Współpraca z wojskami USA bez podatku

blog

Polski wykonawca lub podwykonawca kontraktowy działający dla wojsk USA nie zapłaci podatku dochodowego. W niepewnych czasach konfliktu zbrojnego za wschodnią granicą, nietypowe zwolnienie podatkowe może być zachętą dla podjęcia współpracy na rzecz sił zbrojnych Polskiego sojusznika.

Zwolnienie wykonawców kontraktowych z podatku dochodowego

Polski Ład wprowadził do przepisów ustaw o podatkach dochodowych zwolnienia dla podmiotów współpracujących z siłami zbrojnymi USA. Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami, wolne od podatku są dochody uzyskane przez wykonawcę kontraktowego z tytułu dostarczania towarów i usług siłom zbrojnym USA lub budowy infrastruktury dla tych sił. Zwolnienie dotyczy podmiotów mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Definicja wykonawcy kontraktowego jest szeroka. Obejmuje na bowiem zarówno osoby fizyczne, prawne jak i inne podmioty posiadające zdolność prawną. Chodzi jednak podmiot, który sam nie jest członkiem sił zbrojnych ani personelu cywilnego. Kluczowe jest aby wykonawca dostarczał towary lub świadczył usługi siłom zbrojnym USA na podstawie umowy lub umowy o podwykonawstwo zawartej z siłami zbrojnymi USA lub na ich rzecz. W grę wchodzi również budowanie dla rzeczonych sił infrastruktury. Odwołanie się do do umowy o podwykonawstwo oznacza, że zwolnieniem może być objęte szerokie grono zainteresowanych.

Siły zbrojne Stanu Zjednoczonych Ameryki także rozumiane są dosyć szeroko. Pod tym pojęciem kryją się członkowie sił zbrojnych jak i personelu cywilnego. Definicją objęte jest także całe mienie, sprzęt i materiały Sił Zbrojnych USA, w tym informacje oficjalne USA, znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Umowa o wzmocnionej współpracy obronnej

Wprowadzone zwolnienie nawiązuje do stosunkowo świeżej umowy między władzami Polski i USA. 15 sierpnia 2020 r. podpisano umowę o wzmocnieniu współpracy obronnej. Jednym z założeń umowy było wprowadzenie trwałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce. Chodziło również o ulokowanie w Polsce dowództwa V korpusu armii lądowej Stanów Zjednoczonych.

Jak czytamy w oficjalnym komunikacie, uzgodnione lokalizacje dla zwiększonej obecności wojskowej obejmują: Poznań, Drawsko Pomorskie, Wrocław, Łask, Powidz, Lubliniec oraz Żagań/Świętoszów.

Umowa daje Polsce bezpieczeństwo. To jest najważniejsza korzyść. Daje także korzyści natury gospodarczej dlatego, że obecność wojsk amerykańskich w każdym kraju daje impuls rozwoju gospodarczego.

-Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak

Biorąc pod uwagę aktualną sytuację geopolityczną, można spodziewać się zintensyfikowanych inwestycji militarnych USA w Polsce. Realizowanie takich kontraktów przez Polskich wykonawców może okazać się szczególnie intratnym przedsięwzięciem z uwagi na wprowadzoną ulgę podatkową.

Nowelizacja ustaw podatkowych weszła w życie 1 stycznia 2022 r. Niemniej jednak dochody osiągnięte ze współpracy z amerykańskimi siłami zbrojnymi w okresie od 13 listopada 2020 r. do 31 grudnia 2021 r. również nie zostaną objęte podatkiem dochodowym. Minister Finansów w grudniu 2020 r. wydał bowiem rozporządzenie o zaniechaniu poboru tego podatku.

Jak rozliczać pracowników z Ukrainy?

blog

Specustawa otwarła szeroko Polski rynek pracy dla Ukraińskich uchodźców. Zapomniano jednak poruszyć ważnych kwestii podatkowych. Polscy pracodawcy mogą mieć problem z prawidłowym odprowadzaniem zaliczek na podatek dochodowy

Specustawa otwarła rynek pracy

Do Polski przybyło już blisko 2 mln uchodźców z Ukrainy. Sytuacja na wschodzie nie wskazuje na rychłą stabilizację. Chcąc nie chcąc, uciekinierzy będę musieli w jakiś sposób, przynajmniej tymczasowo ułożyć sobie życie w Polsce. Z pewnością kluczową kwestią jest znalezienie zatrudnienia. Ustawodawca dostrzegł, że praca jest najszybszą drogą powrotu „do normalności”. Specustawa wprowadziła znaczące ułatwienia w zatrudnianiu przybyłych Ukraińców. Nie dokonano jednak istotnych zmian w kwestiach podatkowych, które obecnie mogą okazać się kluczowe.

