Rezygnacja z zarządu

przedsiębiorstwo, spółki z o.o, strefa wspólnika

Problematyka rezygnacji z zarządu, a szerzej mówiąc – spółki bez zarządu bardzo często pojawia się na łamach naszego bloga. Mnogość problemów z tym związanych wynika przede wszystkim z ciężaru odpowiedzialności jaka spoczywa na członkach zarządu i woli zerwania wszelkich powiązań ze spółką w razie rozstania.

W pierwszej kolejności zachęcam wszystkich czytelników do zapoznania się z tym, co do tej pory pisaliśmy na temat składania rezygnacji z pełnienia funkcji członka zarządu. Tutaj pisaliśmy o rezygnacji składanej „samemu sobie”. Tutajtutaj z kolei pisaliśmy o tym, jakie problemy mogą wystąpić, jeżeli w spółce w ogóle zabraknie zarządu. Przedmiotem dzisiejszego wpisu będzie jednak pozycja samego członka zarządu, który składa lub zamierza złożyć rezygnację.

farewell-3258939_1920

Kodeks Spółek Handlowych przyznaje szczególną wartość prawu członka zarządu do złożenia rezygnacji. Również z orzecznictwa Sądu Najwyższego wynika, że prawo to może podlegać ograniczeniom jedynie w wyjątkowych przypadkach. Wszak jest ono wyrazem konstytucyjnej wolności i znajduje podstawy w zakazie pracy przymusowej. Stąd w art. 202 § 4 oraz 369 § 5 k.s.h. możemy wyczytać, że mandat członka zarządu wygasa w razie złożenia rezygnacji. Niemniej jednak przepisy kodeksu nakazują do rezygnacji stosować odpowiednio przepisy dotyczące wypowiedzenia stosunku zlecenia. Kluczowym z tej perspektywy przepisem jest art. 746 § 2 kodeksu cywilnego, zgodnie z którym zleceniobiorca odpowiada za szkodę wywołaną wypowiedzeniem umowy zlecenia bez ważnego powodu. W efekcie, członek zarządu składający wypowiedzenie powinien zadbać o to, aby spółka nie doznała z tego tytułu uszczerbku. Powinien wobec tego zapewnić ciągłość spraw spółki oraz możliwie usprawnić powoływanie swojego następcy (np. przez powiadomienie odpowiednich osób władnych do powołania zarządu).

Rezygnacja z zarządu powinna oczywiście zostać zgłoszona do Krajowego Rejestru Sądowego. Jest to ważne zarówno z punktu widzenia interesu spółki, która jest odpowiedzialna za zgodność danych w KRS z rzeczywistością, jak i z punktu widzenia byłego członka zarządu, który nie chce być już kojarzony ze spółką. Niemniej jednak, były członek zarządu nie ma prawa złożyć stosownego wniosku do KRS. Z chwilą złożenia rezygnacji traci on uprawnienie do reprezentowania spółki, także w zakresie przedmiotowego wniosku. Stosowny wniosek powinni złożyć członkowie zarządu, którzy pozostali w spółce lub nowy zarząd jeśli doszło do wymiany całego składu. Cóż jednak w sytuacji, gdy rezygnujący członek zarządu był ostatnim „na polu bitwy”?

W takim wypadku, jeżeli zależy mu na wykreśleniu jego osoby z KRS – pozostaje mu jedynie możliwości zwrócenia się do sądu rejestrowego o dokonanie wykreślenia z urzędu. Sąd rejestrowy ma bowiem ku temu możliwości, aczkolwiek zależne są one od wielu czynników. W praktyce to, czy sąd rejestrowy przychyli się do prośby ex-członka zarządu najczęściej zależeć będzie od jakości argumentacji po stronie proszącego oraz dokumentów potwierdzających podjęte przez niego starania. Warto dopilnować, by korespondencja z KRS była przemyślana oraz poparta mocną argumentacją prawną.

Zarząd bezkadencyjny

spółki z o.o

Zarząd bezkadencyjny to interesujące rozwiązanie, które można napotkać w niektórych spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością. Przepisy kodeksu spółek handlowych są w wielu punktach dosyć elastyczne. W większości przypadków udziałowcy mają prawo kształtować treść umowy spółki tak, aby odpowiadała ich potrzebom. Wspomniana swoboda regulacyjna jest szczególnie przydatna w kwestiach najbardziej związanych z bieżącą działalnością spółki, a do takich bez wątpienia należy zarządzanie spółką.

W spółkach kapitałowych (spółce z o.o. oraz akcyjnej) reprezentowanie spółki oraz prowadzenie większości jej spraw należy do zarządu. Z założenia zarząd to grono osób wybierane przez wspólników, którym powierzany jest los spółki. W spółkach kapitałowych, w przeciwieństwie do spółek osobowych, aspekt właścicielski spółki odrywa się od elementu menadżerskiego. Innymi słowy właściciele spółki (wspólnicy lub akcjonariusze) wybierają osoby, które będą zarządzać spółką i niekoniecznie muszą to być osoby z grona właścicielskiego.

