Kod LEI dla starych obligacji

Emitenci obligacji emitowanych na podstawie starych przepisów będą musieli uzyskać kod LEI. Jakiś czas temu pisaliśmy o nowelizacji przepisów, która wprowadziła obowiązkową dematerializację obligacji. Nowelizacja dotyczyła wszystkich obligacji emitowanych od 1 lipca 2019 r. Niemniej jednak, na podmiotach, które wyemitowały swoje obligacje przed tym dniem też ciążą pewne nowe obowiązki.

Zgodnie z przepisami przejściowymi ustawy, która wprowadziła obligatoryjną dematerializację obligacji, obligacje dokumentowe wyemitowane przed 1 lipca 2019 r. zachowują swoją moc i nie muszą być dematerializowane. Tego typu obligacje mogą mieć w dalszym ciągu postać dokumentową, jak i mogą figurować w postaci zapisów w ewidencjach prowadzonych na podstawie starych przepisów ustawy obligacjach.

Kod LEI

Niezależnie od powyższego, emitenci obligacji, do których dalej stosujemy stare przepisy, mają obowiązek w terminie do 31 marca 2020 r. pozyskać niepowtarzalny identyfikator podmiotu prawnego zgodny z normą ISO 174420 tzw. kod LEI (legal entity numer). Kod LEI nadaje Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. W celu jego uzyskania, emitent powinien utworzyć konto na stronie https://lei.kdpw.pl/ , wypełnić stosowny formularz oraz złożyć i opłacić wniosek. Opłata za nadanie kodu LEI i utrzymywanie jego ważności za pierwszy rok wynosi 373 zł netto. Później, każdorazowe odnowienie kodu kosztuje już 273 zł netto rocznie. Proces nadania kodu trwa 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.

man-in-grey-sweater-holding-yellow-sticky-note-879109

Raport do KDPW

Emitent, który pozyskał już kod LEI powinien także do 31 marca 2020 r. przekazać elektronicznie do KDPW informacje o wszystkich wyemitowanych przez niego obligacjach, ze wskazaniem:

  1. oznaczenia tych emisji,
  2. liczby obligacji wyemitowanych w ramach poszczególnych emisji,
  3. jednostkowej wartości nominalnej tych obligacji i waluty, w której wartość ta została wyrażona,
  4. wysokości oprocentowania tych obligacji w stosunku rocznym,
  5. łącznej wartości i waluty świadczenia, które powinno zostać spełnione przez emitenta z tytułu wykupu tych obligacji,
  6. terminów, w których emitent powinien wykonywać świadczenia z tych obligacji,
  7. czy świadczenia, które stały się już wymagalne, zostały przez niego wykonane i w jakim zakresie.

Następnie emitent ma obowiązek comiesięcznego aktualizowania informacji przekazanych do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych jeżeli uległy one zmianie. Obowiązek należy wykonywać w terminie 15 dni po zakończeniu każdego miesiąca. Informacje należy podawać wg stanu na ostatni dzień danego miesiąca aż do czasu wygaśnięcia wszelkich zobowiązań z tytułu obligacji.

Jeżeli obligacji nie miały formy dokumentowej tylko figurowały jako zapis w ewidencji prowadzonej na podstawie starych przepisów ustawy o obligacjach, wówczas obowiązki raportowe wykonuje podmiot prowadzący ewidencję.

Wspomnianych wyżej obowiązków raportowych nie trzeba realizować jeżeli obligacje zostały zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych.