Szczepienia w zakładach pracy

przedsiębiorstwo

W maju rusza pilotażowy program szczepień na COVID-19 w zakładach pracy. Nowe wytyczne rządowe umożliwiają przeprowadzenie „firmowego” szczepienia pod warunkiem zebrania co najmniej 300 chętnych. Pracodawcy muszą jednak sami wykazać inicjatywę.

Kto bierze udział w programie?

W nowej odsłonie programu szczepień może wziąć udział:

 • pojedynczy pracodawca,
 • grupa pracodawców (np. z jednego budynku lub strefy przemysłowej, grupa
 • kapitałowa, podwykonawcy głównego zgłaszającego podmiotu itp.),
 • samorząd zawodowy lub stowarzyszenia branżowe,
 • szkoły wyższe: pracownicy i studenci (którzy ukończyli 18. rok życia)

Do szczepienia można zgłosić:

 • pracowników zakładów pracy,
 • członków samorządów zawodowych i stowarzyszeń branżowych,
 • osoby współpracujące (zatrudnione na umowę cywilnoprawną lub prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą),
 • studentów, którzy ukończyli 18 r.ż. (zgłasza szkoła wyższa),
 • członków rodzin w/w osób.

Szczepienia wymagają nawiązania współpracy z podmiotem wykonującym działalność leczniczą (tzw. PWDL), o ile zgłosił się on do oddziału NFZ jako punkt szczepień.

Jak wygląda procedura?

Zainteresowany udziałem w programie pracodawca musi przede wszystkim sam zwrócić się do PWDL, z którym chciałby wspólnie przeprowadzić szczepienia. Konieczne będzie uzgodnienie z podmiotem leczniczym całej logistyki wykonywania szczepień tj. przede wszystkim miejsca szczepienia oraz sposobu jego przygotowania. Działanie z wyprzedzeniem jest niezbędne bowiem zgodnie z wytycznymi cały proces szczepienia pracodawca będzie musiał zamknąć w okresie maksymalnie 5 dni.

W dalszej kolejności pracodawca składać będzie zgłoszenie poprzez formularz, który 4 maja 2021 r. zostanie udostępniony na stronie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. W formularze podaje się:

 • dane współpracującego PWDL
 • liczbę chętnych do zaszczepienia (co najmniej 300 osób)

Data rozpoczęcia szczepień w zakładach pracy zależeć będzie od dostępności szczepionek oraz kolejności wpływu zgłoszeń. O terminach informowany będzie PWDL poprzez System Dystrybucji Szczepionek.

Organizacja punktu szczepień

Zgodnie z wytycznymi, ewentualne dodatkowe koszty organizacji szczepień (o ile okażą się konieczne) pokrywa pracodawca. Jest to o tyle istotne, iż punkt szczepień zorganizowany na terenie zakładu pracy musi posiadać niezbędne wyposażenie tj.:

 • sprzęt biurowy (dla administracji): stolik, krzesła, szafka/pudełko na dokumentację medyczną, telefon, sprzęt komputerowy (laptop, drukarka, dostęp do Internetu),
 • miejsce na artykuły sanitarne i inne materiały medyczne,
 • stolik/taca do przygotowania szczepionki,
 •  zestaw do udzielania pierwszej pomocy, w tym zestaw przeciwwstrząsowy (zestawy do przetaczania płynów infuzyjnych),
 • aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, stetoskop, termometr,
 • środki do odkażania i dezynfekcji,
 • środki do dezynfekcji powierzchni dotykowych,
 • lodówkę/ urządzenie chłodnicze (niezbędne urządzenia do przechowania szczepionek we właściwych warunkach).
 • umywalkę z bieżącą wodą
 • dozownik z mydłem w płynie
 • dozownik / dozowniki ze środkiem dezynfekcyjnym,
 • pojemnik z ręcznikami jednorazowego użycia i pojemnik na zużyte ręczniki,
 • toaletę dla personelu i pacjentów w miejscu / w pobliżu miejsca udzielania świadczenia,
 • pojemniki na odpady medyczne (szczegóły w tabeli poniżej),

Nadto konieczne jest zabezpieczenie odpadów medycznych i ich odbiór oraz utylizację przez podmiot realizujący szczepienia.

Ze szczegółami programu można zapoznać się w wytycznych dostępnych tutaj.