Najłatwiej na umowie o pracę

Wydaje się, że z najłatwiejszą sytuacją będziemy mieli do czynienia przy umowach o pracę. Zasadniczo w takim przypadku do obywateli Ukrainy powinno się stosować skalę podatkową tak, jak przy zatrudnianiu Polaków. Umowa o pracę powinna zapewnić możliwość korzystania z ulg przewidzianych dla osób rozliczających się na skali podatkowej.

Trudniej przy umowach cywilnoprawnych

Bardziej skomplikowaną sytuację mamy przy zatrudnianiu osób na umowach cywilnoprawnych np. zlecenia. Dotyczy to także osób prowadzących działalność gospodarczą (kontrakty B2B). W takim bowiem wypadku sposób opodatkowania oraz wysokość podatku zasadniczo zależy od rezydencji podatkowej. Na zasadach stosowanych dla Polaków mogą się rozliczać osoby, które mają polską rezydencję podatkową tj.: przebywają co najmniej 183 dni w skali roku w Polsce lub posiadają na terytorium Polski centrum interesów osobistych bądź gospodarczych (ośrodek interesów życiowych).

Ukraińcy przybywający do kraju nie spełniają kryterium 183 dni pobytu. Wątpliwości też budzi to, czy przenieśli do Polski ośrodek interesów życiowych. Jeżeli uznamy ich za nierezydentów, wówczas sytuacja się komplikuje. Zleceniobiorca powinien poprosić taką osobę o przedstawienie certyfikatu rezydencji podatkowej wystawionego przez władze Ukrainy. Z oczywistych względów, pozyskanie takiego dokumentu obecnie może być niemożliwe. Bez certyfikatu rezydencji zleceniodawca prowadzący działalność gospodarczą będzie musiał pobrać 20-proc. zryczałtowany podatek od przychodów. Nie tylko jest to istotnie większe obciążenie podatkowe niż normalnie, ale również nie pozwala na rozliczanie ulg przez Ukraińców.

Powyższe podejście potwierdza również oficjalny broszura informacyjna Ministerstwa Finansów. Niemniej została ona wydana jeszcze przed wybuchem konfliktu w Ukrainie.

Kłopotliwe zatrudnienie

Jak więc widać, zatrudnienie na umowie zlecenia może przyprawić o ból głowy zarówno zleceniodawcę jak i zleceniobiorcę. Z pewnością mile widziane byłyby jakieś ułatwienia (przynajmniej czasowe) np. umożliwiające pozyskanie polskiej rezydencji podatkowej. Póki co, umowa o pracę wydaje się być łatwiejszym rozwiązaniem.

Zainteresowanych innymi wpisami dotyczącymi aspektów prawnych związanych z przyjazdem obywateli Ukrainy do kraju zapraszamy do poprzednich wpisów. Pisaliśmy już o planowanych preferencjach podatkowych oraz wpływie konfliktu zbrojnego na sprawozdawczość finansową.

Sprawozdanie finansowe w trudnych czasach

blog

Sprawozdanie finansowe w tym roku przyjdzie sporządzać w trudnych czasach. Szalejąca wojna za wschodnią granicą odbije się nie tylko na życiu osób bezpośrednio zaangażowanych, ale dotknie także wielu firm, które współpracowały z podmiotami ze wschodu. Tego typu zdarzenia powinny znaleźć odzwierciedlenie w dokumentach rocznych.

Zdarzenia po dniu bilansowym

Większość spółek działających na polskim rynku ma rok obrotowy zbieżny z rokiem kalendarzowym. Oznacza to, że ich ostatni rok obrotowy zakończył się 31 stycznia 2021 r. Ten dzień jest również dniem bilansowym, według którego sporządza się roczne sprawozdania. Niemniej jednak, należy pamiętać, że polskie przepisy o rachunkowości wymagają uwzględniania w sprawozdaniu pewnych zdarzeń, które miały miejsce po dniu bilansowym.