W związku z tym, w całym procesie wyboru członków zarządu równie ważnym pytaniem jak to, kto funkcje będzie pełnił jest pytanie, jak długo funkcja będzie pełniona. Tutaj dochodzimy do zagadnienia kadencyjności zarządu. Kwestia ta została nieco inaczej uregulowana w przypadku spółki z o.o. niż w spółce akcyjnej. W spółce akcyjnej okres sprawowania funkcji przez członka zarządu regulować powinien statut i nie może on być dłuższy niż pięć lat. Po upływie okresu kadencji konieczny jest ponowny wybór składu zarządu, przy czym o tym, kiedy rzeczywiście członek zarządu traci swoją posadę pisałem szczegółowo tutaj. Natomiast w spółce z o.o. przepisy k.s.h. nie określają maksymalnego okresu kadencji. Kodeks stanowi jedynie tyle, że w przypadku gdyby kadencja nie została w umowie spółki uregulowana to przyjmuje się roczny okres pełnienia funkcji (art. 202 k.s.h.).

Podstawowym praktycznym skutkiem tej różnicy regulacyjnej jest dopuszczalność wprowadzenia w spółce z ograniczona odpowiedzialnością zarządu bezkadencyjnego tj. takiego, który powoływany jest na czas nieokreślony. Na możliwość takiego ukształtowania okresu funkcjonowania Zarządu wskazał Sąd Najwyższy w uzasadnieniu uchwały z dnia 21 lipca 2010 r. (III CZP 23/10). Po co jednak wprowadzać Zarząd bezkadencyjny? Przede wszystkim wyłącza on konieczność regularnego podejmowania uchwał o powoływaniu Członków Zarządu na nowo. Eliminujemy dzięki temu ryzyko przeoczenia wygaśnięcia mandatu Członka Zarządu i zarzutu, że spółka nie posiada organu menadżerskiego. Takie rozwiązanie jest szczególnie cenne w mniejszych spółkach o silnym elemencie osobowym, w którym wspólnicy pełnią jednocześnie funkcje w Zarządzie. Zarząd powołany na czas nieokreślony podkreśla też stabilność menadżerską i trwałość obranego kierunku operacyjnego.

man-3037342_1920

Zarząd bezkadencyjny ma jednak jeszcze dosyć istotny wymiar jeśli chodzi o relacje korporacyjne. Odwołanie członka zarządu takiej spółki wymagać będzie bowiem bezwzględnej większości głosów (lub wyższej, jeśli umowa spółki tak by stanowiła). W związku z tym pozycja Członka Zarządu staje się znacznie mocniejsza i nie musi on obawiać się konieczności reelekcji. Takie rozwiązanie ma szczególne znaczenie w przypadku klinczu decyzyjnego. Członek Zarządu może bowiem okazać się nieusuwalny jeżeli wzajemne relacje wspólników uniemożliwiają zgromadzenie odpowiedniej większości głosów. Wyobraźmy sobie bowiem sytuację, w której spółka ma dwóch wspólników posiadających po połowie udziałów. W takim układzie odwołanie Członka Zarządu wymagać będzie w praktyce zgody tych dwóch wspólników, co siłą rzeczy wymusza kompromis.

Zarząd powoływany na czas nieokreślony może okazać się także ciekawym rozwiązaniem stabilizującym spółkę z o.o. na wypadek śmierci głównego wspólnika. Spółka wyposażona w taki zarząd jest bowiem znacznie mniej narażona na spory miedzy spadkobiercami. Przede wszystkim możliwe będzie uniknięcie sytuacji, w której spółka nie będzie mogła powołać nowego członka zarządu po upływie dotychczasowej kadencji z uwagi na veto jednego ze spadkobierców. Oczywiście w każdym rozwiązaniu przewidującym zarząd bezkadencyjny konieczne jest bardzo duże zaufanie do piastuna tej funkcji.

Informatyzacja KRS

spółki z o.o

Informatyzacja KRS – takie hasło wydawało się przyświecać twórcom projektu zmian ustawy o krajowym rejestrze sądowym. Opisywana w poprzednim wpisie nowelizacja oprócz zmian o charakterze merytorycznym przewiduje cały szereg modyfikacji technicznego sposobu funkcjonowania KRS. Wedle zmienionych przepisów – ma być łatwiej, szybciej i elektronicznie.