Uproszczona restrukturyzacja zostaje na stałe

przedsiębiorstwo

Uproszczona restrukturyzacja została wprowadzona
w połowie ubiegłego roku przy okazji tarczy antykryzysowej 4.0 . Przewidywała ona możliwość szybkiego i stosunkowo odformalizowanego uruchomienia postępowania restrukturyzacyjnego. Z założenia UPR miało funkcjonować w okresie wzmożonej pandemii tj. do połowy 2021 r. Wygląda jednak na to, że nowe rozwiązanie zostanie z nami na stałe.

Uproszczona restrukturyzacja zostaje na stałe

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne zostało wprowadzone do porządku prawnego na mocy ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19. Pierwotnie, nowe rozwiązanie miało być związane stricte z sytuacją kryzysową wynikającą z pandemii COVID-19. W związku z tym ostatnim dniem, w którym można byłoby skorzystać z uproszczeń, miał być 30 czerwca 2021 r.

Wygląda jednak na to, że ustawodawca jest zadowolony z efektów wdrożenia postępowania. W końcu w 2020 r. otwarto 392 takie postępowania, co składa się na 49% proc wszystkich postępowań restrukturyzacyjnych. W konsekwencji, przy okazji projektu nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych rząd przyjął możliwość korzystania z uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego także po 30 czerwca br.

Uproszczona restrukturyzacja – co to jest?

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne umożliwia przeprowadzenie postępowania restrukturyzacyjnego o zatwierdzenie układu z minimalnym zaangażowaniem sądu i z większą ochroną dłużnika niż przy zastosowaniu tradycyjnych przepisów dotyczących restrukturyzacji.

W uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym dłużnik samodzielnie obwieszcza w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu. Z chwilą dokonania obwieszczenia, na czas trwania postępowania zawieszają się postępowania egzekucyjne prowadzone przeciwko dłużnikowi i nie ma możliwości wszczęcia nowych. Daje to przedsiębiorcy niezbędny oddech na kontynuowanie bieżącej działalności i pozwala na przeprocedowanie propozycji układowych.

Postępowanie może być także istotne z perspektywy menadżerów firmy. Obwieszczenie o otwarciu postępowania w terminie 30 dni od wystąpienia przesłanek do ogłoszenia upadłości może zabezpieczyć członków zarządu przed odpowiedzialnością za długi firmy.

Układ naszym celem

Celem uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego jest zawarcie z wierzycielami układu, który pozwoli na uratowanie pozycji finansowej dłużnika przy jednoczesnej spłacie jego zobowiązań w jakimś horyzoncie czasowym. Nad układem głosują wierzyciele jednak głosy mogą być zbierane bezpośrednio od nich na piśmie przez samego dłużnika. Niezależnie od tego, możliwe jest przeprowadzenie zgromadzenia wierzycieli, na którym układ zostanie omówiony i przegłosowany. Przepisy pozwalają na przeprowadzenie zgromadzenie w formie elektronicznej co zdecydowanie ułatwi i przyśpieszy kontakt z wierzycielami.

Układ zostaje przyjęty zasadniczo wtedy, gdy wypowie się za nim większość głosujących wierzycieli mająca łącznie co najmniej 2/3 sumy wierzytelności uprawnionych do głosu. Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne pozwala na objęcie układem także wierzytelności zabezpieczonych na majątku dłużnika nawet bez specjalnej zgody wierzycieli. Warunkiem jest jednak to, aby układ zapewniał zaspokojenie ich wierzytelności w pełni lub w nie gorszym stopniu niż przy egzekucji z przedmiotu zabezpieczenia. Ostatecznie układ kierowany jest do zatwierdzenia przez sąd.

Konieczny doradca restrukturyzacyjny

Przeprowadzenie uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego wymaga zaangażowania licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego. Będzie on pełnił funkcję nadzorcy układu, czuwał nad prawidłowością postępowania, a także pomoże dłużnikowi w opracowaniu niezbędnej dokumentacji. Przepisy wymagają ścisłej współpracy dłużnika z doradcą bowiem już na wstępnym etapie postępowania trzeba przygotować kilka bardzo istotnych dokumentów. Chodzi przede wszystkim spis wierzytelności (w tym wierzytelności spornych) oraz propozycje układowe.

