Fundacja rodzinna po konsultacjach

Fundacja rodzinna nabiera nowego kształtu po zakończonych konsultacjach projektu. Poszerzono zakres dopuszczalnej działalności gospodarczej, wprowadzono rozwiązania w obszarze zachowku, a także zmodyfikowana zasady opodatkowania.

Fundacja rodzinna nabiera nowego kształtu po zakończonych konsultacjach projektu. Nowa wersja uwzględnia wiele postulatów zgłoszonych przez przedstawicieli biznesu oraz ekspertów. Zmiany obejmują obszar dopuszczalnej działalności gospodarczej, zachowku, a także zasad opodatkowania.

Z aktualnym stanem projektu można zapoznać się tutaj.

Działalność gospodarcza fundacji rodzinnej

Zmodyfikowany projekt ustawy o fundacji rodzinnej rozszerzył zakres działalności gospodarczej jaką może prowadzić fundacja rodzinna. Zgodnie z nowym brzmieniem projektu, fundacja rodzinna będzie mogła prowadzić działalność polegającą na:

  1. zbywaniu mienia, o ile mienie to nie zostało nabyte wyłącznie w celu dalszego zbycia,
  2. najmie, dzierżawie lub udostępnianiu na innej podstawie mienia,
  3. przystępowaniu i uczestnictwie w spółkach handlowych, funduszach inwestycyjnych, spółdzielniach oraz podmiotach o podobnym charakterze mających swoją siedzibę w kraju lub zagranicą,
  4. nabywaniu i zbywaniu papierów wartościowych, instrumentów pochodnych i praw o podobnym charakterze,
  5. udzielaniu wybranym podmiotom pożyczek,
  6. obrocie zagranicznymi środkami płatniczymi należącymi do fundacji rodzinnej w celu dokonywania płatności związanych z działalnością fundacji rodzinnej, w tym wypłatą świadczeń beneficjentowi lub
  7. prowadzeniu przedsiębiorstwa w ramach gospodarstwa rolnego

Fundacja rodzinna a zachowek

Jednym z podstawowych celów fundacji rodzinnej jest zachowanie integralności majątku zbudowanego przez fundatora. Ustawodawcy chodziło o ograniczenia niebezpieczeństwa zniszczenia dorobku fundatora na skutek niesnasek między jego spadkobiercami. Takie niebezpieczeństwo generuje instytucja zachowku. Zachowek pozwala spadkobiercy wykluczonego od dziedziczenia żądać natychmiastowej wypłaty pewnej przypadającej na niego części majątku spadkodawcy. Wykonanie zachowku przez fundację w praktyce zmuszałoby ją do wyprzedania mienia, co kłóci się z jej celem.

Zmodyfikowany projekt zawiera kilka nowych rozwiązań dotyczących zachowku. Po pierwsze przy obliczaniu zachowku nie dolicza się do spadku funduszu założycielskiego fundacji rodzinnej wniesionego na co najmniej 10 lat od otwarcia spadku, chyba że fundacja będzie spadkobiercą. W efekcie założenie fundacji rodzinnej odpowiednio wcześnie może pozwolić na zupełne wyłączenie sporów zachowkowych. Po drugie nowelizacja wprowadza możliwość rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności, a nawet obniżenia wysokości zachowku, przy uwzględnieniu sytuacji osobistej oraz majątkowej uprawnionego do zachowku, jak także obowiązanego do zaspokojenia roszczenia z tytułu zachowku. Maksymalny okres rozłożenia zachowku na raty nie może łącznie przekraczać 5 lat.

Opodatkowanie fundacji rodzinnej

Projekt ustawy przewiduje również szereg rozwiązań z obszaru podatkowego. Nabycie przez osoby fizyczne od fundacji rodzinnej świadczeń oraz mienia w związku z rozwiązaniem fundacji rodzinnej będzie opodatkowane PIT, w wysokości uzależnionej od stopnia pokrewieństwa beneficjenta z fundatorem. Fundator oraz jego najbliższa rodzina zostaną zwolnione od opodatkowania. Beneficjenci fundacji rodzinnej spoza tego grona będą opłacać PIT w wysokości 15%.  Fundacja rodzinna będzie również podatnikiem CIT. W praktyce, podatek ten będzie jednak pobierany wyłącznie od świadczeń wypłacanych na rzecz jej beneficjentów w wysokości 15%. Fundacja rodzinna zapłaci CIT przy okazji dystrybucji majątku.

O starciu fundacji rodzinnej z estońskim CIT-em możecie przeczytać tutaj.