Nowe Ministerstwo Nadzoru Właścicielskiego – Co dalej z nadzorem w spółkach z udziałem Skarbu Państwa?

goście i eksperci

Kilka dni temu całą Polskę obiegła informacja, że zostanie powołane do życia Ministerstwo Nadzoru Właścicielskiego, choć zapowiedzi jego utworzenia pojawiały się w mediach już od dłuższego czasu. Nazwa ministerstwa oczywiście nie jest jeszcze ostateczna, ale kierunek wydaje się być przesądzony. Na powołanie rządu, jego zaprzysiężenie przez Prezydenta i uzyskanie wotum zaufania przez Sejm, zgodnie z z konstytucją jest jeszcze kilka dni. Należy się jednak spodziewać, że nowa Rada Ministrów, już w zmienionym układzie, zacznie pracę w najbliższym czasie.

Wiemy też, że jednocześnie z powołaniem nowego Ministerstwa Nadzoru Właścicielskiego zostanie zlikwidowane Ministerstwo Energii, a także dojdzie do innych roszad w pozostałych resortach gospodarczych. Co to na gruncie stricte prawnym oznacza dla spółek z udziałem Skarbu Państwa – w kontekście sprawowanego nadzoru właścicielskiego? Zapewne to, co wszystkich najbardziej interesuje sprowadza się do odpowiedzi na pytanie, kto i w jaki sposób będzie uprawniony do wykonywania praw z akcji, czy udziałów należących do Skarbu Państwa.

Obecnie konstrukcja prawno-ustrojowa zawarta w ustawie o zasadach zarządzania mieniem państwowym polega na tym, że premier:

  • koordynuje wykonywanie uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa w spółkach oraz dąży do zapewnienia jednolitego sposobu wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa.
  • wykonuje prawa z akcji należących do Skarbu Państwa, łącznie z wynikającymi z nich prawami osobistymi, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej;
  • wykonuje uprawnienia z akcji należących do Skarbu Państwa na walnym zgromadzeniu w sprawach dot. obsadzenia zarządów spółek
  • składa w imieniu Skarbu Państwa oświadczenia woli o utworzeniu spółki, przystąpieniu do spółki, nabyciu lub objęciu akcji.

Powyższe kompetencje, z wyjątkiem ogólnego prawa do koordynacji, a także składania oświadczeń o utworzeniu, czy przystąpieniu do Spółki, Premier może przekazać w drodze rozporządzania Prezesa Rady Ministrów innemu członkowi Rady Ministrów, pełnomocnikowi Rządu lub państwowej osobie prawnej, w tym jednoosobowej spółce Skarbu Państwa.

Zatem powierzenie sprowadza się do wydania, czy nowelizacji przez Premiera rozporządzania w sprawie wykazu spółek, w których prawa z akcji Skarbu Państwa wykonują inne podmioty niż Prezes Rady Ministrów tj. członkowie Rady Ministrów, pełnomocnicy Rządu lub państwowe osoby prawne, w tym jednoosobowe spółki Skarbu Państwa. Wykaz zawiera nazwę Spółki, numer KRS, pomiot uprawniony do wykonywania uprawnień, a także zakres przekazanych uprawnień.

city-3213676_1920

W sytuacji kiedy pomiotem uprawnionym do wykonywania praw jest poszczególny członek Rady Ministrów – jego właściwość jest określona w oparciu o  ustawę o działach administracji rządowej, a nie według bieżącego nazewnictwa poszczególnych ministrów i ministerstw. Przykładowo, powyższy wykaz może określać, że podmiotem wykonującym uprawnienia w danej spółce jest minister właściwy ds. gospodarki. Dział ten zostało szczegółowo określony w ustawie o działach administracji, ale w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Przedsiębiorczości i Technologii został przyporządkowany właśnie temu ministrowi. Zatem w takim stanie prawnym to Minister Przedsiębiorczości i Technologii jest uprawniony do wykonywania praw z akcji w spółce wobec której, zgodnie rozporządzeniem w sprawie wykazu spółek – kompetencje Skarbu Państwa wykonuje minister właściwy ds. gospodarki.

Jeżeli dana spółka nie widnieje w wykazie, lub w zakresie w jakim kompetencje nie zostały przekazane przez Premiera – nadzór właścicielski pozostaje w gestii KPRM.

Zatem jak obecnie obowiązujące prawo ma przełożenie na planowane powołanie i docelowe funkcjonowanie Ministerstwa Nadzoru Właścicielskiego?

Tak naprawdę wszystko zależy od kilku czynników:

  • czy zostanie znowelizowana ustawa o zasadach zarządzanie mieniem państwowym?
  • czy zostanie znowelizowana ustawa o działach administracji?
  • jakie działy administracji zostaną przyporządkowane poszczególnym ministrom, np. dział energii?
  • jaki będzie faktyczny zakres powierzenia uprawnień przez Premiera i skala transferu spółek z KPRM, czy obecnych ministerstw do Ministerstwa Nadzoru Właścicielskiego?