Jeżeli po sporządzeniu rocznego sprawozdania finansowego, a przed jego zatwierdzeniem, jednostka otrzymała informacje o zdarzeniach, które mają istotny wpływ na to sprawozdanie finansowe, lub powodujących, że założenie kontynuowania działalności przez jednostkę nie jest uzasadnione, powinna ona odpowiednio zmienić to sprawozdanie. Wiąże się to z obowiązkiem jednoczesnej korekty odpowiednich zapisów w księgach rachunkowych roku obrotowego, którego sprawozdanie finansowe dotyczy. Firma obowiązana jest także powiadomić o tym fakcie biegłego rewidenta, który sprawozdanie to bada lub zbadał. Jeżeli jednak zdarzenia, które nastąpiły po dniu bilansowym, nie powodują zmiany stanu istniejącego na dzień bilansowy, wówczas wystarczy zamieszczenie w informacji dodatkowej odpowiedniego wyjaśnienia.

Wpływ wojny na spółki

24 lutego 2022 r. doszło do inwazji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. W konsekwencji relacje gospodarcze między Polską, Ukrainą, a także Białorusią zostały istotnie zaburzone. Destabilizację potęgują sankcje nakładane przez Zachód na Rosję i potencjalne sankcje odwetowe. Na marginesie można zauważyć, że z Rosji i Białorusi zaczęło się wycofywać wielu potentatów międzynarodowych – w tym audytorzy z tzw. Wielkiej Czwórki. Swoje oświadczenie złożył np. Deloitte.

Taki splot wydarzeń mógł dotknąć niektóre polskie firmy bardziej niż inne. Szczególnie mocno odczują to zapewne firmy, które prowadziły istotne relacje handlowe ze wschodnimi partnerami. Jednostki powinny mocno przemyśleć kwestię opisu w sprawozdaniu finansowym wpływu wojny na ich działalność. W grę może wchodzić np. brak możliwości realizacji kontraktów transportowych skierowanych na wschód. Przykładem mogą być także posiadane stany magazynowe, które już nie zostaną sprzedane.

Więcej czasu na sprawozdanie

Szczęśliwie, w tym roku kierownicy jednostek otrzymali więcej czasu na roztrząsanie wątpliwości. Na mocy rozporządzenia Minister Finansów przedłużył m.in. terminy na inwentaryzację, sporządzenie zestawienia obrotów i sald, a także przygotowanie oraz zatwierdzenie sprawozdania finansowego. Wydłużono ponadto czas na skonsolidowane sprawozdania finansowe. Podobny zabieg miał miejsce w latach ubiegłych w związku z pandemią.

Oficjalny informator rządowy dostępny jest tutaj.

Z treścią rozporządzenia można zapoznać się tutaj.

Preferencje podatkowe dla pomocy Ukraińcom

blog

Resort finansów zapowiada dodatkowe preferencje podatkowe związane z pomocą uchodźcom z Ukrainy. W obliczu bezprecedensowej agresji na Ukrainę, Polacy pokazują wiele gestów solidarności. Ulgi podatkowe mają za zadanie zachęcić do szczodrości jak i również poprawić położenie samych obdarowanych.

Zapowiedzi Ministerstwa Finansów

Wedle komunikatu Ministerstwa finansów, resort pracuje nad rozwiązaniami umożliwiającym zaliczenie do kosztów podatkowych – zarówno w PIT i CIT – wydatków na wytworzenie zakup rzeczy i praw darowanych w celu przeciwdziałania skutkom wojny. Chodzi o darowizny przekazywane organizacjom pozarządowym (również z Ukrainy), jednostkom samorządu terytorialnego, Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, podmiotom wykonującym działalność leczniczą oraz z zakresu ratownictwa medycznego na terytorium Polski i Ukrainy.

Rząd planuje także wprowadzić możliwość pomniejszania dochodu o koszty poniesione z tytułu nieodpłatnych świadczeń (np. darmowej pomocy medycznej) na rzecz organizacji pozarządowych. Regulacje te będą skierowane przede wszystkim do takich przedsiębiorców jak lekarze, czy weterynarze, którzy chcą za darmo pomagać obywatelom Ukrainy.