Podstawową zmianą, która ma istotnie odciążyć sądy rejestrowe jest obowiązek składania sprawozdań rocznych w formie elektronicznej. Regulacja dotyczyć będzie sprawozdań finansowych, sprawozdań z działalności oraz sprawozdań z płatności na rzecz administracji publicznej, które sporządzane będą w postaci elektronicznej i opatrywane kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź profilem zaufanym ePUAP. Minister ds. finansów publicznych określać będzie format danych i strukturę logiczną sprawozdań. Począwszy od 1 października 2018 r. wszystkie podmioty wpisane do KRS będą obowiązane sporządzać swoje sprawozdania w formie elektronicznej. Niemniej jednak w okresie przejściowym tj. do 30 września 2018 r. będzie możliwość zgłoszenia sprawozdań rocznych w formie elektronicznej oraz dołączenia do nich skanów dokumentacji sprawozdawczej sporządzonej w zwykłej formie pisemnej.

Docelowym skutkiem realizowania obowiązków sprawozdawczych w formie elektronicznej jest uproszczenie funkcjonowania systemu oraz ułatwienie dostępu do tychże danych. Przedsiębiorcy nie będą już bowiem musieli składać dokumentów sprawozdawczych osobno do urzędów skarbowych i sądów rejestrowych. Dokumenty złożone do KRS będą automatycznie przesyłane w wersji cyfrowej do Centralnego Rejestru Danych Podatkowych. Informatyzacja KRS zakłada, iż zbiór dokumentów sprawozdawczych tworzyć będzie tzw. repozytorium dokumentów finansowych, do którego elektroniczny i bezpłatny dostęp ma posiadać każdy.

boy-258445_1920

Największą rewolucją technologiczną w KRS ma stanowić elektronizacja wszystkich wniosków składanych do rejestru przedsiębiorców. Począwszy od 1 marca 2020 r. całe akta postępowania prowadzonego przed KRS, począwszy od składanego wniosku, aż po korespondencję z sądem i ostateczne rozstrzygnięcie mają przybierać formę elektroniczną.  W tym celu ma zostać uruchomiony system informatyczny wyposażony w formularze, które na bieżąco będą weryfikować formalną poprawność wprowadzanych danych, co przynajmniej z założenia ma pozwolić na uniknięcie zwrotu dokumentów z błahych powodów.

Dodatkowo od 9 kwietnia 2018 r. funkcjonować ma Centralne Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych (CREWAN). CREWAN ma być elektronicznym zbiorem dokumentów obejmującym wypisy i wyciągi z aktów notarialnych, które w swej treści zawierają dane stanowiące podstawę wpisu do KRS albo podlegające złożeniu do akt rejestrowych. Umieszczenie aktu notarialnego w CREWAN ułatwi składanie w przyszłości wniosków do KRS w formie elektronicznej (o czym będzie mowa poniżej) bez konieczności składania aktów notarialnych jako załączników do wniosków.

Przy okazji nowelizacji warto zwrócić uwagę na jedną kwestię, która została wprowadzona niejako tylnymi drzwiami, a może mieć wpływ na bieżące funkcjonowanie spółek. Nowelizacja rozszerza katalog zakazów wprowadzony w art. 18 Kodeksu spółek handlowych. Zmienione przepisy przewidują, iż osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i art. 591 ustawy nie mogą również pełnić funkcji prokurenta (dotychczas zakaz odnosił się do funkcji członków zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej oraz likwidatorów). Nadto doprecyzowany, że zakaz ustaje z upływem piątego roku od dnia uprawomocnienia się wyroku skazującego, chyba że wcześniej nastąpiło zatarcie skazania.

Wygląda na to, że XXI wiek na stałe wkracza do sądownictwa, a informatyzacja KRS jest logicznym i pożądanym tego następstwem.

Spółka bez Zarządu – interwencja ustawodawcy

spółki z o.o

Jakiś czas temu pisałem tutaj o problemach w egzekwowaniu należności w sytuacji, gdy naszym dłużnikiem jest spółka bez zarządu. Wpis na bloga zakończyłem wnioskiem, iż bez interwencji ustawodawczej się nie obędzie. Jak widać moje (i nie tylko moje) prośby zostały wysłuchane, gdyż prawodawca postanowił zmodyfikować dotychczasowe przepisy.

Ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw wprowadza pakiet rozwiązań służących rozwiązaniu problemu spółek pozbawionych organu uprawnionego do reprezentacji (spółek bez zarządu lub z zarządem niekompletnym, tzw. kadłubowym).

