Informatyzacja KRS

Informatyzacja KRS – takie hasło wydawało się przyświecać twórcom projektu zmian ustawy o krajowym rejestrze sądowym. Opisywana w poprzednim wpisie nowelizacja oprócz zmian o charakterze merytorycznym przewiduje cały szereg modyfikacji technicznego sposobu funkcjonowania KRS. Wedle zmienionych przepisów – ma być łatwiej, szybciej i elektronicznie.

Podstawową zmianą, która ma istotnie odciążyć sądy rejestrowe jest obowiązek składania sprawozdań rocznych w formie elektronicznej. Regulacja dotyczyć będzie sprawozdań finansowych, sprawozdań z działalności oraz sprawozdań z płatności na rzecz administracji publicznej, które sporządzane będą w postaci elektronicznej i opatrywane kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź profilem zaufanym ePUAP. Minister ds. finansów publicznych określać będzie format danych i strukturę logiczną sprawozdań. Począwszy od 1 października 2018 r. wszystkie podmioty wpisane do KRS będą obowiązane sporządzać swoje sprawozdania w formie elektronicznej. Niemniej jednak w okresie przejściowym tj. do 30 września 2018 r. będzie możliwość zgłoszenia sprawozdań rocznych w formie elektronicznej oraz dołączenia do nich skanów dokumentacji sprawozdawczej sporządzonej w zwykłej formie pisemnej.

Docelowym skutkiem realizowania obowiązków sprawozdawczych w formie elektronicznej jest uproszczenie funkcjonowania systemu oraz ułatwienie dostępu do tychże danych. Przedsiębiorcy nie będą już bowiem musieli składać dokumentów sprawozdawczych osobno do urzędów skarbowych i sądów rejestrowych. Dokumenty złożone do KRS będą automatycznie przesyłane w wersji cyfrowej do Centralnego Rejestru Danych Podatkowych. Informatyzacja KRS zakłada, iż zbiór dokumentów sprawozdawczych tworzyć będzie tzw. repozytorium dokumentów finansowych, do którego elektroniczny i bezpłatny dostęp ma posiadać każdy.

boy-258445_1920

Największą rewolucją technologiczną w KRS ma stanowić elektronizacja wszystkich wniosków składanych do rejestru przedsiębiorców. Począwszy od 1 marca 2020 r. całe akta postępowania prowadzonego przed KRS, począwszy od składanego wniosku, aż po korespondencję z sądem i ostateczne rozstrzygnięcie mają przybierać formę elektroniczną.  W tym celu ma zostać uruchomiony system informatyczny wyposażony w formularze, które na bieżąco będą weryfikować formalną poprawność wprowadzanych danych, co przynajmniej z założenia ma pozwolić na uniknięcie zwrotu dokumentów z błahych powodów.

Dodatkowo od 9 kwietnia 2018 r. funkcjonować ma Centralne Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych (CREWAN). CREWAN ma być elektronicznym zbiorem dokumentów obejmującym wypisy i wyciągi z aktów notarialnych, które w swej treści zawierają dane stanowiące podstawę wpisu do KRS albo podlegające złożeniu do akt rejestrowych. Umieszczenie aktu notarialnego w CREWAN ułatwi składanie w przyszłości wniosków do KRS w formie elektronicznej (o czym będzie mowa poniżej) bez konieczności składania aktów notarialnych jako załączników do wniosków.

Przy okazji nowelizacji warto zwrócić uwagę na jedną kwestię, która została wprowadzona niejako tylnymi drzwiami, a może mieć wpływ na bieżące funkcjonowanie spółek. Nowelizacja rozszerza katalog zakazów wprowadzony w art. 18 Kodeksu spółek handlowych. Zmienione przepisy przewidują, iż osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i art. 591 ustawy nie mogą również pełnić funkcji prokurenta (dotychczas zakaz odnosił się do funkcji członków zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej oraz likwidatorów). Nadto doprecyzowany, że zakaz ustaje z upływem piątego roku od dnia uprawomocnienia się wyroku skazującego, chyba że wcześniej nastąpiło zatarcie skazania.

Wygląda na to, że XXI wiek na stałe wkracza do sądownictwa, a informatyzacja KRS jest logicznym i pożądanym tego następstwem.