Fundacja rodzinna – dodatkowe podatki

Fundacja rodzinna na celowniku ustawodawcy wprowadzającego opodatkowanie ukrytych zysków i przychodów z najmu. Chociaż przepisy o nowej instytucji jeszcze na dobre nie weszły w życie, doczekały się już pierwszej nowelizacji

Podatek od ukrytych zysków

Fundacja rodzinna będzie obowiązana odprowadzać 15% podatek CIT od tzw. ukrytych zysków. W tej kategorii mieści się cały katalog relacji między fundacją rodzinną a jej fundatorem lub beneficjentami. Przez świadczenia w postaci ukrytych zysków rozumieć się będzie:

  1. odsetki, prowizje, wynagrodzenia i inne opłaty od jakiegokolwiek rodzaju pożyczki udzielonej fundacji rodzinnej przez beneficjenta, fundatora lub podmiot powiązany z beneficjentem, fundatorem lub fundacją rodzinną;
  2. darowizny lub inne nieodpłatne lub częściowo odpłatne świadczenia, przekazane, bezpośrednio lub pośrednio, na rzecz beneficjenta, fundatora, podmiotu powiązanego z beneficjentem, fundatorem lub fundacją rodzinną;
  3. świadczenia na rzecz beneficjenta, fundatora lub podmiotu powiązanego z beneficjentem, fundatorem lub fundacją rodzinną z tytułu usług doradczych, księgowych prawnych itp. jak i również opłaty i należności za korzystanie z praw własności intelektualnej
  4. różnicę między wartością transakcji między fundacją rodzinną a beneficjentem, fundatorem, podmiotem powiązanym z beneficjentem, fundatorem lub fundacją rodzinną a wartością nierynkową;
  5. pożyczkę udzieloną przez fundację rodzinną beneficjentowi w tej części, która podlegała zwrotowi w danym roku podatkowym i nie została zwrócona;
  6. pożyczkę udzieloną przez fundację rodzinną beneficjentowi na okres co najmniej 10 lat albo na okres krótszy niż 10 lat, jeżeli ostateczny termin obowiązywania umowy wyniósł co najmniej 10 lat.

Jak więc widać katalog relacji, które będą penalizowane podatkiem jest dosyć szeroki. Mechanizm opodatkowania ukrytych zysków zadziała nawet wtedy, gdy należności fundatora, beneficjenta czy podmiotów powiązanych będą rynkowe.

Opodatkowanie przychodów z najmu

Wedle pierwotnego założenia opodatkowanie fundacji rodzinnej miało być odroczone do momentu dystrybucji zysków do beneficjentów (sposób podobny do estońskiego CIT’u). Sukcesywnie jednak w ustawie przybywa coraz więcej wyjątków od powyższego założenia. Nowelizacja wprowadza objęcie opodatkowaniem przychodów z najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, której przedmiotem jest przedsiębiorstwo, zorganizowana część przedsiębiorstwa lub składniki majątku służące prowadzeniu działalności przez beneficjenta, fundatora lub podmiot powiązany z fundacją rodzinną, beneficjentem lub fundatorem.

Dla przykładu, jeżeli fundacja rodzinna będzie posiadała nieruchomości, które będą wynajmowane na rzecz spółek zależnych fundacji, wówczas przychody z najmu będą opodatkowane na zasadach ogólnych, na bieżąco. Pocieszeniem jest jedynie to, że podatek odprowadzony z ww. tytułów będzie odejmowany od 15% CIT pobieranego przez Fundację przy wypłacie świadczeń na rzecz swoich beneficjentów. Teoretycznie podatek ten neutralizuje się z podatkiem przy wypłatach na rzecz beneficjentów. Niemniej jednak tracimy efekt brak opodatkowania działalności fundacji na bieżąco, który sprzyja reinwestowaniu środków.

Nowelizacja została już podpisana przez Prezydenta. Po jej ogłoszeniu w dzienniku ustaw, wejdzie w życie razem z przepisami o fundacji rodzinnej tj. od 22 maja 2023 r.

Fundacja Rodzinna już w maju 2023

Fundacja rodzinna – zakładanie i struktura

Fundacja rodzinna – transparentność

Fundacja rodzinna – opodatkowanie nowej instytucji

Fundacja rodzinna – odpowiedzialność za długi fundatora

Fundacja rodzinna – elastyczne narzędzie

Fundacja rodzinna – ramy podatkowe

Fundacja rodzinna – inwestowanie w nieruchomości

Fundacja rodzinna – komplikacje przy wielości fundatorów