za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość posiedzeń zarządów i rad nadzorczych spółek kapitałowych. Co jednak ważniejsze, taka możliwość nie wymaga wprowadzania jakichkolwiek zmian w umowie spółki czy statucie. Oznacza to, że z nowych sposobów przeprowadzania posiedzeń organów skorzystają wszystkie spółki kapitałowe bez konieczności podejmowania żadnych dodatkowych czynności poza organizacyjno-technicznymi.

Uchwały obydwu organów mogą zostać podjęte:

  • w trybie pisemnym, tzn. bez konieczności fizycznego spotkania się w jednym miejscu, obiegowo,
  • przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, np. wideo lub telekonferencji,
  • na piśmie za pośrednictwem innego członka zarządu lub rady nadzorczej

photo-of-man-in-blue-suit-jacket-striped-shirt-and-3760528

Uchylono również przepisy zakazujące podejmowania uchwał trybie pisemnym lub za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w przypadku gdy dotyczyły one wyborów przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady nadzorczej, powołania zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.

Wątpliwości budziła kwestia przeprowadzania obiegowych uchwał w sprawach, wymagających głosowania tajnego. Obecnie procedowana w parlamencie nowelizacja tarczy antykryzysowej ma rozstrzygać ten problem. Zgodnie z proponowaną treścią zmienionych przepisów kodeksu spółek handlowych rady nadzorcze spółek z o.o. oraz spółek akcyjnych będą mogły podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość także w sprawach, dla których umowa spółki lub statut przewidują głosowanie tajne, pod warunkiem, że żaden z członków rady nadzorczej nie zgłosi sprzeciwu.

Przepisy wprowadzono przy okazji stanu epidemicznego, aczkolwiek z założenia mają one obowiązywać na stałe. Oznacza to trwałe zadomowienie wideokonferencji w polskim porządku korporacyjnym. Rozwiązanie to powinno bowiem okazać się przydatne także w czasach spokoju.

E-sąd furtką dla windykatorów?

blog

Jednym z głównych punktów ostatniej, dużej nowelizacji kpc było ograniczenie przepisów dotyczących tzw. fikcji doręczenia. Chodziło o to, aby informacja o sprawie cywilnej rzeczywiście dotarła do adresata, a nie jedynie została dwukrotnie awizowana. Jak się jednak okazuje, nowe zasady nie zawitały do e-sądu.

Co to jest e-sąd?

Wydział VI Cywilny Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie – popularnie zwany e-sądem – to specjalnie wyznaczony sąd, który zajmuje się rozpoznawanie spraw w elektronicznym postępowaniu upominawczym (EPU). W ramach EPU postępowanie prowadzone jest w całości elektronicznie, co umożliwia uzyskanie orzeczenia bez fizycznej wizyty w sądzie czy na poczcie.

E-sąd wydaje jedynie nakazy zapłaty – to jest orzeczenia zasądzające określoną kwotę pieniężną – jeżeli na podstawie twierdzeń powoda roszczenie wydaje się zasadne. Piszę „wydaje się” dlatego, że do e-sądu nie doręcza się żadnych dowodów. Po otrzymaniu nakazu zapłaty pozwany może wnieść sprzeciw, który powoduje, iż nakaz zapłaty traci swoją moc. Jeżeli pozwany nie wniesienie sprzeciwu w ustalonym terminie, nakaz zapłaty się uprawomocnia  i uzyskuje moc równą wyrokowi. Pozwany nie musi w żaden sposób uzasadniać sprzeciwu –  wszystko zależy od tego, czy akceptuje on wydany nakaz zapłaty czy też nie.

selective-focus-photography-of-a-mailbox-2217613

O co chodzi z fikcją doręczeń?

Dzięki ostatniej dużej nowelizacji procedury cywilnej, w tradycyjnym postępowaniu trochę więcej pracy należy włożyć w prawidłowe doręczenie pozwu. Dotychczas pozew wysyłało się na adres zamieszkania wskazany przez powoda (najczęściej wynikający z umowy będącej podstawą roszczenia). Jeżeli poczta nie dostarczyła żadnych niepokojących informacji (np. adnotacji o tym, że adresat wyprowadził się), pozew uznawało się za doręczony po dwukrotnej awizacji, nawet jeżeli fizycznie nikt go nie odebrał. Taki sposób doręczenia zwykło nazywać się fikcją doręczenia.

Po nowelizacji jeżeli pozwany, pomimo dwukrotnej awizacji przesyłki, nie odebrał pozwu lub innego pisma procesowego wywołującego potrzebę podjęcia obrony jego praw, a w sprawie nie doręczono mu wcześniej żadnego pisma i nie ma zastosowania szczególny przepis przewidujący skutek doręczenia, sędzia przewodniczący zawiadamia o tym powoda i zobowiązuje go do doręczenia tego pisma pozwanemu za pośrednictwem komornika w przeciągu 2 miesięcy.

Takie rozwiązanie stało się kłopotliwe dla wierzycieli, którzy na gruncie dotychczasowych przepisów, zasadniczo doręczeniami przejmować się nie musieli. Przy obecnym rozwiązaniu dłużnik z kolei ma dosyć spore możliwości unikania poczty w taki sposób, aby zmusić wierzyciela do korzystania z komornika.

Jak to jest w e-sądzie?

W przypadku elektronicznego postępowania upominawczego, po wyczerpaniu standardowej procedury doręczenia (dwukrotna awizacja), nakaz zapłaty uznaje się za doręczony o ile adres, pod którym pozostawiono zawiadomienia, jest zgodny z adresem ujawnionym w rejestrze PESEL. Innymi słowy w e-sądzie możemy doręczać nakazy zapłaty na adres zameldowania. Wobec tego korzystając z EPU możemy uniknąć kłopotliwej procedury doręczania pozwu przez komornika. Oczywiście nie chroni to nas w żaden sposób przed złożeniem sprzeciwu przez dłużnika. Co więcej, wedle obecnych przepisów po złożeniu sprzeciwu e-sąd sprawę umarza i wierzyciel zmuszony jest wnieść pozew od nowa do sądu tradycyjnego.

Jakie to ma znaczenie dla rynku?

Różnica w sposobie doręczania pism w różnych trybach postępowania może mieć kolosalne znaczenie dla wierzycieli masowych. Pomimo afery GetBack, firmy windykacyjne w dalszym ciągu cieszą się dużą popularnością, a korzystanie postępowań upominawczych stanowi ich chleb powszedni. Z drugiej strony, nowelizacja kpc i wprowadzenie doręczeń komorniczych miało chyba na celu głównie walkę z roszczeniami windykatorów kierowanymi pod nieaktualne adresy dłużników. Dlaczego wobec pozostawiono taką „furtkę” w elektronicznym postępowaniu upominawczym? Trudno powiedzieć…

Prosta spółka akcyjna dopiero w 2021?

blog

Do niedawna żyliśmy w przekonaniu, że Prosta Spółka Akcyjna pojawi się już 1 marca 2020 r. Ostatnie poczynania komisji sprawiedliwości wskazują jednak, że na tę nową formę prawną przyjdzie nam poczekać jeszcze rok.

Jak możemy przeczytać w komunikacie Ministerstwa Rozwoju, 7 stycznia 2020 r. sejmowa komisja sprawiedliwości poparła poselskie poprawki do rządowego projektu ustawy o zmianie kodeksu postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Z poprawek wynikało m.in. odroczenie wprowadzenia elektronicznego postępowania rejestrowego. Konsekwencją odroczenia tego systemu stała się konieczność odroczenia przepisów o Prostej Spółce Akcyjnej, której rejestracja miała w znacznej mierzy opierać się na nowoczesnym, elektronicznym postępowaniu rejestrowym. Prosta Spółka Akcyjna ma wejść w życie dopiero 1 marca 2021 r.

Jak na razie mamy do czynienia tylko ze stanowiskiem komisji sejmowej. Ponieważ ustawa wprowadzająca PSA została już uchwalona i podpisana przez Prezydenta, a oczekiwała jedynie na wejście w życie, przesunięcie tych przepisów w czasie będzie wymagało podjęcia nowej ustawy odraczającej. Taka ustawa procedowana będzie w typowym trybie ustawodawczym, w którym konieczna jest uchwała Sejmu i podpis Prezydenta, zaś Senat może zgłaszać swoje poprawki. W związku z tym los Prostej Spółki Akcyjnej nie jest jeszcze przesądzony. Potencjalnie, nowa forma prawna mogłaby przecież zostać wprowadzona w życie na bazie już istniejącego systemu e-KRS, który całkiem nieźle radzi sobie z rejestrowaniem spółki z o.o., spółki jawnej czy spółki komandytowej.

Jeżeli faktycznie dojdzie do odroczenia wejścia w życie nowych przepisów, nastąpi to z pewnością ze stratą dla polskiego biznesu. Prosta spółka akcyjna wydawała się być atrakcyjnym rozwiązaniem dla dynamicznie rozwijającej się branży IT. Zmiany są tym bardziej zaskakujące, że projekt wprowadzenia PSA, mimo kontrowersji z nim związanych, promowany był jako flagowy produkt Ministerstwa Rozwoju. Co więcej, wpisywał się on w europejski trend tworzenia rozwiązań prawnych sprzyjających rozwojowi startupów.

Z naszym szczegółowym przedstawieniem charakterystyki oraz omówieniem wszystkich zalet i wad prostej spółki akcyjnej możecie zapoznać się tutaj.

CDN

Spółka publiczna bliżej inwestora?

blog

Polska do 10 czerwca 2019 r. powinna była wdrożyć dyrektywę w zakresie zachęcania akcjonariuszy do długoterminowego zaangażowania (tzw. dyrektywa w sprawie praw akcjonariuszy II. SRD II). Jednym z celów dyrektywy jest przyznanie dodatkowych praw akcjonariuszom spółek giełdowych i w efekcie uczynienie tej formy inwestycji bardziej atrakcyjną. Rada Ministrów pracuje nad projektem, który ma wcielić idee dyrektywy w życie.

Wdrażanie dyrektywy SRD II ma nastąpić w drodze zmiany ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Nowelizacja przewiduje przepisy, które mają zapobiegać obchodzeniu obowiązku sporządzania memorandum informacyjnego w razie tzw. emisji kroczących. Dotychczasowe przepisy dopuszczały prowadzenie wielu emisji papierów wartościowych bez obowiązku prospektowego pod warunkiem, że każda z nich kierowana była do mniej niż 150 osób. W praktyce takie oferty trafiały do nieograniczonego grona odbiorców, chociaż efekt był rozłożony w czasie (stąd określenie „emisja krocząca”). Zgodnie z projektem, spółka publiczna będzie musiała musiała opublikować memorandum informacyjne przy każdej kolejnej ofercie papierów wartościowych tego samego rodzaju, kierowanej do inwestorów niekwalifikowanych, przeprowadzanej w jednym roku kalendarzowym, chyba że w ciągu ostatnich 12 miesięcy łączna liczba osób, którym zaproponowano papiery wartościowe nie przekroczy 149 osób.

desk-facial-expression-greeting-1451454

Dzięki drugiej dużej zmianie spółka publiczna ma uzyskać możliwość identyfikacji akcjonariuszy niezależnie od liczby posiadanych przez nich akcji. W obecnym stanie prawnym spółki publiczne w praktyce poznają swoich akcjonariuszy zwykle raz do roku – przy okazji zwyczajnego walnego zgromadzenia. Zdaniem autorów projektu, bezpośrednia komunikacja spółki z jej akcjonariuszami przyczyni się do budowania więzi i zaangażowania inwestorów w sprawy spółki. Stąd spółki publiczne będą miały prawo występowania do pośredników prowadzących rachunki papierów wartościowych jak i do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. o udostępnienie pełnej listy akcjonariuszy. Wprawdzie przepisy unijne pozwalały na ograniczenie tego prawa do akcjonariuszy przekraczających próg 0,5 % ogółu akcji, jednak w myśl projektu – uprawnienie ma dotyczyć nawet akcjonariuszy najdrobniejszych.