Pierwszym rozwiązaniem wprowadzanym przez nowelizację jest poszerzenie adresatów postępowania przymuszającego, które może prowadzić sąd rejestrowy. Zmodyfikowane przepisy umożliwiają w uzasadnionych przypadkach, w razie stwierdzenia, że osoba prawna nie posiada organu uprawnionego do reprezentowania lub w składzie tego organu zachodzą braki uniemożliwiające jej działanie wystosowanie przez KRS wezwania wobec osób obowiązanych do powołania lub wyboru tego organu do wykazania, że organ został powołany albo że braki w jego składzie zostały usunięte. Zgodnie z zamierzeniami twórców projektu, kompetencja ta ma pozwalać na kierowanie wezwań do wspólników spółki lub osób, którym przysługuje uprawnienie osobiste do powoływania członków zarządu. Co więcej, wezwania dokonywane będą pod rygorem zastosowania grzywny, przy czym grzywnę można będzie ponawiać. Aby umożliwić egzekwowanie takiej kompetencji, nałożono na spółkę obowiązek składania do KRS informacji o adresach osób uprawnionych do powoływania zarządu.

debt-1500774_1920

Drugim rozwiązaniem istotniejszym z perspektywy samych wierzycieli jest poszerzenie zakresu kompetencji kuratora ustanawianego dla spółek o nieobsadzonym lub kadłubowym zarządzie. Zgodnie ze znowelizowanym art. 42 kodeksu cywilnego kurator ustanowiony przez sąd w razie braków w składzie organu uprawnionego do reprezentacji uzyskał kompetencję do reprezentowania spółki i prowadzenia jej spraw w granicach określonych w zaświadczeniu sądu. Innymi słowy, sąd będzie mógł ustanowić kuratora, który będzie uprawniony do reprezentacji spółki w procesie sądowym, a nie jak dotychczas wyłącznie do przeprowadzenia likwidacji spółki. Dzięki takiemu poszerzeniu kompetencji kuratora, wierzyciele spółki będą mieli możliwość skutecznego prowadzenia przeciwko spółce postępowania nawet, jeżeli spółka nie będzie posiadała zarządu lub jej zarząd będzie niekompletny. Co więcej, znowelizowane przepisy Kodeksu postępowania cywilnego wprowadzają możliwość ustanowienia takiego kuratora także z urzędu przez sąd, przed którym toczy się postępowanie sądowe przeciwko spółce nie posiadającej Zarządu. Aby nie dopuścić jednak to ustanawiania wielu kuratorów dla jednej spółki „bezzarządowej”, kurator podlegać będzie wpisowi do KRS.

Koszty kuratora ustanawianego na wniosek wierzyciela tymczasowo ponosić ma wierzyciel. W tym celu zostanie obciążony przez sąd obowiązkiem uiszczenie odpowiedniej zaliczki. Natomiast po zakończeniu funkcjonowania kuratora, sąd, przyznając kuratorowi wynagrodzenie, obciąża obowiązkiem zwrotu kosztów spółkę, dla której kurator został ustanowiony, jak i również osoby obowiązane do powołania organu uprawnionego do reprezentacji, chyba że dochowały należytej staranności przy czynnościach zmierzających do powołania nowego zarządu. Trudno powiedzieć, czy nakładanie dodatkowych kosztów na wierzyciela (nawet tymczasowe), jest fair w przypadku, gdy wierzyciel w żaden sposób nie ponosi odpowiedzialności za niekompletność zarządu.

Mandat i kadencja zdaniem Sądu Najwyższego

biuro zarządu, spółki z o.o

Mandat i kadencja członków organów w spółkach kapitałowych od lat stanowią zarzewie sporu w doktrynie prawa handlowego. Biorąc pod uwagę, jak ważne jest ustalenie czy dana osoba piastuje funkcję w spółce czy też nie, mnogość lansowanych koncepcji zdecydowanie nie sprzyja pewności obrotu. Nie doczekaliśmy się interwencji ustawodawczej, niemniej trudnego zadania rozsupłania problemu podjął się Sąd Najwyższy.

Z kronikarskiego obowiązku muszę odnotować, że zdarzyło się nam już pisać o kwestii mandatu piastuna organu spółki z o.o. tutaj. W jakiś czas po tym wpisie Sąd Najwyższy podjął uchwałę z dnia 24 listopada 2016 pod sygnaturą III CZP 72/16. Sentencja przedmiotowej uchwały jest stosunkowo lakoniczna i brzmi: „ostatnim pełnym rokiem obrotowym w rozumieniu art. 369 § 4 w związku z art. 386 § 2 k.s.h. jest ostatni rok obrotowy, który rozpoczął się w czasie trwania kadencji członka rady nadzorczej spółki akcyjnej.” Znacznie więcej informacji na temat stanowiska Sądu Najwyższego można wyczytać z uzasadnienia uchwały.