W okresie prowadzenia UPR dłużnik zostaje w pewnym zakresie ograniczony w zarządzaniu swoim przedsiębiorstwem. Samodzielnie może dokonywać jedynie czynności zwykłego zarządu. Do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu musi uzyskać zgodę zaangażowanego doradcy restrukturyzacyjnego.

Czy UPR to dobre rozwiązanie?

Odformalizowanie i przyspieszenie jest generalnie dobrym kierunkiem zmian w postępowaniach restrukturyzacyjnych. Przy ratowaniu płynności finansowej przedsiębiorstwa każdy dzień ma znaczenie, a przeciągające się oczekiwanie na ruch wymiaru sprawiedliwości może zaprzepaścić ostatnią nadzieję. Niemniej jednak, z perspektywy dłużnika niewątpliwą uciążliwością jest dokonywanie obwieszczeń przez Monitor Sądowy i Gospodarczy. MSiG to przestarzałe narzędzie, które nie daje się łatwo przeszukiwać, nie mówiąc już o ustawianiu jakichś alertów. Skazuje to kontrahentów na korzystanie z informatorów komercyjnych, które również nie zawsze dają gwarancję sprawnego i szybkiego działania. UPR powinno być ściśle związane z rzeczywistym uruchomieniem elektronicznego rejestru upadłości, który w łatwo dostępny sposób pozwalał będzie na monitorowanie publikowanych obwieszczeń.

Do więzienia za złamanie NDA?

przedsiębiorstwo

NDA (non-disclosure agreement) albo umowa o zachowaniu poufności to umowa, na której podstawie jedna ze stron zobowiązuje się zachować w tajemnicy informacje pozyskane od drugiej strony. Tego typu kontrakt jest na tyle często stosowany w obrocie, że nierzadko podchodzimy do niego w sposób bez refleksyjny. Tymczasem za naruszenie zobowiązań wynikających z NDA mogą grozić istotne sankcje.

Co to jest NDA?

NDA to umowa, na podstawie której jedna ze stron zobowiązuje się zachować w tajemnicy informacje pozyskane od drugiej strony. NDA może działać również dwukierunkowo i chronić tajemnice obydwu stron. Umowy o zachowaniu poufności zawiera się z różnych powodów. Podstawowym celem jest uświadomienie, że przekazywane informacje mają charakter poufny i ustalenie zasad obchodzenia się z nimi. Nie bez znaczenia jest również wprowadzenie mechanizmów zabezpieczających, na wypadek naruszenia poufności.

Czy za złamanie NDA można trafić do więzienia?

Warto pamiętać, że polskie przepisy prawa konstytuują karnoprawną ochronę tajemnicy. Artykuł 266 § 1 Kodeksu karnego przewiduje przestępstwo polegające na ujawnieniu lub wykorzystaniu informacji wbrew przyjętemu na siebie zobowiązaniu. Przestępstwo zagrożone jest karą grzywny, ograniczenia wolności lub nawet pozbawienia wolności do 2 lat. Zobowiązanie do zachowania tajemnicy, o którym mowa w tym przepisie może wynikać właśnie z umowy o zachowaniu poufności. Ściganie przestępstwa naruszenia tajemnicy następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Środki ochrony cywilnej na wypadek NDA

Pokrzywdzony naruszeniem zastrzeżonej tajemnicy może domagać się także ochrony na gruncie cywilnym. Podstawą dla takich działań jest ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Dopuszczalne jest wniesienie pozwu o zaniechanie niedozwolonych działań i usunięcie ich skutków. W tym zakresie pokrzywdzony może domagać się opublikowania oświadczenia odpowiedniej treści i formie (tzw. przeprosin), które mogą zadziałać niszcząco na renomę podmiotu naruszającego. Można także dochodzić naprawienia wyrządzonej przez naruszenie szkody lub wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści.

Światowe standardy?

W przypadku zawierania NDA w umowach transgranicznych warto pamiętać, że ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa nie jest jednolita na świecie. Różnice mogą dotyczyć zarówno charakteru odpowiedzialności (np. cywilnej bądź karnej) jak i łatwości dochodzenia roszczeń. Niebagatelne znaczenie mają również możliwości egzekwowania wyroków wydanych przez sądy jednego państwa w drugim państwie. Nierzadko przy tego typu kontraktach stosowane są klauzule arbitrażowe, co dodatkowo komplikuje sprawę.