Należy zauważyć, że dopóki nie dojdzie do zmiany ustawy o zasadach zarządzania mieniem – dotychczasowy sposób sprawowania nadzoru właścicielskiego oparty o narzędzia korporacyjne akcjonariusza/wspólnika powinien pozostać bez zmian. Zmiany bowiem będą dotyczyły podmiotów, które ten nadzór mają sprawować, a nie sposobu jego wykonywania.

Mała Firma ALL Inclusive „Prawo 2.0 dla Młodego Przedsiębiorcy”

biuro zarządu, efektywne inwestowanie, goście i eksperci, strefa wspólnika

W ramach Programu „Młody Przedsiębiorca w Nowoczesnym Mieście” 23 kwietnia 2015 roku o godz. 18:00 odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu Mała Firma ALL INCLUSIVE.  W  Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach uczestnicy warsztatu pt. „Prawo 2.0 dla Młodego Przedsiębiorcy” poznają najważniejsze prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej  z punktu widzenia Młodych Przedsiębiorców.

Kwietniowy warsztat poprowadzę jako Ekspert Programu z zakresu prawa. Młodzi Przedsiębiorcy będą mieli okazję szczegółowo dowiedzieć się, jak bezpiecznie i efektywnie wykorzystywać narzędzia prawne w początkowej fazie rozwoju firmy oraz jakie znaczenie z punktu widzenia prawa ma wybór formy działalności. Ponadto zostaną poruszone aspekty zawierania umów, także przez Internet oraz dlaczego warto dbać o ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa nawet na początkowym etapie działalności.

Cykl spotkań Mała Firma ALL INCLUSIVE jest podstawowym elementem Programu „Młody Przedsiębiorca w Nowoczesnym Mieście. W kolejnych miesiącach uczestnicy Programu będą mogli wziąć udział w warsztatach z kluczowych obszarów wiedzy z punktu widzenia prowadzenia młodego biznesu: marketingu i nowych mediów, sprzedaży, finansów, przywództwa oraz PR. W przygotowaniu są także wydarzenia wraz z Partnerami Organizacyjnymi Programu: Zabrzańskim Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości, Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie, Biurem Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów w Dąbrowie Górniczej oraz Sosnowieckim Parkiem Naukowo-Technologicznym. Po raz drugi odbędzie się  także Konkurs „Młody Przedsiębiorca Roku”, którego finał oraz całej edycji będzie mieć miejsce w ramach Europejskiego Forum Młodych Przedsiębiorców podczas V Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Katowicach (12-14.10.2015 r.).

Więcej informacji oraz zapisy na stronie www.mlodyprzedsiebiorca.org. Udział w wydarzeniach Programu jest bezpłatny po uprzedniej rejestracji.

Z Zarządu do Rady Nadzorczej – rozmowa z Piotrem Rybickim z NadzórKorporacyjny.pl o zmianach sukcesyjnych

goście i eksperci, strefa wspólnika

Przy planowaniu i przeprowadzaniu sukcesji, jednym z największych problemów jest podjęcie przez Nestorów decyzji o oddaniu prowadzenia firmy w ręce Sukcesorów. Osoby te chciałyby nadal mieć swoje miejsce w firmie i wpływać na jej rozwój. Razem z moim dzisiejszym Gościem Piotrem Rybickim z NadzórKorporacyjny.pl zastanowimy się, czy dobrym rozwiązaniem nie byłoby przejście z Zarządu Spółki do Rady Nadzorczej.

(więcej…)

Spółka kapitałowa bez zarządu

goście i eksperci

Serdecznie zapraszamy do lektury najnowszej naszej publikacji. Artykuł został napisany dla Equity Magazine przez Prawnika Piotra Wielgosza. Miłej lektury!

Spółki kapitałowe jako osoby prawne działają poprzez swoje organy. Zarząd jest kluczowym organem spółki posiadającym uprawnienie do jej reprezentowania, a także prowadzenia jej spraw. Jest organem, który stale funkcjonuje – w przeciwieństwie do pozostałych organów spółki tj. rady nadzorczej, czy zgromadzenia wspólników, których aktywność ogranicza się najczęściej do kilku posiedzeń w roku.

(więcej…)

Prezes za kratkami – rozmowa z Mateuszem Dąbrosiem z Kancelarii Ślązak, Zapiór i Wspólnicy

biuro zarządu, goście i eksperci

Spółki z Górnej Półki uruchamia nową zakładkę „Goście i Eksperci”. Będzie można w niej znaleźć rozmowy ze specjalistami z różnych dziedzin prawa, którzy w swojej praktyce zajmują się spółkami kapitałowymi oraz z osobami, które prowadzą działalność gospodarczą w formie spółki z o.o. lub akcyjnej. Taka wymiana doświadczeń daje szersze spojrzenie na wiele tematów.

Dzisiaj pierwsze spotkanie z Mateuszem Dąbrosiem, który od dawna zajmuje się tematyką spółek kapitałowych i doradza przedsiębiorcom w Kancelarii Ślązak, Zapiór i Wspólnicy w Katowicach. Chcieliśmy porozmawiać chwilę o problemie członków zarządów skazanych za przestępstwa.

(więcej…)