W pierwszej kolejności Sąd Najwyższy wskazał, że należy odróżnić mandat członka organu (rozumiany jako prawo do wykonywania funkcji członka organu) od pojęcia kadencji, która ma znaczenie techniczno-prawne i wyznacza okres, w którym będą wykonywane obowiązki i prawa piastuna organu. Rozróżnienie jest o tyle istotne, że mandat może w dalszym ciągu przysługiwać pomimo upływu kadencji.  Nadto Sąd Najwyższy podkreślił, że nie ma racjonalnych powodów do różnicowania wyznaczania chwili upływu kadencji w spółkach kapitałowych. Innymi słowy, wydaje się, że zasady przyjęte przez Sąd Najwyższy należy stosować jednolicie w odniesieniu do spółki z o.o. oraz spółki akcyjnej.

pexels-photo-273011

Przechodząc do meritum, zgodnie z wytycznymi Sądu Najwyższego, można przyjąć, że:

  1. Kadencja może zostać określona zarówno w latach kalendarzowych jak i w latach obrotowych. Rozstrzygająca jest tutaj treść umowy spółki/statutu.
  2. Mandat wygasa z odbyciem walnego zgromadzenia/zgromadzenia wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka organu.
  3. Jeżeli kadencja dłuższa niż rok nie pokrywa się z latami obrotowymi, to czas pełnienia funkcji przedłuża się na okres od upływu kadencji do dnia odbycia walnego zgromadzenia/zgromadzenia wspólników zatwierdzającego sprawozdanie za ostatni pełny rok sprawowania funkcji przez członka.
  4. Wyrażenie „ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji” należy odnosić do ostatniego roku obrotowego, który rozpoczął się w czasie trwania kadencji, na jaką członek ten został powołany.

Przykładowo, jeżeli w spółce, której rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, mamy do czynienia z trzyletnią kadencją rozpoczynającą się z 31 lipca 2014 r. to taka kadencja zakończy się 31 lipca 2017 r. Niemniej jednak, mandat członka organu będzie trwał aż do przeprowadzenia zwyczajnego walnego zgromadzenia/zgromadzenia wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2017 r. Wynika to z faktu, iż rok obrotowy od 01.01.2017 do 31.12.2017 jest ostatnim rokiem obrotowym, który rozpoczął się w trakcie trwania kadencji.

W rezultacie Sąd Najwyższy przychylił się do tzw. koncepcji prologancyjnej, na mocy której mandat członka organu zasadniczo będzie zawsze trwał dłużej niż wynosi okres kadencji. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby członek organu został wcześniej odwołany.

Z brzmieniem uchwały można zapoznać się tutaj.

Pierwokup akcji lub udziałów

biuro zarządu, spółki z o.o, strefa wspólnika

Pewnym standardem w statutach, umowach spółek jak i w różnego rodzaju umowach inwestycyjnych stały się klauzule ograniczające obrót udziałami/akcjami. Ich celem jest ochrona trwałości inwestycji w spółkę oraz zabezpieczenie się przed wrogim przejęciem. Jednym z najbardziej popularnych rozwiązań jest pierwokup. Nie zawsze jednak zdajemy sobie sprawę z jakich środków prawnych możemy skorzystać przy egzekwowaniu prawa pierwokupu.

Pierwokup, zgodnie z założeniami przyjętymi w art. 596 i następnych kodeksu cywilnego, polega na zastrzeżeniu pierwszeństwa kupna oznaczonej rzeczy na wypadek, gdyby właściciel chciał dokonać sprzedaży na rzecz osoby trzeciej. Przykładowo: prawo pierwokupu samochodu umożliwia odkupienie tego samochodu w przypadku, gdyby jego właściciel miał zamiar dokonać sprzedaży komu innemu. Wykonanie prawa pierwokupu wymaga zachowania pewnej kolejności działania. Właściciel rzeczy obciążonej prawem pierwokupu, noszący się z zamiarem jej sprzedaży osobie trzeciej, powinien zawrzeć z tą osobą umowę sprzedaży pod warunkiem, że osoba uprawniona z prawa pierwokupu z niego nie skorzysta. Następnie, właściciel zawiadamia uprawnionego z prawa pierwokupu o zawartej umowie warunkowej oraz informuje go o możliwości wykonania prawa pierwokupu. W razie złożenia oświadczenia o wykonaniu prawa pierwokupu, między właścicielem a uprawnionym z prawa pierwokupu dochodzi do skutku umowa o takiej treści jak umowa warunkowa. Innymi słowy można przyjąć, że uprawniony z prawa pierwokupu „przejmuje” umowę sprzedaży. Natomiast jeżeli osoba uprawniona nie skorzysta z prawa pierwokupu w ustalonym terminie, wówczas umowa dochodzi do skutku między właścicielem a pierwotnym nabywcą. W analogiczny sposób działa pierwokup zastrzeżony wobec akcji lub udziałów w spółce.