Projekt ustawy przewiduje również wymóg wyrażenia zgody co najmniej przez radę nadzorczą na zawarcie istotnych transakcji z podmiotami powiązanymi. Spółka publiczna będzie mogła przewidzieć w swoim statucie konieczność wyrażania zgody na zawarcie takich transakcji także przez walne zgromadzenie. Istotną transakcją będzie transakcja, której wartość przekracza 5% sumy aktywów według ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego. W przypadku transakcji długotrwałych, wartość wyliczana będzie na podstawie sumy świadczeń za cały czas trwania umowy (jeżeli zawarto ją na czas określony) bądź za okres pierwszych trzech lat (jeżeli zawarto ja na czas nieokreślony). Z obowiązku pozyskiwania zgody wyłączone będą m.in. transakcje zawierane na warunkach rynkowych w normalnym toku działalności przy czym rada nadzorcza będzie musiała wdrożyć procedurę okresowej oceny, czy warunki rynkowe transakcji są spełnione. Informacje o istotnych transakcjach będą musiały być także publikowane na stronie internetowej spółki.

Ostatnią ciekawą zmianą, o której chciałbym napisać jest konieczność wdrożenia w spółkach publicznych polityk wynagrodzeń, które mają określać zasady przyznawania wynagrodzeń członkom zarządu oraz rady nadzorczej i z założenia przyczyniać się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów i stabilności spółki. Kompetencja do przyjmowania polityki wynagrodzeń przysługiwać będzie walnemu zgromadzeniu. Polityka wynagrodzeń powinna uwzględniać różnorodne czynniki, zarówno finansowe jak i niefinansowe. Polityka wynagrodzeń powinna także być aktualizowana nie rzadziej niż co cztery lata. Co do zasady wynagrodzenia członków zarządu i rad nadzorczych będą musiały być wypłacane zgodnie z przyjętą polityką, o ile rada nadzorcza nie zdecyduje o czasowym odstąpieniu od jej stosowania Jeżeli jest to niezbędne do realizacji długoterminowych interesów i stabilności finansowej spółki lub do zagwarantowania jej rentowności.

Wyżej wymienione zmiany to tylko część propozycji autorów nowelizacji. Projekt nie został jeszcze przekazany do prac sejmowych co oznacza, że może on ulec sporym zmianom przed wejściem w życie. Oczywiście dalsze zmiany nie powinny być fundamentalne gdyż przepisy ograniczone są dyrektywą unijną.

Warunkowa umowa sprzedaży udziałów – ochrona nabywcy

blog

Warunkowa umowa sprzedaży udziałów albo warunkowa przedwstępna umowa sprzedaży udziałów jest często wykorzystywane w praktyce transakcji M&A. Przy takich konstrukcjach przejściowych pojawia się naturalne pytanie o to, co się stanie jeżeli sprzedający, w okresie zanim ziściły się warunki zawieszające, nielojalnie postanowi sprzedać udziały osobie trzeciej? Czy poszkodowanemu inwestorowi przysługują jakieś instrumenty ochronne?

Odpowiedź na wyżej postawione pytanie nie jest niestety łatwa. Nie ulega wątpliwościom, że niedoszłemu nabywcy przysługiwać będzie względem nielojalnego kontrahenta roszczenie o zapłatę odszkodowania. Problemem będzie jednak określenie wysokości odszkodowania. Z jednej strony, rzeczywistą stratę jaką poniósł nabywca stanowią koszty związane z organizacją transakcji (audyty, obsługa prawna, taksy notarialne, wnioski do organów publicznych itp.). Natomiast szkoda w postaci zysków nieosiągniętych w związku z niezrealizowana inwestycją będzie miała charakter mocno hipotetyczny, a tym samym trudny do wykazania przed sądem. W tym zakresie niewątpliwym ułatwieniem byłoby posłużenie się zryczałtowaną kwotą kary umownej.