Pomoc niesiona jest zarówno przez wolontariuszy będących osobami fizycznymi, jak i przez fundacje, stowarzyszenia, OPP i inne organizacje społeczne, a także przez osoby prawne. Dla tych, którzy pomagają i chcą pomagać przewidzieliśmy ułatwienia podatkowe. Obok istniejących już preferencji dla darczyńców wprowadzamy też ulgi dla obdarowanych obywateli Ukrainy przybywających na terytorium Polski z Ukrainy, co pozwoli im w pełni skorzystać z ofiarności Polaków. Pracujemy też nad kolejnymi rozwiązaniami podatkowymi 

– mówi wiceminister finansów Artur Soboń

Z całym komunikatem można zapoznać się tutaj.

Darowizny dla NGO

Warto pamiętać, że już obecne przepisy ustawy o podatku dochodowym pozwalają na odliczenie od podatku określonych darowizn. Dotyczy to m.in. darowizn przekazywanych na działalność pożytku publicznego. Taką działalność prowadzą przede wszystkim organizacje pozarządowe (NGO). Preferencja podatkowa dotyczy darowizn przekazywanych na rzecz takich organizacji działających na terenie UE i EOG.

Przekazaną wartość darowizny odlicza się od podstawy opodatkowania tj. dochodu. W przypadku osób fizycznych (PIT) odliczenie może wynieść maksymalnie do 6 proc. dochodu. W przypadku spółek (CIT) – do 10 proc. dochodu. Warto pamiętać, że darczyńca musi być w stanie udokumentować fakt przekazania darowizny, żeby skorzystać z ulgi.

Przed zastosowaniem ulgi warto jednak dokładniej zweryfikować swoją sytuację. Osoby fizyczne powinny sprawdzić, czy preferencję można stosować przy ich konkretnej formie rozliczania (skala podatkowa, ryczałt, podatek liniowy itd.). Podatnicy VAT powinni również zweryfikować, czy przy darowiznach niepieniężnych muszą odprowadzić podatek VAT. Takie obciążenie finansowe darczyńcy może bowiem mieć miejsce.

Newsletter KRS

blog

Ministerstwo sprawiedliwości zamierza walczyć z kradzieżami spółek za pomocą newslettera KRS. Chodzi o systemowe powiadamianie osób zainteresowanych o wnioskach złożonych w KRS jeszcze przed ich rozpatrzeniem. Z założenia ma to zapewnić możliwość podjęcia interwencji przy próbach oszustwa.

Newsletter KRS

Ministerstwo Sprawiedliwości zapowiedziało poddanie w trybie pilnym pod obrady Sejmu projektu nowelizacji wprowadzającej newsletter KRS. Dzięki takiemu rozwiązaniu uprawnione osoby mają automatycznie uzyskiwać powiadomienie o próbie zmiany danych w KRS. Co ważniejsze, informacja będzie wysyłana jeszcze przed rozpoznaniem wniosku. Resort dąży do tego, aby nowe przepisy zaczęły funkcjonować od 19 maja.

Skąd taki pomysł?

Celem nowej regulacji ma być przeciwdziałanie zjawisku kradzieży spółek. Proceder polega na przesłaniu do sądu rejestrowego sfałszowanych dokumentów wskazujących na to, że doszło do zmiany władz w spółce. Po zarejestrowaniu takich zmian, nielegalny zarząd może z poparciem prawa funkcjonować w obrocie. Jest to konsekwencją tego, iż wpis w KRS korzysta z domniemania prawdziwości. „Fałszywy” zarząd może legitymować się odpisem z KRS w obrocie i w praktyce dysponować majątkiem spółki.

Newralgicznym etapem jest wobec tego wpis nowych danych do KRS’u. Sądy rejestrowe są bardzo podatne na tego typu oszustwa. Wynika to z powszechnej praktyki bardzo wąskiego interpretowania zakresu uczestników postepowania przed sądem rejestrowym. Do takiego udziału generalnie dopuszcza się jedynie osobę, która wniosek składa. W konsekwencji, dotychczasowi członkowie zarządu czy właściciele nie mogą nawet wyrazić swojego stanowiska.

Czy newsletter powstrzyma kradzież spółki?

