Equity crowdfunding

Rewolucja cyfrowa z hukiem wkracza w życie korporacyjne. Rozwijające się platformy crowdfunding’owe zaczęły oferować wsparcie przy organizacji procesu emisji akcji. Tzw. Equity crowdfunding zaczyna jawić się jako interesująca alternatywa dla głównego parkietu giełdowego jak i dla Newconnect. Jak to wszystko wygląda z prawnego punktu widzenia?

Equity crowdfunding w skrócie można zdefiniować jako pozyskiwanie kapitału bezpośrednio od rozdrobionych inwestorów. Wsparcie przy tym procesie oferują platformy crowdfunding’owe, czyli serwisy internetowe, które informują rynek, najczęściej za pomocą mediów społecznościowych, o możliwości objęcia praw udziałowych w spółce. Z założenia, equity crowdfunding kierowane jest do pasjonatów, których interesuje produkt oferowany przez daną spółkę lub którzy czują się częścią społeczności tworzonej przez spółkę.

Z racji na rozdrobienie inwestorów, equity crowdfunding najczęściej dotyczy spółek akcyjnych. Z uwagi na to, że emisja kierowana jest do nieograniczonego grona adresatów – stanowi ona ofertę publiczną i podlega przepisom ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Co jest jednak najbardziej istotne dla emitenta, jeżeli wpływy brutto z emisji nie przekroczą kwoty 1.000.000 euro – emisja jest zwolniona z obowiązku przygotowania prospektu emisyjnego. Zmieszczenie się w tym progu pozwala uniknąć kosztownego procesu przygotowywania prospektu i jego zatwierdzania przez Komisje Nadzoru Finansowego.

charts-commerce-data-265087

Wspomniane zwolnienie nie dotyczy natomiast wprowadzenia akcji do obrotu na rynku regulowanym. W związku z tym, aby z niego skorzystać, emitowane akcje będą musiały mieć tradycyjną formę dokumentu.  Uniemożliwia to korzystanie z wszystkich udogodnień jakie wiążą się z notowaniem papierów wartościowych na giełdzie, a przede wszystkim ogranicza ich płynność. Obrót akcjami emitowanym w ramach equity crowdfundingu generalnie wymaga fizycznego przekazania dokumentu akcji.

Ustawodawca dostrzegając rozwój platform equity crowdfunding’owych oraz rosnące zainteresowanie rynku taką forma inwestycji, znowelizował przepisy ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Na gruncie obecnych przepisów Komisja Nadzoru Finansowego prezentuje stanowisko, które wskazuje na konieczność pozyskiwania licencji na prowadzenie działalności maklerskiej przez podmioty prowadzące platformy crodfunding’owe (ze stanowiskiem można zapoznać się tutaj). W efekcie przepisy zmierzają w stronę większego objęcia rynku equity crowdfunding kontrolą organu nadzoru finansowego.

Jeżeli equity crowdfunding na dobre zadomowi się na naszym rodzimym rynku (a wszystko na to wskazuje) to będziemy mieli do czynienia z kolejnym szczeblem rynku kapitałowego, dedykowanym do startup’ów. Z jednej strony, ta forma pozyskiwania kapitału daje szansę rozwijania ciekawych pomysłów realizowanych przez pasjonatów. Z drugiej jednak strony trzeba pamiętać, że emitentów działających w tym trybie nie wiążą przepisy prawa w takim samym stopniu jak podmioty notowane na giełdzie. W efekcie zawsze należy mieć świadomość ryzyka związanego z inwestycją w papiery wartościowe emitowane w ramach equity crowdfunding.