Płaci Pan podatki? – Rejestr Należności Publicznoprawnych w kilku słowach

podatki

Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności należy do tzw. pakietu „100 zmian dla przedsiębiorców”. Tym razem ustawodawca zabrał się za ułatwianie życia wierzycielom. Czy skutecznie? Właściwie to się dopiero okaże… W pierwszej kolejności pod lupę weźmiemy Rejestr Należności Publicznoprawnych.

Potoczne nazywanie nowelizacji pakietem wierzycielskim nie jest przypadkowe, gdyż w praktyce zawiera ona zestaw (często niezwiązanych ze sobą) modyfikacji stanu prawnego, które mają usprawnić proces egzekwowania należności i weryfikacji płynności finansowej kontrahenta. Zmiany można najprościej podzielić na 5 grup (według kolejności ich występowania w nowelizacji):

  1. Zmiany zasad odpowiedzialności inwestora za należności podwykonawców w ramach procesu budowlanego.
  2. Zmiany w postępowaniach cywilnych.
  3. Wprowadzenie Rejestru Należności Publicznoprawnych.
  4. Zmiany w zasadach zawierania ugód przez podmioty finansów publicznych.
  5. Zmiany w funkcjonowaniu biur informacji gospodarczej.

W dzisiejszym wpisie chciałbym się zająć szczególnie interesującą instytucją Rejestru Należności Publicznoprawnych. Ów rejestr ma zostać uruchomiony z początkiem 2018 r., a zawiadywać nim będzie niedawno skonsolidowana Krajowa Administracja Skarbowa.

no-money-2070384_1280

W rejestrze ewidencjonowane mają być dane o należnościach pieniężnych, podlegających egzekucji, dla których wierzycielem jest Naczelnik Urzędu Skarbowego. Do rejestru wprowadzane będą w szczególności dane dłużnika (imię, nazwisko, PESEL, NIP lub REGON – w przypadku osoby fizycznej, bądź nazwa oraz NIP lub REGON – w przypadku osoby prawnej), dane wierzyciela oraz wysokość należności wraz z odsetkami. Dane podlegają ujawnieniu dopiero, gdy łączna kwota należności przekroczy 5.000,00 zł. Przed ich wprowadzeniem do rejestru dłużnika należy zawiadomić o zagrożeniu ujawnieniem. Dłużnik zostanie wpisany do rejestru dopiero, jeżeli nie ureguluje swoich zobowiązań w ciągu 30 dni od otrzymania zawiadomienia. Dłużnik ma prawo też wnosić sprzeciw co do zawiadomienia, jak i co do samego wpisu do rejestru.

Dane w rejestrze z założenia mają być ogólnodostępne dla osób, które utworzą konto na stronie internetowej prowadzonej dla rejestru. Informacje będą także przekazywane podmiotom instytucjonalnym, tj. biurom informacji gospodarczej oraz organom publicznym. Niemniej dane dotyczące konsumentów oraz nierezydentów udostępniane będą podmiotom prywatnym jedynie na podstawie zgody udzielonej przez weryfikowaną osobę (ważność zgody wynosi 60 dni). Interesujący jest jednak fakt, że ustawa nie przewiduje żadnego systemu weryfikacji, czy zgoda została wyrażona. Odbywać się ona będzie jedynie na podstawie oświadczenia wyszukującego. Jedynym „straszakiem” dla potencjalnych wyłudzaczy informacji jest odpowiedzialność karna za złożenie nieprawdziwego oświadczenia o uzyskaniu zgody dłużnika (pod rygorem grzywny do 30.000,00 zł). Należy liczyć się również z tym, że dane wyszukującego będą dostępne w systemie rejestru, co ułatwi egzekwowanie takiej odpowiedzialności. Nadto dla zapewnienia transparentności ustawa umożliwia każdemu dłużnikowi dostęp do listy podmiotów, które wystąpiły o udostępnienie jego danych.

Wydaje się więc, że instytucja Rejestru Należności Publicznoprawnych może stać się dodatkowym „motywatorem” do regulowania takich należności, a także instrumentem umożliwiającym lepsze zweryfikowanie kontrahenta pod kątem jego wypłacalności.

Podatnicy osiągający dochody z działalności prowadzonej przez zagraniczne spółki kontrolowane pamiętajcie o złożeniu deklaracji PIT-CFC!

podatki

Jeśli osiągasz dochody z działalności prowadzonej przez zagraniczne spółki kontrolowane, zwróć uwagę na obowiązek złożenia do urzędu skarbowego odrębnego zeznania o wysokości takiego dochodu w terminie do końca września. (więcej…)

Kiedy spółka nie będzie musiała zapłacić podatku od czynności cywilnoprawnych?

podatki

Przekształcenie spółki z o.o. w komandytową na gruncie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych to temat, który już od dawna był przedmiotem analizy dokonywanej przez sądy. Niedawno pojawił się korzystny wyrok, na podstawie którego uznać należy, że przekształcenie spółki z o.o. w komandytową nie jest opodatkowane pcc. (więcej…)

Jednolity Plik Kontrolny – czy jest się czego obawiać?

podatki

Każdy przedsiębiorca już niebawem zmierzy się z  obowiązkiem przesyłania urzędowi skarbowemu szczegółowych danych dotyczących prowadzonej działalności. Nowy obowiązek wpłynie również na zwiększenie skuteczności wykrywania ewentualnych nieprawidłowości. Organy będą dysponowały danymi pozwalającymi na sprawne przeprowadzenie kontroli krzyżowych. (więcej…)

Kawa z ciastkiem, czyli posiłek dla pracownika

podatki

Przedsiębiorca prowadzi firmę w której zatrudnia kilkunastu pracowników. Dbając o swoich pracowników, kupuje kawę, herbatę, soki, wodę, które udostępniane są pracownikom do spożycia w miejscu pracy. Ponadto kilka razy w miesiącu w okresach skomplikowanych i czasochłonnych projektów ten sam przedsiębiorca dokonuje również zakupu posiłków na rzecz pracowników. Czy tak wskazane wydatki stanowić będą koszty uzyskania przychodów spółki? Co z podatkiem VAT? (więcej…)

Oddelegowanie pracownika – opodatkowanie i składki na ubezpieczenie

podatki

Obecnie nikogo już nie zdziwi możliwość wykonywania zawodu niekoniecznie na terytorium swojego kraju. Częstym zjawiskiem jest dziś sytuacja oddelegowania przez polską Spółkę swoich pracowników do czasowego świadczenia pracy na terenie Niemiec lub na odwrót. W tym zakresie skupimy się dziś na opodatkowaniu takiego procederu oraz regulacjach dotyczących oskładkowania opartych na międzynarodowej umowie o zabezpieczeniu społecznym.

(więcej…)

Bariery inwestycyjne w Polsce – prawo podatkowe w czołówce

podatki

Według raportu PAIiIZ „Bariery w napływie bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski” przedsiębiorcy jednoznacznie wskazują, że prawo podatkowe nie ułatwia inwestowania i wymaga jeszcze wielu poprawek. (więcej…)

Co nowego w deklaracjach?

podatki

Na prośbę jednej z czytelniczek poruszę dziś temat zmian w deklaracjach VAT, z jakimi przyszło nam się mierzyć w 2016 roku, w tym m.in na skutek uchylenia regulacji szczególnych dotyczących ustalania właściwości organów podatkowych w sprawach dotyczących podatku od towarów i usług.

(więcej…)

1 2 3 4 5 6