Fundacja rodzinna – transparentność

Przepisy o fundacji rodzinnej wprowadzają daleko idącą transparentność tej instytucji. Uregulowana jest zarówno relacja fundacji rodzinnej względem jej beneficjentów jak i również organów państwowych.

Prawo beneficjentów fundacji do informacji

Fundacja rodzinna przewidywać będzie uprawnienie dla beneficjentów do pozyskiwania informacji na jej temat. Beneficjent ma prawo w szczególności do:

  1.  żądania wglądu do dokumentów fundacji rodzinnej, w tym statutu, sprawozdań finansowych i ksiąg rachunkowych, oraz sporządzania z nich kopii i notatek
  2. przedstawienia wyjaśnień od zarządu

Uprawnienie może być realizowane przez beneficjenta zarówno osobiście jak i poprzez osobę upoważnioną. Zarząd może jednak odmówić dostępu do informacji, jeżeli ma uzasadnioną odmowę, że prawo to zostanie wykorzystane w celach sprzecznych z interesem i celem fundacji rodzinnej. Odmowę można skarżyć do sądu rejestrowego. Jak więc widać, prawo to jest skonstruowane w sposób bardzo zbliżony do podobnej instytucji znanej na gruncie spółki z o.o.

Obowiązkowy audyt

Fundacja rodzinna podlega obowiązkowemu audytowi pod kątem zarządzania jej aktywami, zaciągania i spełniania zobowiązań prywatnoprawnych i publicznoprawnych, pod kątem prawidłowości, rzetelności oraz zgodności z prawem, celem oraz dokumentami fundacji rodzinnej. Audyt przeprowadza się standardowo raz na cztery lata, ale w przypadku fundacji, których sprawozdanie podlega badania audytorskiemu – corocznie.

Audyt przeprowadza firma audytorska (podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych) albo zespół audytorów. Podmioty te wybiera zgromadzenie beneficjentów. W przypadku audytu przeprowadzanego przez zespół audytorów, w jego skład musi wchodzić biegły rewident, doradca podatkowy oraz adwokat i radca prawny. Audytorzy w każdym wypadku muszą spełniać kryteria niezależności. Z audytu sporządzany jest raport, który przedstawia się zarządowi celem zaprezentowania radzie nadzorczej fundacji, a w razie jej braku – zgromadzeniu beneficjentów.

Obowiązek informowania KAS

Na fundacji rodzinnej ciąży szczególny obowiązek przekazywania informacji do Krajowej Administracji Skarbowej. Na każde żądanie KAS, fundacja rodzinna zobowiązana jest dostarczyć dane zawarte na liście beneficjentów, spis mienia oraz informacje o świadczeniach lub mieniu przekazanym w związku z rozwiązaniem fundacji rodzinnej, w tym ich rodzaju, wysokości świadczeń lub wartości mienia, terminie i sposobie spełnienia świadczeń lub przekazaniu mienia. Informacje za wskazany przez organ okres trzeba przekazać w terminie wskazanym przez KAS, nie krótszym niż 14 dni.

Jawny rejestr fundacji rodzinnych

Ostatnim elementem transparentności fundacji rodzinnych będzie specjalnie dla nich prowadzony rejestr. Rejestr najprawdopodobniej będzie miał postać zbliżoną do KRS czy CRBR tj. będzie można go przeglądać za pomocą Internetu. W rejestrze figurować będzie szereg podstawowych informacji o fundacji takich, jak jej nazwa, adres pod którym działa czy też numer wpisu do rejestru. Warto jednak zwrócić uwagę na to, że w rejestrze figurować będą również dane tych beneficjentów fundacji rodzinnej, którzy będą uprawnieni do uczestniczenia w zgromadzeniu beneficjentów.

Ten artykuł należy do serii artykułów poświęconych fundacji rodzinnej. Linki do pozostałych można znaleźć poniżej:

Fundacja Rodzinna już w maju 2023

Fundacja rodzinna – zakładanie i struktura

Fundacja rodzinna – opodatkowanie nowej instytucji

Fundacja rodzinna – odpowiedzialność za długi fundatora

Fundacja rodzinna – elastyczne narzędzie

Fundacja rodzinna – ramy podatkowe

Fundacja rodzinna – podatki od wypłat do podmiotów powiązanych

Fundacja rodzinna – inwestowanie w nieruchomości

Fundacja rodzinna – komplikacje przy wielości fundatorów