W każdym jednak wypadku warto mieć świadomość, że podpisanie umowy o zachowaniu poufności niesie za sobą pewne konsekwencje. W niektórych przypadkach naruszenie przyjętego na siebie obowiązku utrzymania tajemnicy może skończyć się nawet represjami karnymi.

Embargo na wątpliwych dostawców rozwiązań informatycznych?

przedsiębiorstwo

Kiedy w 2017 roku z uwagi na zagrożenie szpiegostwa Amerykanie zakazali swoim rządowym instytucjom korzystania z oprogramowania antywirusowego Kaspersky wszyscy zastanawiali się, czy to jest kierunek, w którym podąży cyberbezpieczeństwo. Świat coraz bardziej zbliża się do wizji rodem z filmów sci-fi, w której megakorporacje ściśle współpracują z władzami i kontrolują każdy aspekt życia mieszkańców. Technologia najwyraźniej osiągnęła już ten etap, zaś dygnitarze powoli dostrzegają profity z korzystania z jej dobrodziejstw. Można rzec, w ten sposób rodzi się nowa epoka w dziedzinie cyberbezpieczeństwa.

Skierowany do konsultacji społecznych projekt nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa przewiduje mechanizmy, które na zasadzie brutalnej siły będą mogły wypchnąć podejrzanych dostawców rozwiązań informatycznych. Specjalne, rządowe kolegium zyska kompetencję do sporządzania oceny ryzyka dostawcy sprzętu lub oprogramowania istotnego dla bezpieczeństwa podmiotów należących do krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Chodzi o sytuację telekomów, banków, instytucji finansowych i innych operatorów kluczowej infrastruktury kraju.

pexels-pixabay-60504

W ramach oceny ryzyka sprzęt lub oprogramowanie zostaną przydzielonej do jednej z czterech kategorii:

 1. Kategorii wysokiego ryzyka – jeżeli dostawca stanowi poważne zagrożenie dla cyberbezpieczeństwa państwa i zmniejszenie poziomu tego ryzyka przez wdrożenie środków technicznych lub organizacyjnych nie jest możliwe
 2. Kategorii umiarkowanego ryzyka – jeżeli dostawca stanowi poważne zagrożenie dla cyberbezpieczeństwa państwa ale zmniejszenie poziomu tego ryzyka możliwe jest przez drożenie środków technicznych lub organizacyjnych;
 3. Kategorii niskiego ryzyka – jeżeli dostawca stanowi niewielkie zagrożenie dla cyberbezpieczeństwa państwa;
 4. Kategorii braku zidentyfikowanego ryzyka – jeżeli nie stwierdzono zagrożenia dla cyberbezpieczeństwa państwa lub jego poziom jest znikomy.

Zakwalifikowanie sprzętu lub oprogramowania do kategorii wysokiego ryzyka ma bardzo znaczące konsekwencje. Podmioty krajowego systemu cyberbezpieczństwa nie mogą wprowadzać takiego sprzętu, oprogramowania czy usług do użytkowania, zaś te rozwiązania, z których już korzystają, muszą zostać wycofane w ciągu 5 lat.

W przypadku kategorii umiarkowanego ryzyka, ocena działa na przyszłość. Wprowadzanie nowych rozwiązań danego dostawcy nie będzie możliwe, zaś oprogramowanie, sprzęt czy usługi dotychczas stosowane mogą być wykorzystywane w takim samym zakresie jak przed opublikowaniem oceny.

Jak więc widać, zakwalifikowanie dostawcy, do którejś z w/w kategorii może być równoznaczne z wprowadzeniem embarga na jego technologię. Poszkodowany dostawca nie będzie mógł zbyt wiele zrobić w związku z jego negatywną oceną. Teoretycznie ma prawo wnieść odwołanie od klasyfikacji, ale organem, który je rozpatrzy będzie to samo kolegium, które w pierwszej kolejności zakwalifikowało rozwiązanie do danej kategorii. Nadto wniesienie odwołania nie wstrzymuje działań związanych z nadaniem oprogramowaniu, sprzętowi czy usługom danej kategorii.

Projekt jest obecnie w fazie konsultacji. Z całą jego treścią możemy zapoznać się tutaj.