Newsletter z pewnością da szanse zareagować na próbę wyłudzenia. Niemniej jednak, nie zapowiada się, aby planowane były zmiany w przepisach o postepowaniu przed KRS. W konsekwencji, do decyzji sadu będzie należało to, czy weźmie pod uwagę alarmujące stanowisko dotychczasowych władz. Sąd rejestrowy ma bowiem kompetencję do badania wniosku i załączonych do niego dokumentów także w obszarze prawidłowości i ważności czynności prawnych będących podstawą wpisu. W związku z tym może zakwestionować prawdziwość przedkładanych dokumentów, jeżeli otrzyma na ten temat informację.

W związku z tym Ministerstwo Sprawiedliwości poniekąd pokłada duże zaufanie w sądach rejestrowych. Do decyzji referendarza będzie należało to, czy weźmie pod uwagę zastrzeżenia zgłaszane na podstawie newslettera. Z drugiej strony, zbyt asekuracyjne podejście może jeszcze bardziej spowolnić prace KRS. Można sobie bowiem wyobrazić czysto złośliwe kwestionowanie wpisów przez prawidłowo odwołany zarząd. Przy ograniczonej kognicji sądu rejestrowego trudno będzie wykazać kto ma rację. W skrajnym przypadku mogę sobie wyobrazić szersze korzystanie z usług notariusza, aby potwierdzić rzetelność składanych dokumentów. Oczywiście generuje to dodatkowe koszty i jest czasochłonne. Z drugiej strony, być może taka jest cen bezpieczeństwa.

Wartość firmy (Goodwill) bez PCC

blog

Zgodnie z uchwałą NSA – goodwill nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Orzeczenie sądu rozstrzyga wątpliwości interpretacyjne jakie panowały w wojewódzkich sądach administracyjnych. W konsekwencji zakup przedsiębiorstwa może okazać się tańszym procesem niż poprzednio.

Goodwill nie jest prawem majątkowym

21 lutego 2022 r. Naczelny Sąd Administracyjny w sprawie o sygn. akt III FPS 2/21 podjął uchwałę w sprawie kwalifikacji podatkowej goodwill przy sprzedaży przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. Zdaniem NSA dodatnia wartość firmy (tzw. goodwill), rozumiana jako nadwyżka ceny nabycia nad wartością rynkową składników majątkowych przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, nie stanowi prawa majątkowego w rozumieniu ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Zgodnie z ustawą o PCC podatkowi podlegają m.in. umowy sprzedaży rzeczy i praw majątkowych. Skoro goodwill nie jest prawem majątkowym, to jego sprzedaż nie może podlegać opodatkowaniu PCC. W konsekwencji, od nadwyżki ceny nabycia nad wartością rynkową składników przedsiębiorstwa lub ZCP nie powinno się tego podatku pobierać.

Co to jest goodwill i czemu rodzi problemy?

Goodwill (wartość firmy) to koncepcja księgowa, która w sposób rachunkowy stara się oddać ekonomiczny efekt synergii przedsiębiorstwa. Odzwierciedla ona fakt, iż przedsiębiorstwo jest warte więcej niż suma jego aktywów. Z perspektywy księgowości, wartość firmy powstaje w momencie jej nabycia i stanowi różnice pomiędzy ceną a godziwą wartością aktywów netto.

Dotychczasowe rozbieżności w zakresie opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych stanowiły kosztowny problem dla nabywców. W praktyce wyodrębniły się bowiem dwie linie orzecznicze sądów administracyjnych. Zdaniem części składów orzekających, goodwill nie może być uznane za prawo majątkowe podlegające opodatkowaniu. W ocenie innych sądów, goodwill jest prawem majątkowym, od którego należy naliczyć podatek.

W zależności od sytuacji, rozbieżności interpretacyjne mogą generować duże różnice w koszcie podatkowym, który musi ponieść kupujący (jest podatnikiem PCC). Przy występowaniu wysokiej wartości firmy PCC może stanowić spory wydatek.

Uchwała dobrym znakiem

Uchwała NSA jest de facto wiążąca dla wszystkich sądów administracyjnych. Gdyby którykolwiek sąd administracyjny chciał odstąpić od stanowiska w niej wyrażonego, musiałby zwrócić się w tej sprawie do NSA o zmianę wykładni. Mówimy więc o orzeczeniu, które właściwie ma charakter precedensu.

