Fundacja rodzinna nie stanowi obejścia prawa

Fundacja rodzinna nie stanowi obejścia prawa – Szef KAS potwierdza w świeżej opinii zabezpieczającej. Wniesienie akcji do fundacji rodzinnej, która w przyszłości je sprzeda nie stanowi zakazanej optymalizacji podatkowej, jeżeli realizuje istotne cele ekonomiczne. Korzyści podatkowe osiągane dzięki fundacji rodzinnej nie będą w takim wypadku sprzeczne z ustawą.

Fundacja rodzinna jako pośrednik przy sprzedaży spółki

Jak pisaliśmy już wcześniej, fundacja rodzinna może stanowić narzędzie pozwalające na zracjonalizowanie płaconych podatków. Jednym z obszarów, w których fundacja rodzinna może prowadzić swoją działalność jest nabywanie i zbywanie papierów wartościowych, instrumentów pochodnych i praw o podobnym charakterze. W związku z tym fundacja rodzinna może zostać wyposażona np. w akcje spółki, które następnie zostaną przez nią sprzedane. Taki stan faktyczny stał się przedmiotem analizy Szefa KASu w ramach wniosku o wydanie opinii zabezpieczającej.

Organ skarbowy sam zauważył, że wykorzystanie fundacji rodzinnej do sprzedaży papierów wartościowych może wygenerować wymierną korzyść podatkową. Po pierwsze, opodatkowanie zostanie odroczone w czasie do momentu faktycznej wypłaty korzyści do beneficjentów fundacji rodzinnej. Innymi słowy, środki reinwestowane przez fundację rodzinną nie będą podlegały opodatkowaniu. Po drugie, stawka na wypłacanych środkach jest niższa (15%) względem PIT od sprzedaży papierów wartościowych (19%). Po trzecie wreszcie, środki wypłacane przez fundację rodzinną nie są objęte daniną solidarnościową (4%). Mówimy wobec tego o potencjalnej korzyści na poziomie 8 p.p.

Stanowisko Szefa KAS

Mając na uwadze korzyści osiągane dzięki fundacji rodzinnej, Szef Krajowej Administracji Skarbowej przeanalizował, czy jej wykorzystanie nie może być traktowane jako obejście prawa podatkowego. Fiskus zwrócił uwagę na to, że dodatkowymi celami zastosowania fundacji rodzinnej jest: zapewnienie efektywnej sukcesji majątku, stałe zabezpieczenie interesu rodzinnego, także po śmierci Fundatora, ochrona rodzinnego charakteru majątku oraz podejmowanie nowych inicjatyw inwestycyjno-gospodarczych. W konsekwencji fundacja rodzinna ma także poza-podatkowe uzasadnienie gospodarcze.

W stanie faktycznym analizowanym przez Szefa KASu akcjonariusz podejmował już kroki zmierzające do sprzedaży spółek, jednak do tej pory się one nie powiodły.  Świadczy to o tym, że fundacja rodzinna nie zostanie wykorzystana w sposób instrumentalny jako wyłącznie wehikuł do sprzedaży spółek. Nie da się określić ram czasowych ewentualnej sprzedaży, tym bardziej, że nie jest przesądzone, że to akcje tej spółki zostaną sprzedane, a nie udział/udziały w spółkach zależnych.

W takich okolicznościach, Szef KASu uznał, że pomimo występowania korzyści podatkowych związanych z zastosowaniem fundacji rodzinnej, korzyści te nie są sprzeczne z przedmiotem ani celem ustawy podatkowej. Co więcej, czynność badana przez Szefa KASu nie może być traktowana jako unikanie opodatkowania, nawet jeżeli osiągnięcie korzyści podatkowych jest jednym z głównych celi zastosowania fundacji rodzinnej.

Stanowisko Szefa KASu jest bardzo dobrą informacją dla wszystkich, którzy rozważają wykorzystanie fundacji rodzinnej. Pokazuje ona, że korzyść z zastosowania nowej osoby prawnej nie jest sama z siebie nielegalna o ile nie dojdzie do jej instrumentalnego wykorzystania (np. celowego zwlekania z uzgodnioną transakcją po to, aby przepuścić ją przez fundację rodzinną.