Co jednak jeżeli właściciel postąpi nielojalnie i zawrze umowę bezwarunkową? W pierwszej kolejności uprawnionemu z prawa pierwokupu przysługuje prawo do odszkodowania (art. 599 § 1 kodeksu cywilnego). Niemniej już samo udowodnienie wysokości szkody w przypadku naruszenia prawa pierwokupu może nastręczać trudności. Nadto, w doktrynie raczej przyjmuje się, iż zakres odszkodowania obejmuje jedynie tzw. ujemny interes umowny. Oznacza to, że odszkodowanie dotyczy wyłącznie rekompensaty strat poniesionych w związku z nie zawarciem pożądanej umowy. Do takich strat można zaliczyć koszty zawarcia umowy pierwokupu, a także w pewnym zakresie zbędne wydatki i nakłady poniesione w związku z tym, że liczyło się na nabycie przedmiotu pierwokupu. Z uwagi na powyższe ograniczenia, roszczenie odszkodowawcze zwykle nie będzie satysfakcjonujące. Alternatywnym rozwiązaniem jest zastrzeżenie kary umownej w określonej wysokości na wypadek, gdyby pierwokup został naruszony. Kara umowna jest swoistym środkiem dyscyplinującym, który umożliwia dochodzenie zapłaty z góry określonej sumy niezależnie od poniesionej szkody (nawet, gdy szkody w ogóle nie ma). Sęk w tym, że kara umowna musi zostać zastrzeżona w umowie ustanawiającej pierwokup, o czym nie zawsze się pamięta. Nie wspominam już o tym, że negocjowanie wysokości kar umownych zwykle jest procesem trudnym i budzącym wrogość po drugiej stronie stołu.

pexels-photo-70292

Istnieje jednak jeszcze trzecia, ciekawa droga do zabezpieczenia zastrzeżonego prawa pierwokupu. Kodeks cywilny przewiduje instytucję bezskuteczności względnej tzw. ius ad rem. Artykuł 59 kodeksu cywilnego stanowi, że w razie zawarcia umowy, której wykonanie czyni całkowicie lub częściowo niemożliwym zadośćuczynienie roszczeniu osoby trzeciej, osoba ta może żądać uznania umowy za bezskuteczną w stosunku do niej, jeżeli strony o jej roszczeniu wiedziały albo jeżeli umowa była nieodpłatna. Pozornie wydaje się, iż ten przepis nie będzie do końca pomocny przy naruszeniu prawa pierwokupu, bowiem nawet jeżeli sąd uzna nielojalną sprzedaż za bezskuteczną, to jaką korzyść z tego będzie miał uprawniony z pierwokupu? Otóż Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 10 października 2008 r. (sygn. Akt II CSK 221/08) przyjął niezwykle ciekawą interpretację art. 59 kodeksu cywilnego w kontekście prawa pierwokupu. Sąd uznał, że umowa sprzedaży zawarta wbrew prawu pierwokupu jako umowa bezwarunkowa, może zostać w trybie art. 59 kodeksu cywilnego uznana za zawartą pod warunkiem, że uprawniony z prawa pierwokupu  nie skorzysta z niego w przewidzianym terminie. Innymi słowy, mimo iż właściciel rzeczy lub prawa obciążonego pierwokupem dokonał bezwarunkowej sprzedaży, na mocy wyroku sądu taka sprzedaż może zostać potraktowana jako warunkowa. W efekcie osoba uprawniona z prawa pierwokupu będzie mogła po uprawomocnieniu się wyroku złożyć oświadczenie o skorzystaniu z prawa pierwokupu i nabyć rzecz lub prawo obciążone prawem pierwokupu.

Cytowane orzeczenie Sądu Najwyższego co prawda dotyczyło sprzedaży nieruchomości i zostało skrytykowane przez glosatorów niemniej wydaje się, że można je potraktować jako ogólną wskazówkę co do sposobu rozumienia art. 59 kodeksu cywilnego w kontekście wszelkiego rodzaju klauzul pierwokupu. Powyższe rozwiązanie to poważna furtka umożliwiająca egzekwowanie prawa pierwokupu udziałów lub akcji w spółce nawet, jeżeli nie zabezpieczono się innymi środkami (np. karą umowną). Zachęcam do zapoznania się z orzeczeniem tutaj.

Prosta Spółka Akcyjna – proste rozwiązanie trudnych problemów?

spółki z o.o

Od jakiegoś czasu wśród projektów Ministerstwa Rozwoju figuruje zarys koncepcji prostej spółki akcyjnej. Koncepcja opiera się na wprowadzeniu nowego typu spółki do polskiej regulacji prawnej, z założenia przeznaczonej dla startupów, tj. firm innowacyjnych, działających najczęściej w obszarze nowych technologii. Zdaniem twórców projektu prosta spółka akcyjna (PSA), bo tak ma się nazywać nowa forma prawna, będzie wypełniać lukę pomiędzy spółką z o.o. a obecnie istniejącą spółką akcyjną. Projekt konkretnych rozwiązań jeszcze się nie pojawił, niemniej myślę, że najwyższy czas przyjrzeć się założeniom przyjętym przez pomysłodawców. W ramach dzisiejszego wpisu zastanowimy się nad zasadami budowy kapitału PSA.