Uchwała NSA wydana w składzie 7 sędziów stanowi dobrą informację dla praktyki transakcyjnej. Ujednolicenie orzecznictwa jest zawsze właściwym kierunkiem – poprawia pewność prawa. Tym lepszym, jeśli efekt jest korzystny dla podatnika. Należy jednak zwrócić uwagę na to, że póki co opublikowano jedynie sentencję uchwały. Warto poczekać na jej uzasadnienie, które rzuci pewnie dodatkowe światło na zagadnienie.

Z uchwałą można zapoznać się tutaj.

Spółki Nieruchomościowe czeka pierwszy raport roczny

blog

Spółki Nieruchomościowe i ich właściciele zostali obciążeni obowiązkiem składania corocznych raportów o wzajemnych powiązaniach. Dla większości podmiotów, taki raport trzeba będzie złożyć do 31 marca 2022 r. Problem w tym, że nie do końca wiadomo co ma on zawierać.

Nowe kłopotliwe przepisy

W 2021 r. weszła w życie nowelizacja ustaw o podatkach dochodowych, która wprowadziła definicję spółki nieruchomościowej. Równolegle, spółki te oraz ich właściciele (również ci pośredni) zostali obciążeni obowiązkiem sprawozdawczym. Chodzi o informowanie organów skarbowych o stanie właścicielskim spółki nieruchomościowej. Informacja ma umożliwić administracji skarbowej stosowanie nowych zasad opodatkowania obrotu udziałami w takich spółkach

Czym są Spółki Nieruchomościowe?

Zgodnie z ustawą, pojęcie Spółki Nieruchomościowej odnosi się do podmiotu innego niż osoba fizyczna, zobowiązanego do sporządzania bilansu, o ile spełnia on określone przesłanki.

W przypadku podmiotów dopiero rozpoczynających działalność – chodzi o podmiot, w którym na pierwszy dzień roku podatkowego  (obrotowego) co najmniej 50% wartości rynkowej aktywów, bezpośrednio lub pośrednio, stanowiła wartość rynkowa nieruchomości położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw do takich nieruchomości oraz wartość rynkowa tych nieruchomości przekraczała 10 000 000 zł albo równowartość tej kwoty w walucie obcej.

W przypadku pozostałych podmiotów – chodzi o podmiot, w którym:

  • na ostatni dzień roku poprzedzającego rok podatkowy (obrotowy) co najmniej 50% wartości bilansowej aktywów, bezpośrednio lub pośrednio, stanowiła wartość bilansowa nieruchomości położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw do takich nieruchomości i wartość bilansowa tych nieruchomości przekraczała 10 000 000 zł albo równowartość tej kwoty w walucie, oraz
  • w roku poprzedzającym rok podatkowy (obrotowy) przychody ujęte w wyniku finansowym netto, z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy, leasingu i innych umów o podobnym charakterze lub z przeniesienia własności, których przedmiotem są nieruchomości lub prawa do nieruchomości oraz z tytułu udziałów w innych spółkach nieruchomościowych, stanowiły co najmniej 60% ogółu odpowiednio przychodów podatkowych albo przychodów ujętych w wyniku finansowym netto

Kto i co ma zaraportować?

Obowiązek poinformowania organów skarbowych o właścicielach Spółki Nieruchomościowej ciąży przede wszystkim na samej spółce. Przedmiotem jej raportu mają być informacje o podmiotach posiadających, bezpośrednio lub pośrednio, w tej Spółce Nieruchomościowej udziały (akcje), ogół praw i obowiązków, tytuły uczestnictwa lub prawa o podobnym charakterze, wraz z podaniem liczby posiadanych przez każdego z nich takich praw

Równolegle zobowiązani do zgłoszenia są również podatnicy posiadający, bezpośrednio lub pośrednio, w spółce nieruchomościowej udziały (akcje) dające co najmniej 5% praw głosu w spółce albo ogół praw i obowiązków dający co najmniej 5% prawa do udziału w zysku spółki niebędącej osobą prawną, albo co najmniej 5% ogólnej liczby tytułów uczestnictwa lub praw o podobnym charakterze.

Te osoby z kolei zobowiązane są udzielić informacji o o liczbie posiadanych, bezpośrednio lub pośrednio, w tej spółce nieruchomościowej udziałów (akcji), ogółu praw i obowiązków, tytułów uczestnictwa lub praw o podobnym charakterze.

