Rada Unii Europejskiej reguluje finansowanie społecznościowe

efektywne inwestowanie

Finansowanie społecznościowe  od jakiegoś czasu znajduje się pod lupą instytucji UE.  W ubiegłym miesiącu Rada Unii Europejskiej przyjęła przepisy dotyczące finansowania społecznościowego na terenie całej wspólnoty. W następnym kroku sprawa trafi pod debatę w Parlamencie Europejskim.

8 lipca 2020 r. Rada Unii Europejskiej wyraziła pozytywne stanowisko w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia Rozporządzenia Unijnego dotykającego obszaru crowdfunding ’u. Nowe przepisy wpisują się w politykę tworzenia unii rynków kapitałowych, której celem jest ułatwienie dostępu do źródeł finansowania. Regulacja zmierza ku temu, aby finansowanie społecznościowe było atrakcyjne i dostępne na poziomie transgranicznym. Chodzi o zapewnienie konkurencyjności platform crowdfunding ’owych niezależnie od kraju, w którym mają siedzibę.

Organy Unii Europejskiej zamierzają osiągnąć powyższy cel tworząc jednolite, minimalne warunki prowadzenia tego typu działalności. Przyjęte prawo ma zapewnić wysoki poziom ochrony dla inwestorów przy jednoczesnej dbałości o ograniczanie kosztów, jakie dostawcy usług finansowania społecznościowego poniosą w związku z dostosowywaniem się do regulacji. Przepisy dotykają takich obszarów jak wymogi nadzoru ostrożnościowego, obowiązki informacyjne wobec inwestorów oraz przejrzystość funkcjonowania. Regulacja ma odnosić się zarówno do equity crowdfunding ’u (finansowania inwestycyjnego opartego o akcje) jak i finansowania społecznościowego opartego na długu np. w formie pożyczki.

pexels-fauxels-3183172

W następnej kolejności rozporządzenie skierowane zostanie do Parlamentu Europejskiego. Jeżeli zyska aprobatę tej instytucji, nowa regulacja wejdzie w życie w ciągu 12 miesięcy od jej ogłoszenia. Przepisy zakładają jednak dodatkowy, dwuletni okres dostosowawczy, w którym dostawcy usług finansowania społecznościowego będą mogli dalej funkcjonować bez uzyskiwania zezwolenia, o ile do tej pory przepisy krajowe na to pozwalały. Założenia przepisów o crowdfunding ’u bardziej szczegółowo opisywaliśmy tutaj.

Crowdfunding albo finansowanie społecznościowe jest bardzo dynamicznie rozwijającą się dziedziną finansowania. Napędzany aferami występującym na głównym rynku giełdowym, staje się ciekawą alternatywą dla lokowania środków w przedsięwzięcia na wczesnym etapie rozwoju np. start-up’y. Z perspektywy biznesu, platformy finansowania społecznościowego dają szansę na pozyskanie niezbędnego kapitału w warunkach ograniczonego dostępu do pieniądza. Crowdfunding może okazać się szczególnie aktywny w okresie pandemicznego kryzysu z uwagi na postępujący credit crunch czyli wstrzymanie akcji kredytowej przez banki. Warto pamiętać, że w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw, korzystanie z klasycznych pożyczek bankowych może okazać się zbyt kosztowne lub wręcz niemożliwe z uwagi na brak historii kredytowej czy zabezpieczenia. Z drugiej strony, wysokie ryzyko inwestycji powinno wymuszać rzetelne informowanie inwestorów o specyfice lokowania pieniędzy w ramach crowdfunding ’u.

UOKiK ostrzega przed wekslami

efektywne inwestowanie

Obowiązkowa dematerializacja obligacji oraz konieczność ich rejestracji w depozycie prowadzonym przez Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. znacznie zwiększyły koszty i wydłużyły czas emisji tych walorów. W efekcie na rynku pojawiły się alternatywne formy zbierania kapitału w postaci tzw. weksli inwestycyjnych. UOKiK ostrzega jednak przed korzystaniem z tych rozwiązań.

W lipcu ubiegłego roku przy okazji obostrzeń dotyczących emisji obligacji korporacyjnych pisaliśmy o ofertach objęcia weksli inwestycyjnych. UOKiK wziął te nietypowe papiery wartościowe na swój celownik i opublikował ostrzeżenie dostępne tutaj

Jak pisze UOKiK, procedura emisji tzw. weksli inwestycyjnych polega na tym, że konsument przekazuje pieniądze wystawcy weksli, który następnie udziela pożyczek przedsiębiorcom, zabezpieczonym nieruchomościami. Jak podkreśla Urząd, ten nowy sposób pozyskania kapitału od konsumentów może stanowić próbę ominięcia przepisów o emisji obligacji korporacyjnych. Weksle nie podlegają bowiem rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.

stop-sign-1806900

UOKiK zwraca także uwagę na to, że do weksli nie stosuje się przepisów i wymagań dotyczących publicznej emisji papierów wartościowych, np. emitent nie musi przedstawiać dokumentu ofertowego, nie musi opisywać warunków emisji weksli. Może to oznaczać, że konsument nie będzie miał rzetelnych informacji o wartości zabezpieczenia takiego weksla, jego wystawcy, ryzyku, jak również o przedsięwzięciu na którego realizację powierza on swoje środki wystawcy weksla. Nie można także zapominać, że weksle nie są objęte żadną gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, w związku z czym zainwestowane pieniądze mogą przepaść w razie niewypłacalności emitenta.