Niezależnie jednak od ewentualnych roszczeń odszkodowawczych powstaje pytanie, czy istnieje możliwość wymuszenia transferu udziałów pomimo rozporządzenia nimi na rzecz osoby trzeciej? Przepisy polskiego prawa cywilnego przewidują ciekawą regulację służącą ochronie osoby, na rzecz której dokonano warunkowego rozporządzenia. Chodzi o ochronę tzw. ekspektatywy prawa czyli prawnie uzasadnionego oczekiwania, iż dane prawo się pozyska. Ochronę taką przewiduje art. 92 § 1 kodeksu cywilnego, zgodnie z którym ziszczenie się warunków zastrzeżonych dla rozporządzenia określonym prawem niweczy wszelkie czynności, które udaremniałyby lub ograniczały to rozporządzenie. Tym samym warunkowa umowa sprzedaży chroniłaby inwestora przed wszelkimi nielojalnymi transferami, które miałyby miejsce pomiędzy zawarciem umowy warunkowej, a ziszczeniem się warunków (o ile warunki by się ziściły).

ask-blackboard-356079

Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że wspomniana regulacja chroni potencjalnego inwestora w pełni i nie ma on czym się martwić. Niemniej jednak z zastosowaniem takiej ochrony ekspektatywy są dwa problemy. Po pierwsze chroni ona tylko rozporządzenia dokonane pod warunkiem. Oznacza to, że na art. 92 § 1 k.c. możemy się powołać tylko jeżeli została zawarta warunkowa umowa sprzedaży. Jeżeli zaś skorzystano z konstrukcji warunkowej przedwstępnej umowy sprzedaży – przepis ten nie znajdzie zastosowania.

Drugim ograniczeniem jest nie-do-końca jasne brzmienie art. 92 § 2 kodeksu cywilnego. Zgodnie z tym przepisem, jeżeli wskutek czynności nielojalnego sprzedającego prawa miałyby zostać nabyte przez osobę trzecią – stosuje się odpowiednio przepisy o ochronie osób w dobrej wierze, które dokonały czynności z osobą nieuprawnioną. Z tym właśnie „odpowiednim” stosowaniem przepisów mamy duży problem. Wynika on z faktu, iż w polskim prawie nie ma przepisów chroniących nabywcę udziałów w spółce z o.o. w dobrej wierze. Innymi słowy, polskie prawo nie umożliwia nabycia udziałów od osoby nieuprawnionej. Taka ochrona występuje natomiast w przypadku nabycia ruchomości w dobrej wierze (o ile ruchomości wydano) jak i nabycia nieruchomości w dobrej wierze od osoby, która figuruje w księdze wieczystej nieruchomości. W związku z tym można się zastanawiać, czy nabywca udziałów w dobrej wierze nie jest chroniony (bo nie ma takich przepisów dotyczących udziałów w spółce z o.o.) czy też powinien być chroniony przy odpowiednim zastosowaniu przepisów o ruchomościach?

Nie znalazłem żadnego publicznie dostępnego orzeczenia, które odpowiadałoby na to pytanie. Oznacza to, że kwestia o olbrzymim znaczeniu dla praktyki transakcyjnej, która może rodzić potencjalnie znaczące spory korporacyjne  nie trafiła jeszcze pod osąd.

e-sprawozdania finansowe

blog

agenda-analysis-business-990818

E-sprawozdania finansowe

Począwszy od 1 października 2018 r. zmianie uległy zasady sporządzania i zgłaszania sprawozdań finansowych spółek.