Stan właścicielski ustala się na ostatni dzień roku podatkowego (obrotowego). Z kolei powiązania pośrednie należy ustalić zgodnie z regułami obowiązującymi dla cen transferowych.

Kiedy i jak należy złożyć raport?

Spółki Nieruchomościowe oraz ich właściciele muszą złożyć raport w terminie do końca trzeciego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego (obrotowego) tej spółki. Dla podmiotów, których rok podatkowy (obrotowy) pokrywa się z kalendarzowym, termin ten wypadać będzie na koniec marca.

Raport składa się w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej dostępnej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Na dzień pisania tej informacji struktura ta nie była jednak jeszcze dostępna.

Ryczałt 8,5 proc. dla PM ów

blog

Wraz z wejściem w życie polskiego ładu, ryczałt stał się atrakcyjną forma opodatkowania. Świeża interpretacja KIS sugeruje, że project managerowie mogą starać się o preferencyjną stawkę 8,5 proc. Jest to istotnie niższa stawka niż standardowe 12 proc dla programistów.

PM to nie programista

We wniosku o wydanie interpretacji podatkowej, wnioskodawca zwrócił uwagę na ciekawe rozróżnienie wynikające z ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym. Ustawa ryczałtowa przewiduje 12 proc stawkę podatku dla szeregu działalności związanych z oprogramowaniem. Zdaniem podatnika, w zakresie tych usług nie występuje jednak świadczenie usług związanych z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych (kod . 62.01.12.0 PKWiU 2015). Pod takim opisem wnioskodawca kwalifikuje swoją działalność polegającą na projektowaniu architektury rozwiązań w technologii sieci komputerowych. Wnioskodawca podkreślił, że nie zajmuje się bezpośrednio projektowaniem, tworzeniem, testowaniem ani utrzymywaniem kodu źródłowego programów komputerowych. Potocznie tego typu stanowisko nazywalibyśmy project managerem, product ownerem czy scrum masterem.

Zdaniem podatnika, takie rozróżnienie niesie ze sobą istotne skutki podatkowe. W jego ocenie, przychód z tego typu działalności powinno się opodatkowywać stawką 8,5 proc. Taka stawka została bowiem przewidziana dla innej działalności usługowej, w tym z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%.

Źle czyli dobrze

W interpretacji indywidualnej z 17 stycznia 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wyraził dosyć ciekawe stanowisko. KIS przyznał bowiem, że osoba, która zajmuje się usługami związanymi z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych może korzystać z opodatkowania 8,5 proc stawką ryczałtu. Warunkiem jest jednak to, że taka osoba nie będzie zajmowała się programowaniem, czy innymi usługami objętymi wyższą stawką ryczałtu.

Jednocześnie organ stwierdził, że stanowisko wnioskodawcy jest nieprawidłowe bo ten powołał się na błędną podstawę prawną swojego wnioskowania. Można więc powiedzieć, że fiskus złapał podatnika za słówko. Mimo, iż zaprezentowaną wykładnię przepisów podatkowych uznał za słuszną, pozytywnej interpretacji podatkowej nie wydano. Warto zauważyć, że tego typu działanie zostało już dawno temu skrytykowane w orzecznictwie:

 Nie jest dopuszczalne, (…) aby organ podatkowy uznał, iż stanowisko wnioskodawcy jest nieprawidłowe w całości, a następnie, w uzasadnieniu interpretacji potwierdził w istocie, że stanowisko to jest prawidłowe w przedmiocie pytania, czyli wykładni przepisów ustawy podatkowej.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 3 listopada 2010 r. I SA/Gd 825/10

PM owie mogą walczyć o korzystny ryczałt

Interpretacja podatkowa, mimo iż przewrotna, pokazuje, że PM’owie mają o co walczyć. Dla niskokosztowej działalności usługowej ryczałt może być atrakcyjny. Należy także pamiętać o tym, że ryczałtowcy rozliczają składki zdrowotne niezależnie od wysokości uzyskiwanych dochodów. Żeby uniknąć niekorzystnych skutków zmiany zdania przez fiskusa, warto zabezpieczyć się interpretacją podatkową.

1 2 3 4 5 11