Jasne jest to, że każda inwestycyjna obarczona jest ryzykiem. Dla urzędu istotne jest jednak, aby konsumenci dysponowali rzetelną informacją o jego poziomie, pozwalająca na podjęcie właściwej decyzji. Omijanie przepisów o ofercie publicznej powoduje, że zakres informacji udostępnianych przez emitentów jest zasadniczo dowolny i nie podlega kontroli.

Ze swojej strony możemy przyłączyć się do ostrzeżeń Urzędu Ochrony Konkurencji Konsumentów. Weksel nie jest instrumentem dostosowanym do rozproszonego system inwestowania. Obrót wekslami jest specyficzny i podlega reżimowi starych przepisów z początku XX w. które mogą być podstawą do odpowiedzialności zbywcy weksla za zapłatę sumy wekslowej (taka sytuacja może mieć miejsce w przypadku przeniesienia weksla w drodze indosu). Stąd korzystanie z instytucji weksla, a już tym bardziej traktowanie jej jako instrumentu inwestycyjnego, powinno odbywać się bardzo ostrożnie i po przemyśleniu związanego z nią ryzyka.

Unia ureguluje crowdfunding

efektywne inwestowanie

Crowdfunding to dynamicznie zdobywający popularność model finansowania wszelkiego rodzaju przedsięwzięć. Wykorzystywany jest zarówno przy działalności charytatywnej, gromadzeniu kapitału dla działalności gospodarczej czy finansowaniu działalności o charakterze artystycznym. Dotychczas działał on z grubsza w próżni legislacyjnej. 19 grudnia 2019 r. Parlament Europejski doszedł do porozumienia z przedstawicielami państwa członkowskich na temat ram legislacyjnych dla europejskich przepisów o crowdfundingu.

Crowdfunding to forma gromadzenia środków pieniężnych od rozproszonych inwestorów lub darczyńców najczęściej za pośrednictwem internetu. Organizator danej zbiórki zwykle korzysta ze specjalnych platform internetowych, które pozwalają na propagowanie przedsięwzięcia oraz obsługują w zautomatyzowany sposób płatności. Do tej pory crowdfunding funkcjonował bez dedykowanej ustawy co powodowało wątpliwości prawne co do przepisów, które należało doń stosować. Problemy oczywiście pojawiały się wtedy, gdy organizator zbiórki nie dochowywał złożonych zapewnień. Ta próżnia legislacyjna skłoniła organy UE do rozpoczęcia prac nad wspólnotowymi przepisami regulującymi zagadnienie crowdfundingu.

money-pink-coins-pig-9660

19 grudnia 2019 r. Parlament Europejski wytyczył pewne ramy, w jakich przepisy unijne mają być tworzone. Z założenia, prawo ma przewidywać jednolity zestaw kryteriów, które będzie się stosowało do wszelkich platform usług crowdfundingowych w odniesieniu do ofert o wartości do 5.000.000 EUR w przeciągu 12 miesięcy, w przeliczeniu na jednego organizatora zbiórki. Platformy crowdfundinowe będą musiały uzyskać zezwolenie krajowego regulatora rynku. W Polsce, funkcję tę najprawdopodobniej pełnić będzie Komisja Nadzoru Finansowego. Zezwolenie pozwalać będzie na prowadzenie działalności w ramach całej unii. Z punktu widzenia wspólnoty, nadzór nad systemem ma prowadzić Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA).

Przepisy mają także zapewnić większą transparentność crowdfundingu poprzez zagwarantowanie inwestorom dostępu do kluczowych informacji o przedsięwzięciu. Każdy inwestor będzie miał prawo otrzymać kartę kluczowych informacji inwestycyjnych przygotowywaną przez właściciela projektu dla danej oferty finansowania crowdfundingowego. Karta będzie musiała zawierać czytelne informacje na temat ryzyk finansowych oraz obciążeń związanych z danym projektem, a w szczególności ryzyka niewypłącalności. Inwestorom nieprofesjonalnym trzeba będzie udzielić bardziej szczegółowych informacji związanych z ich skłonnością do ponoszenia ryzyka.

Wydaje się, że regulacje zmierza do upodobnienia crowdfundingu do standardów obowiązujących na rynku kapitałowym czy na rynku instrumentów oszczędnościowych bądź ubezpieczeniowych. Z jednej strony, cel jest szczytny, bo ma prowadzić do bardziej świadomego lokowania pieniędzy. Z drugiej jednak strony, sformalizowany system oraz rozbudowane obowiązki zwiększą koszty stosowania crowdfundingu. Oby nowa legislacja nie wylała przysłowiowego dziecka z kąpielą.