Formuła e-sprawozdań

List saved_#ffffff_128px_bluePocząwszy od 1.10.2018, sprawozdania finansowe spółki powinny być sporządzane w formie elektronicznej, w strukturze logicznej opublikowanej w biuletynie informacji publicznych przez Ministerstwo Finansów. Oznacza to, że sposób sporządzania rocznych sprawozdań finansowych upodobni się do sporządzania jednolitych plików kontrolnych (JPK). Zalecamy kontakt z dostawcą oprogramowania księgowego celem ustalenia, czy przewiduje on usługę generowania sprawozdania finansowego w nowej postaci.

Podpisywanie e-sprawozdań

Clipboard_#ffffff_128px_blueE-sprawozdania finansowe muszą zostać opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym w portalu ePUAP. Zwracamy uwagę, że sprawozdania muszą zostać podpisane w powyższy sposób przez wszystkich Członków Zarządu spółki oraz osobę odpowiedzialną za prowadzenie ksiąg rachunkowych. W związku z tym sugerujemy odpowiednio wcześniejsze zorganizowanie narzędzi do składania podpisów w elektronicznej formie. Przypominamy jednocześnie, że utworzenie profilu zaufanego ePUAP wymaga posiadania numeru PESEL, co jest szczególnie istotne dla cudzoziemców. W ich bowiem przypadku konieczne jest przeprowadzenie czasochłonnej procedury nadania numeru PESEL. Jeżeli chodzi o zagraniczne podpisy kwalifikowane to nie wszystkie są uznawane przez polskie organy, w kazdym przypadku należy to osobno zweryfikować.

Zgłaszanie e-sprawozdań do KRS

Letter_#ffffff_128px_blueSprawozdania finansowe mogą zostać zgłoszone do KRS jedynie za pomocą elektronicznego systemu s24 dostępnego na stronie ekrs.ms.gov.pl. Zgłoszenie nie podlega opłacie, jednak musi zostać dokonane przez Członka Zarządu spółki, którego PESEL został ujawniony w KRS (zgłoszenia nie może dokonać pełnomocnik ani prokurent). Jest to szczególnie istotne w przypadku spółek, w których Zarządach zasiadają cudzoziemcy nie posiadający numeru PESEL. W takim bowiem wypadku konieczne jest przeprowadzenie czasochłonnej procedury nadania numeru PESEL.

 

Stan prawny może jednak ulec zmianie. Do czasu składania sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2018 r. mogą też zostać wprowadzone przepisy ułatwiające sporządzanie i składanie dokumentów sprawozdawczych.

 

Akcjonariat pracowniczy – ESOP

blog

ESOP (employee stock ownership plan) czyli program akcjonariatu pracowniczego był i jest interesującym rozwiązaniem nakierowanym na zwiększenie zaangażowania pracowników w spółkę. Idea akcjonariatu pracowniczego zasada się na założeniu, że powiązanie finansowe pracowników z zyskami i wartością spółki zwiększy ich dbałość o jej rozwój oraz wytworzy poczucie odpowiedzialności za „wspólny biznes”. Dzisiejszy wpis chciałbym poświęcić prawnym uwarunkowaniom stosowania programu akcjonariatu pracowniczego.

Jak wspominałem we wstępie, ESOP polega na przyznaniu pracownikom praw udziałowych w spółce. W zależności od rozwiązania, prawa udziałowe mogą zostać przyznane szerokiemu gronu osób zatrudnionych, bądź ograniczone do kadry wyższego szczebla. Z uwagi na to, że spółka akcyjna oferuje znacznie szersze możliwości prawne wdrażania programu akcjonariatu pracowniczego, w dzisiejszym wpisie skupię się na funkcjonowaniu tego rozwiązania właśnie w spółce akcyjnej. Prawo do akcji może zostać przyznane pracownikom przede wszystkim poprzez przyznanie prawa do objęcia akcji w podwyższonym kapitale zakładowym lub przyznanie prawa (opcji) odkupu akcji już wyemitowanych.