Informatyzacja postępowania upadłościowego – kolejne podejście

przedsiębiorstwo

Informatyzacja postępowania upadłościowego to hasło, które w regularnych interwałach odżywa w dyskusji publicznej. Ta, skądinąd słuszna idea ostatni raz żywo propagowana była przy okazji wprowadzania prawa restrukturyzacyjnego. Pierwotnie, elektroniczny rejestr takich postępowań miał zostać uruchomiony w 2018 r. Dzisiaj zbliżamy się do końca 2020 r. a temat w dalszym ciągu jest w fazie projektu.

Po co informatyzować postępowanie upadłościowe?

Każdy, kto kiedykolwiek miał do czynienia z postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym z perspektywy wierzyciela wie, że bardzo dotkliwym problemem jest brak wiedzy o tym, co się w sprawie dzieje. Postępowanie toczy się w przeważającej mierze na linii syndyk – sąd upadłościowy – sędzia komisarz. Wierzyciele są informowania o kluczowych zwrotach akcji (np. publikacji spisu wierzytelności czy planu podziału) za pośrednictwem archaicznego rozwiązania jakim jest Monitor Sądowy i Gospodarczy.

pexels-kevin-ku-577585

MSiG jest olbrzymim wydawnictwem publikowanym w Internecie co parę dni, do którego wrzucane są właściwie wszelkie informacje dotyczące podmiotów gospodarczych. Problem w tym, że nie ma możliwości zbiorczego przeszukiwania Monitora po frazach. Każdy numer MSiG należy pobrać i przeszukać osobno. Trudno sobie wyobrazić aby normalne firmy regularnie przeglądały setki stronic Monitora w poszukiwaniu informacji, czy któremuś z ich kontrahentów przypadkiem noga się nie powinęła.

A sprawdzać jest po co. Ustawa bowiem wiąże publikację różnych ogłoszeń w MSiG z rozpoczęciem terminu na wniesienie środka zaskarżenia. Dla przykładu wierzyciel, który zwrócił się do syndyka o uwzględnienie go na liście wierzytelności, będzie mógł odwołać się od niekorzystnego rozstrzygnięcia w ciągu dwóch tygodni od ogłoszenia. Nawet jeżeli wierzyciel o ogłoszeniu się dowiedział, to jeszcze musi w jakiś sposób sprawdzić, czy na liście się znajduje. W tym celu należy umówić w sądzie upadłościowym przeglądanie listy, co wcale prostym zadaniem nie jest (szczególnie w czasach COVID-19). Jak więc widać, jest po co informatyzować postępowanie upadłościowe .

Krajowy Rejestr Zadłużonych

Po nieudanym Centralny Rejestrze Upadłości i Restrukturyzacji przyszedł czas na Krajowy Rejestr Zadłużonych. Zgodnie z zamierzeniami autorów projektu rejestr ma na celu m.in.:

 • zapewnienie wierzycielom bieżącego dostępu do akt postępowań restrukturyzacyjnych oraz upadłościowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (przez Internet);
 • ujawnienie w Rejestrze szerokiego zakresu danych dotyczących toczącego się postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego w celu zwiększenia transparentności tych postępowań
 • przyspieszenie i usprawnienie postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych oraz zwiększenie ich efektywności

Z założenia rejestr ma nie tylko służyć informowaniu o przebiegu postępowania, ale także funkcjonować jako platforma wymiany pism między jego uczestnikami.

Miejmy nadzieję, że za zmianą nazwy stoi realna chęć i możliwość wprowadzenia cyfryzacji na salony postępowań upadłościowych. Twórcy projektu chcieliby, aby zmiany weszły w życie 1 grudnia 2020 r.

Dotacje z PARP na kapitał obrotowy

przedsiębiorstwo

Wiele programów pomocowych zostało uruchomione w ramach walki ze skutkami epidemii koronawirusa. Na blogu niejednokrotnie opisywaliśmy rozwiązania publiczne oferowane w ramach tarczy antykryzysowej jak i programy administrowane przez PFR. W gąszczu instytucji łatwo przeoczyć nową ofertę PARP.

Na czym polega program?

Program uruchomiony przez Polską Agencję Rozwoju Przemysłu obejmuje dotacje na kapitał obrotowy. Celem finansowania jest Pomoc średnim przedsiębiorcom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek wystąpienia pandemii COVID-19.

Do kogo program jest adresowany?