Na razie nie wiadomo kiedy nowe przepisy miałyby wchodzić w życie. Instytucje europejskie rozpoczęły prace na projektem rozporządzenia, które dopiero w dalszej kolejności podlegać będzie zatwierdzeniu przez Parlament Europejski.

„Rodzinny Śląsk” – na Śląsku rusza projekt dla Firm Rodzinnych

biuro zarządu, efektywne inwestowanie, strefa wspólnika

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach rusza z nowym projektem skierowanym do Firm Rodzinnych – „Rodzinny Śląsk”. Pierwsze spotkanie odbędzie się 14 kwietnia o godzinie 17:00 w siedzibie Izby. Wydarzenie zapowiada się ciekawie.

firmy-rodzinne

(więcej…)

Plan na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju?

biuro zarządu, efektywne inwestowanie, strefa wspólnika

W tym tygodniu Rada Ministrów przyjęła „Plan na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”. Rząd zakłada oparcie silnej gospodarki na pięciu filarach: reindustrializacji, rozwoju innowacyjnych firm, kapitale dla rozwoju, ekspansji zagranicznej oraz rozwoju społecznym i gospodarczym. Firm z sektora MŚP, a szczególnie firm rodzinnych i start-upów dotyczy głównie drugi filar, który ma tworzyć przyjazne warunki na każdym etapie rozwoju przedsiębiorstwa – od jego utworzenia i działania w mikro i małej skali, poprzez rozwój, aż do osiągnięcia statusu „polskiego championa” (czego sobie i wam życzę). Przyjrzyjmy się jednak szczegółom. Z szeregu haseł pojawiających się w tym dokumencie, mnie zainteresowało kilka – Nowa „Konstytucja Biznesu”, stworzenie zasad sukcesji przedsiębiorstw rodzinnych, „Prosta Spółka Akcyjna” i akcjonariat pracowniczy.

1901742_532645073500181_1502265411_n

(więcej…)

Mała Firma ALL Inclusive „Prawo 2.0 dla Młodego Przedsiębiorcy”

biuro zarządu, efektywne inwestowanie, goście i eksperci, strefa wspólnika

W ramach Programu „Młody Przedsiębiorca w Nowoczesnym Mieście” 23 kwietnia 2015 roku o godz. 18:00 odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu Mała Firma ALL INCLUSIVE.  W  Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach uczestnicy warsztatu pt. „Prawo 2.0 dla Młodego Przedsiębiorcy” poznają najważniejsze prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej  z punktu widzenia Młodych Przedsiębiorców.

Kwietniowy warsztat poprowadzę jako Ekspert Programu z zakresu prawa. Młodzi Przedsiębiorcy będą mieli okazję szczegółowo dowiedzieć się, jak bezpiecznie i efektywnie wykorzystywać narzędzia prawne w początkowej fazie rozwoju firmy oraz jakie znaczenie z punktu widzenia prawa ma wybór formy działalności. Ponadto zostaną poruszone aspekty zawierania umów, także przez Internet oraz dlaczego warto dbać o ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa nawet na początkowym etapie działalności.

Cykl spotkań Mała Firma ALL INCLUSIVE jest podstawowym elementem Programu „Młody Przedsiębiorca w Nowoczesnym Mieście. W kolejnych miesiącach uczestnicy Programu będą mogli wziąć udział w warsztatach z kluczowych obszarów wiedzy z punktu widzenia prowadzenia młodego biznesu: marketingu i nowych mediów, sprzedaży, finansów, przywództwa oraz PR. W przygotowaniu są także wydarzenia wraz z Partnerami Organizacyjnymi Programu: Zabrzańskim Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości, Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie, Biurem Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów w Dąbrowie Górniczej oraz Sosnowieckim Parkiem Naukowo-Technologicznym. Po raz drugi odbędzie się  także Konkurs „Młody Przedsiębiorca Roku”, którego finał oraz całej edycji będzie mieć miejsce w ramach Europejskiego Forum Młodych Przedsiębiorców podczas V Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Katowicach (12-14.10.2015 r.).

Więcej informacji oraz zapisy na stronie www.mlodyprzedsiebiorca.org. Udział w wydarzeniach Programu jest bezpłatny po uprzedniej rejestracji.

Spółkowe powitanie Nowego Roku :-)

biuro zarządu, efektywne inwestowanie, strefa wspólnika

Witajcie w Nowym Roku 🙂 Życzę wam wielu sukcesów i wspaniałych wyzwań ! A co na blogu w tym roku?

(więcej…)

Zgromadzenie obligatariuszy, czyli o nowościach w obligacjach

efektywne inwestowanie

Do sejmu trafił projekt nowej ustawy o obligacjach. Projekt jest już po pierwszym czytaniu i został skierowany do opinii organizacji samorządowych. Nowa ustawa jest o wiele bardziej rozbudowana od poprzedniej. Projekt ustawy z jednej strony dostosowuje istniejące już rozwiązania do praktyki rynku, z drugiej wprowadza instytucje nie występujące dotychczas na gruncie polskiego prawa obligacji. Największą zmianą jest uregulowanie zasad zmiany warunków emisji oraz umożliwienie powoływania zgromadzenia obligatariuszy.

(więcej…)

1 2