Prawo objęcia akcji w podwyższonym kapitale zakładowym

Obejmowanie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki to nabywanie akcji w ramach obrotu pierwotnego. Chodzi o nabycie akcji bezpośrednio od spółki w zamian za wkład na pokrycie kapitału zakładowego. Mowa tu więc o nabywaniu akcji, które jeszcze nie istnieją i powstaną dopiero z chwilą ich objęcia. Wedle pomysłu ustawodawcy, akcjonariat pracowniczy powinien być wprowadzany przez warunkowe podwyższenie kapitału.

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego polega na określeniu granicznej kwoty kapitału zakładowego i maksymalnej ilości wyemitowanych akcji wraz ze wskazaniem terminu w jakim akcje mogą być obejmowane, a także grona osób, którym prawo do akcji zostaje przyznane. Pracownicy, którzy zostaną uhonorowani takim uprawnieniem, mogą w czasie obowiązywania warunkowego podwyższenia kapitału obejmować akcje spółki. Objęcie akcji może następować systematycznie przez dłuższy okres czasu, w transzach zależnych od możliwości finansowych pracownika lub przyznawanych mu premii. Należy bowiem pamiętać, że wkładem na pokrycie kapitału zakładowego nie musi być pieniądz, a mogą być wierzytelności pracownika z tytułu nabytych uprawnień do zysku spółki. Poprzez kształtowanie ceny emisyjnej emitowanych akcji oraz prawa do zysku pracowników można kreować u pracownika wybór między natychmiastowym otrzymaniem pewnej określonej kwoty pieniędzy, a zainwestowaniem tych środków w spółkę z potencjałem do uzyskania większych zysków w przyszłości.

collaboration-community-cooperation-872955

Opcja odkupu akcji już wyemitowanych

Przyznanie prawa opcji odkupu akcji już wyemitowanych odnosi się do tych akcji, które zostały już objęte (najczęściej również wkłady do spółki zostały wniesione). Tego typu opcja może być wobec tego udostępniona bezpośrednio przez właściciela spółki (akcjonariusza, który zdecyduje się sprzedawać swoje akcje), ale możliwe jest także wykorzystanie spółki jako pośrednika w tym procesie. Zgodnie z regulacją kodeksu spółek handlowych, spółka akcyjna może nabyć swoje własne akcje celem zaoferowania ich osobom zatrudnionym w spółce lub spółce powiązanej przez okres co najmniej trzech lat. Akcje te powinny zostać następnie zaoferowane podmiotom uprawnionym w ciągu roku od dnia ich nabycia. Z uwagi na powyższy termin, omawiane rozwiązanie wymaga przynajmniej wstępnego ustalenia z pracownikami tego, czy akcjonariat pracowniczy cieszył się będzie zainteresowaniem. Należy bowiem pamiętać, że spółka skupuje własne akcje odpłatnie, a w przypadku naruszenia wspomnianego wyżej terminu – musi je umorzyć. W efekcie nieprzemyślany program akcjonariatu pracowniczego może wygenerować dla spółki jedynie koszt.

Podsumowując, polskie przepisy prawa przewidują pewne rozwiązania nastawione na wytworzenie akcjonariatu pracowniczego. Ich wdrożenie wiąże się jednak z koniecznością zachowania dosyć złożonych procedur, a przede wszystkim z rozeznaniem nastrojów we własnej firmie. Z oczywistych względów, akcjonariat pracowniczy będzie znaczniej bardziej atrakcyjny w spółkach publicznych (notowanych na giełdzie lub na rynku alternatywnym) z uwagi na łatwość spieniężenia otrzymanych akcji w dogodnym momencie. ESOP obecnie nie jest może najbardziej powszechnym sposobem wiązania pracowników ze spółką, aczkolwiek przypuszczalnie, wzorem naszych zachodnich sąsiadów, rozwiązanie to stanie się bardziej popularne wraz z dalszym rozwojem polskiej gospodarki.

1 2 3 4