Podstawową cechą różnicującą PSA od innych spółek kapitałowych ma być elastyczność struktury majątkowej. Po pierwsze, prosta spółka akcyjna, obok tradycyjnego kapitału zakładowego, będzie miała możliwość utworzenia odrębnego kapitału podstawowego, który nie podlegałby takim zasadom związania środków, jakie występują w przypadku kapitału zakładowego. Nadto w PSA będą mogły funkcjonować różnorodne akcje wydawane także za pracę lub wkład intelektualny, który nie jest jeszcze na tyle skonkretyzowany, aby można było mówić o istnieniu zbywalnego prawa własności intelektualnej podlegającego rynkowej wycenie. Twórcy projektu rozważają także zmniejszenie minimalnego poziomu zaangażowania kapitałowego (które w spółce akcyjnej wynosi 100.000,00 zł) poprzez wprowadzenie możliwości niepełnego pokrycia kapitału zakładowego lub też obniżenia minimalnego kapitału zakładowego do 1 zł.

Drugą istotną różnicą w stosunku do spółki akcyjnej jest wprowadzenie kilku kategorii akcji w PSA. Prosta spółka akcyjna będzie bowiem mogła emitować akcje:

  1. inwentorskie – przeznaczone dla założycieli w zamian za pracę i wnoszoną własność intelektualną;
  2. inwestorskie – obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub aporty, przy możliwości uprzywilejowania w zakresie udziału w funduszu likwidacyjnym spółki;
  3. pracownicze – przyznawane pracownikom na mniej rygorystycznych zasadach niż obecnie ma to miejsce w spółkach akcyjnych;
  4. doradcze – obejmowane w zamian za usługi doradcze świadczone na rzecz spółki.

Powyższe propozycje zmierzają przede wszystkim do ograniczenia „namacalności” wnoszonego do spółki kapitału, co stanowi odejście od funkcji zabezpieczającej kapitału zakładowego. Osobiście uważam, że taki kierunek zmian jest wyrazem uczciwości prawodawcy wobec kontrahentów spółek kapitałowych. Należy bowiem mieć świadomość tego, że kapitał zakładowy spółki w dzisiejszych czasach nie może być traktowany jako jakakolwiek gwarancja stanu majątkowego spółki. Zarówno spółka z o.o., jak i spółka akcyjna mogą generalnie spożytkować cały kapitał zakładowy na bieżącą działalność i jest on co najwyżej wyznacznikiem początkowego poziomu majątku spółki. Żaden rozsądny kontrahent spółki nie powinien kierować się poziomem kapitału zakładowego przy ocenie jej wypłacalności.

business-innovation-money-icon-40218

Skoro nie zabezpieczenie wierzycieli, to jaką funkcję ma kapitał zakładowy? Ano zasadniczo służy on określeniu zakresu uprawnień poszczególnych wspólników w spółce. Każda akcja odpowiada cząstce kapitału zakładowego, a więc im więcej kapitału się wniosło, tym więcej posiada się uprawnień. Niemniej skoro mówimy o relacjach pomiędzy akcjonariuszami, to dlaczego nie pozostawić tego zagadnienia swobodzie umów? Wydaje się, że właśnie w tym kierunku chcą podążyć pomysłodawcy założeń nowelizacji, zwiększając uprawnienia w kształtowaniu zasad obejmowania akcji w PSA.

Jednocześnie uważam, że należy rozważyć wprowadzenie innych, skuteczniejszych niż kapitał zakładowy instytucji zabezpieczania interesów wierzycieli spółki. Autorzy koncepcji proponują dwa rozwiązania:

  • test wypłacalności polegający na tym, że zarząd byłby zobowiązany do badania w związku z każdą wypłatą na rzecz wspólników pod tytułem korporacyjnym, czy mimo dokonania wypłaty w ciągu roku spółka nie utraci możliwości regulowania wymagalnych zobowiązań, oraz
  • rezerwę na pokrycie przyszłych strat: obowiązkowy kapitał zapasowy, na który musi być przeznaczane co najmniej 10% zysku za dany rok obrotowy, do czasu aż kapitał ten osiągnie określoną wysokość.

Oba proponowane rozwiązania trudno ocenić, nie znając konkretnych rozwiązań ustawowych. Należy sobie zdawać sprawę, że jeśli instytucje te mają realnie zabezpieczać wierzycieli – sankcją za ich naruszenie nie może być jedynie odpowiedzialność odszkodowawcza zarządu wobec samej spółki.

W mojej ocenie rozwiązania w zakresie struktury kapitałowej PSA powinny stanowić przyczynek do szerszej debaty nad zmianami systemowymi wszystkich spółek kapitałowych, w szczególności w kontekście iluzoryczności funkcji zabezpieczającej kapitału zakładowego. Obawiam się jednak, że w tym zakresie do rewolucyjnej zmiany nie dojdzie. Wystarczy przypomnieć sobie bardzo zbliżony pomysł reformy prawa spółek lansowany w 2014 roku, który spalił w całości na panewce (pisaliśmy o nim tutaj). Zobaczymy, czy i tym razem kierunek debaty publicznej będzie podobny.