Program adresowany jest to średnich przedsiębiorców z siedzibą na terenie Polksi, czyli takich, którzy zatrudniają pomiędzy 50-249 pracowników, o rocznym obrocie pomiędzy 10 a 50 mln EUR lub sumie bilansowej pomiędzy 10 a 43 mln EUR. Z naboru wykluczono mikro i małych, a także dużych przedsiębiorców.

architecture-bridge-buildings-business-374685

Jakie są warunki uzyskania wsparcia?

Warunkiem uzyskania dotacji jest wykazanie przynajmniej 30% spadku obrotów gospodarczych (spadku przychodów ze sprzedaży towarów i usług) wyrażanego jako:

 • stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do obrotów z poprzedniego miesiąca kalendarzowego;
 • lub stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnego miesiąca kalendarzowego po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznego miesiąca kalendarzowego roku poprzedniego.

Ile można otrzymać?

Kwota dotacji jaką można uzyskać uzależniona jest od liczby zatrudnionych pracowników (max 249) oraz okresu wsparcia objętego wnioskiem (max 3 miesiące). Maksymalne dofinansowanie może osiągnąć ok 430 tys. zł. Dotację może przeznaczyć na zaspokojenie pilnych potrzeb w zakresie płynności i przezwyciężenia trudności finansowych, które zaistniały wskutek pandemii COVID-19. Przykładowo można ją spożytkować na opłaty związane z prowadzeniem biura, zakładu, tj. czynsz za wynajem, opłaty licznikowe (prąd, gaz, woda, ogrzewanie), zakup materiałów, korzystanie z usług obsługi kancelaryjnej, księgowej, prawne itp.

Do kiedy mogę aplikować?

Wnioski składać można do 31 lipca 2020 r. Przedsiębiorcy zainteresowani dotacją nie powinni jednak zwlekać – o przyznaniu dofinansowania decyduje kolejność zgłoszeń, aż do wyczerpania środków.

Więcej informacji można pozyskać na stronach PARP.

Uproszczona restrukturyzacja

przedsiębiorstwo

Z doniesień medialnych wynika, że jednym z elementów tarczy antykryzysowej 4.0 ma być uproszczona restrukturyzacja. Postępowanie ma umożliwić szybkie ustabilizowanie sytuacji firmy poprzez restrukturyzację zadłużenia przy zminimalizowanym udziale sądu.

Zatwierdzenie układu w nowej szacie?

Uproszczona restrukturyzacja ma się w dużej mierze opierać na już obowiązującym postępowaniu o zatwierdzenie układu. Postępowanie to funkcjonuje w ramach prawa restrukturyzacyjnego już od 2016 r. i polega na tym, że przedsiębiorca zagrożony niewypłacalnością, wspólnie z doradcą restrukturyzacyjnym opracowuje propozycje układu, czyli specjalnego porozumienia z wierzycielami zakładającego np. odroczenie zobowiązań w czasie, częściowe ich umorzenie czy inne instrumenty służące poprawie sytuacji firmy. Następie układ jest przedstawiany wierzycielom celem jego przegłosowania. W omawianym trybie udział sądu pojawia się dopiero na ostatnim etapie przy zatwierdzaniu układu. Wszystkie czynności do tego momentu mają stosunkowo nieformalny przebieg, nad którego prawidłowością czuwa licencjonowany doradca restrukturyzacyjny.

elderly-businessman-shaking-hands-with-partner-3783585

Co nowego?

Nowością planowaną w tarczy 4.0 ma być możliwość zawieszenia egzekucji bez konieczności pozyskiwania decyzji sądu. Po zawarciu umowy z doradcą restrukturyzacyjnym przedsiębiorca będzie mógł samodzielnie ogłosić w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) obwieszczenie o poddaniu się restrukturyzacji. Ogłoszenie tego obwieszczenia powodować będzie właśnie wstrzymanie egzekucji i ma dać firmie z kłopotami czas na prowadzenie negocjacji z wierzycielami bez presji komornika. Ponadto przedsiębiorca uzyska ochronę przed wypowiadaniem najbardziej istotnych umów takich, jak najem, dzierżawa, pożyczka, leasing, gwarancja bądź rachunek bankowy. Z założenia specjalny przywilej wynikający z uproszczonej restrukturyzacji ma trwać przez krótki, czteromiesięczny okres.

Co na to tarcza antykryzysowa i finansowa?

