E-KRS już w marcu

Składanie wniosków do KRS kojarzy się wam zapewne ze żmudnym wypełnianiem formularzy, przekreślaniem masy okienek i odpowiadaniem na często niezrozumiałe pytania. Sformalizowana procedura jaka obowiązywała przy składaniu wniosków do KRS potęgowała ryzyko zwrotu wniosku czy wezwania o uzupełnienie dokumentów. Sprawa ma się jednak uprościć już w marcu przyszłego roku.

Nowy sposób składania wniosków

Od 1 marca 2020 r. KRS stanie się rejestrem obsługiwanym w całości elektronicznie. Oznacza to, że wszelkie wnioski będziemy składać tylko za pośrednictwem internetu. W tym celu udostępniona zostanie specjalna infrastruktura informatyczna, która z założenia ma lepiej prowadzić użytkownika przez system i zapobiegać błędom w wypełnianiu wniosków już na etapie ich sporządzania.

Dokumenty załączane do wniosku do KRS będą mogły być sporządzane w dwojaki sposób:

  1. w formie elektronicznej – w takim wypadku uprawnione osoby będą musiały podpisać je kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym,
  2. w tradycyjnej formie pisemnej – w takim wypadku do wniosku należy dołączyć zeskanowane wersje dokumentów

W przypadku, gdy wybierzemy ścieżkę skanów dokumentów pisemnych, będziemy zmuszeni dosłać fizyczne oryginały dokumentów do sądu w ciągu 3 dni od złożenia wniosku. Można uniknąć tego obowiązku jeżeli skany zostaną poświadczone przez notariusza albo występującego w sprawie adwokata bądź radcę prawnego.

photo-of-green-data-matrix-1089438

Większy dostęp przez internet

Sukcesywna elektronizacja Krajowego Rejestru Sądowego zapewnia coraz szerszy i łatwiejszy dostęp do informacji o podmiotach doń wpisanych. Niedawno uzyskaliśmy szybki dostęp przez internet do rocznych sprawozdań finansowych spółek. Po wejściu w życie nowelizacji będzie można zdalnie pobierać poświadczone kopie:

  • aktów założycielskich, umów oraz statutów, a także uchwał o ich zmianie czy tekstów jednolitych;
  • dokumentów o powołaniu lub odwołaniu członków organów spółek oraz oświadczeń o ich rezygnacji;
  • rocznych sprawozdań, odpisów uchwał o zatwierdzeniu tych sprawozdań i podziale zysku lub pokryciu straty, a także sprawozdania z badania i sprawozdania z działalności jednostek

 

Ogółem nowelizację trzeba ocenić pozytywnie – uproszczenie obowiązków spoczywających na karbach przedsiębiorców jest krokiem we właściwym kierunku. Pozostaje nam jeszcze tylko liczyć na to, że sam system informatyczny sprawnie udźwignie nowy ciężar.