Zapraszam wszystkich do zapoznania się z koncepcją PSA pod tym adresem.

Spółka bez zarządu – czy da się ją pozwać?

spółki z o.o

Czy spółka bez zarządu może uczestniczyć w postępowaniu sądowym? Zarówno spółka z o.o., jak i spółka akcyjna powinny mieć zarząd. W obu tych przypadkach jest to podstawowy organ spółki, który zajmuje się prowadzeniem jej spraw oraz reprezentowaniem spółki wobec osób trzecich. Co się jednak dzieje w przypadku, gdy spółka z o.o. bądź akcyjna jest nam winna pieniądze, a jej zarząd nie został obsadzony? Czy możemy w takim wypadku skutecznie pozwać spółkę do sądu

Brak organu uprawnionego do reprezentacji spółki pozwanej jest przeszkodą procesową, która uniemożliwia prowadzenie postępowania sądowego. W razie wystąpienia braków w zarządzie sąd wezwie powoda do ich uzupełnienia i wyznaczy mu w tym celu termin. Zapytacie pewnie, w jaki sposób powód ma uzupełnić braki w zarządzie zupełnie obcej mu spółki? Otóż pewne możliwości ma, aczkolwiek czeka go w tym celu długa droga.

Osoba, która pozywa spółkę bez zarządu (nazwijmy ją spółką „bezzarządową”), powinna wystąpić do sądu rejestrowego (KRS), w którego okręgu znajduje się siedziba pozywanej spółki, z wnioskiem o wyznaczenie kuratora w trybie art. 42 kodeksu cywilnego. Niemniej jednak samo ustanowienie takiego kuratora przez sąd nie umożliwia jeszcze prowadzenia sprawy przeciwko porzuconej spółce. Kurator bowiem ma uprawnienie (i obowiązek) jedynie do dwóch rzeczy: podjęcia działań w kierunku powołania nowego zarządu, a w razie niepowodzenia – do uruchomienia procedury likwidacji spółki. Kurator sam nie może powołać zarządu spółki. Jedynie co może podjąć w tym celu, to zwołać organ spółki uprawniony do powołania zarządu, tj. zgromadzenie wspólników/walne zgromadzenie lub radę nadzorczą (w zależności od tego, komu kompetencje do powoływania zarządu zostały przyznane). Kurator nie może przymusić w żaden sposób organów uprawnionych do powoływania zarządu, więc starania kuratora mogą bardzo łatwo spełznąć na niczym.

W razie niepowodzenia w powołaniu nowego zarządu kurator jest uprawniony do wystąpienia z wnioskiem do sądu rejestrowego o rozwiązanie porzuconej spółki (tak rozstrzygnął Sąd Najwyższy w uchwale z 8 marca 2012 r. – III CZP 95/11). Dopiero sąd rejestrowy, orzekając o likwidacji spółki bezzarządowej, wyznaczy jej likwidatora, który posiadając kompetencje analogiczne do zarządu spółki, będzie mógł reprezentować porzuconą spółkę jako pozwaną.

pexels-photo-253625

Jak widać powyżej, pozwanie spółki z nieobsadzonymi organami wiąże się z koniecznością przeprowadzenia dwóch dodatkowych postępowań przed sądem rejestrowym, które w dużej mierze toczyć się będą z inicjatywy wierzyciela próbującego dochodzić swoich roszczeń. Taka procedura znacznie wydłuża proces sądowy i zdecydowanie zmniejsza szanse na skuteczną egzekucję. Co więcej, trudności w doprowadzeniu powództwa do szczęśliwego końca mogą nawet w praktyce uniemożliwić odpisanie nieściągalnej wierzytelności w koszty podatkowe czy skorzystanie z ulgi na złe długi. Na domiar złego orzecznictwo nie jest jednolite co do tego, czy spółka bez zarządu może działać w procesie, jeśli ma prokurenta lub pełnomocnika (por. orzeczenie Sądu Najwyższego z 16 czerwca 2016 – V CZ 26/16 i orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z 12 kwietnia 2016 – III AUa 1937/15).

Pewnym światełkiem w tunelu na tę chwilę jest art. 69 kodeksu postępowania cywilnego, który pozwala ustanowić  kuratora uprawnionego do reprezentowania bezzarządowej spółki na potrzeby konkretnego procesu. Niemniej zastosowanie tego przepisu dotyczy jedynie czynności, które należy podjąć bezzwłocznie. Przykładem takich czynności może być zabezpieczenie majątku pozwanej spółki lub zabezpieczenie dowodów. Przy dalszych krokach musimy niestety wyczerpać procedurę opisaną wyżej.

Pytanie, czy stan prawny, który stawia tak duże problemy przed wierzycielem próbującym dojść swoich należności od spółki, której członkowie zarządu „zdezerterowali”, jest sprawiedliwy? Wydaje się, że w tym temacie potrzebna jest interwencja ustawodawcy.>

1 2