Nie do końca jest jasne w jaki sposób skorzystanie z uproszczonej restrukturyzacji wpłynie na możliwość korzystania ze wsparcia dotychczas oferowanego w ramach tarczy antykryzysowej czy tarczy finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju. Obecne regulacje zasadniczo wykluczają te firmy, które znajdują się w restrukturyzacji. W związku z tym wydaje się, że kwestia relacji tych dwóch instytucji powinna zostać w jakiś sposób przez ustawodawcę zaadresowana. W przeciwnym razie uproszczona restrukturyzacja może okazać się rozwiązaniem zbyt ryzykownym. Szkoda, bo oznaczałoby to niejako wylanie dziecka z kąpielą.

 

Na chwilę obecną szczegóły projektu nie zostały opublikowane. Z informacji publicznie dostępnych wynika, że uproszczona restrukturyzacja ma być dostępna tylko przez określony czas – do połowy przyszłego roku. W praktyce być może okaże się, ze pozostanie z nami na stałe.

Czy tarcza finansowa PFR jest opodatkowana?

przedsiębiorstwo

W ostatnich wpisach sporo miejsca poświęciliśmy tarczy finansowej oferowanej przez Polski Fundusz Rozwoju. Ten szeroko-oferowany system subwencji, w dużej mierze obsługiwany przez bankowość elektroniczną, stanowi podstawę do kierowania istotncyh strumieni pieniędzy do przedsiębiorców, celem zapobiegania skutkom pandemii. Nie wszyscy jednak zdają sobie sprawę z tego, że korzystanie z tarczy finansowej może generować zobowiązania podatkowe.

Tarcza finansowa to program subwencyjny wdrażany przez Polski Fundusz Rozwoju. Zakres środków, które można otrzymać zależny jest od rozmiaru przedsiębiorstw tj. przede wszystkim jego obrotów i ilości zatrudnianych pracowników. Do 75% finansowania może być bezzwrotne (podlegać umorzeniu). Poziom umorzenia zależny będzie od kondycji przedsiębiorcy po upływie okresu rocznego okresu kontrolnego. Badaniu podlega skala strat lub spadków przychodów jaka miała miejsce w przedmiotowym okresie, a także to, czy firma utrzymała miejsca pracy w stosunku do średniego stanu zatrudnienia z 2019 r. Ze szczegółami można zapoznać się Regulaminie PFR dostępnym tutaj.

W związku z zapytaniami kierowanymi do PFR, Fundusz opublikował komunikat w sprawie zasad opodatkowania subwencji finansowych udzielanych w ramach rządowego programu „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw”. Z komunikatu wynika, że samo otrzymanie subwencji finansowej w ramach programu nie generuje przychodu podatkowego. Konsekwentnie zwrot subwencji nie kwalifikuje się jako koszt uzyskania przychodu. W efekcie subwencja zasadniczo rozliczana jest na analogicznych zasadach jak pożyczka.

male-employee-raising-hand-for-asking-question-at-conference-3861561

Co jest istotne, z perspektywy podatkowej, umorzenie subwencji finansowej stanowi w ocenie PFR przysporzenie dla przedsiębiorcy. W efekcie firma, będzie musiała wykazać przychód podatkowy w wysokości tej części subwencji, która zostanie umorzona (okaże się bezzwrotna). W związku z powyższym skorzystanie z subwencji może wygenerować przychód podatkowy nawet do 75% wartości subwencji. Należy jednak pamiętać, że koszty sfinansowane z udzielonej w ramach programu subwencji finansowej kwalifikowane są do kosztów uzyskania przychodów na zasadach ogólnych. W rezultacie przychód z subwencji może skompensować się z kosztami wynikającymi z tego, w jaki sposób subwencja została wydana.

Na końcu komunikatu możemy przeczytać, że Polski Fundusz Rozwoju, wspólnie z Ministerstwem Rozwoju, będą analizować możliwość dokonania w 2021 r. częściowego zwolnienia z podatku umorzonych subwencji. W tym zakresie trzeba będzie śledzić dalsze komunikaty i zmiany w prawie.

Komunikat jest oczywiście tylko interpretacją przepisów zaproponowaną przez PFR. Biorąc jednak pod uwagę to, że program tarczy finansowej jest realizowany pod auspicjami rządowymi, można zakładać, że organy podatkowe będą reprezentować podobne stanowisko do Funduszu. Z całością komunikatu można zapoznać się tutaj.

1 2 3 6