Kolejne ułatwienia przy sukcesji przedsiębiorstw

O wejściu kompleksowej ustawy dotyczącej sukcesji jednoosobowej działalności gospodarczej pisaliśmy już wcześniej. Rozwiązanie było bardzo korzystne, ale nieidealne. W odpowiedzi na niektóre zgłaszane problemy, 31 lipca zeszłego roku uchwalono ustawę w ramach tzw. pakietu przyjazne państwo.

Koncesję i zezwolenia przejmiesz jeszcze za życia

Nowelizacja wprowadza rozwiązania prawne, które mają ułatwić sukcesję działalności gospodarczej jeszcze za życia pierwotnego właściciela firmy. Dzięki nowym przepisom nabywca przedsiębiorstwa będzie mógł zwrócić się do organów administracyjnych w terminie 3 miesięcy od jego nabycia z wnioskiem o przeniesienie na niego decyzji administracyjnych wydanych na rzecz pierwotnego właściciela. Jeżeli nabywca spełnia wymagania do wydania decyzji, złoży oświadczenie o akceptacji wymogów z niej wynikających oraz przedłoży zgodę pozostałych współwłaścicieli przedsiębiorstwa, wówczas decyzja zostanie na niego przeniesiona.

Co jest szczególnie istotne, nabywcaphoto-of-people-leaning-on-wooden-table-3184614 przedsiębiorstwa, który spełnia wszystkie wymogi dla wydania decyzji, może posługiwać się decyzją wydaną na pierwotnego właściciela firmy już od dnia złożenia wniosku o przeniesienie. Powyższa procedura będzie szczególnie użyteczna w odniesieniu do wszelkich zezwoleń czy koncesji.

Zapis na udział w spółce osobowej

Spółki osobowe, pomimo niegasnącej popularności, rodzą pewne problemy przy próbie ich zbycia. Do jednego z tych problemów należała wątpliwość co do tego, czy można za pomocą zapisu windykacyjnego przenieść na spadkobierców ogół praw i obowiązków wspólnika spółki popularnie zwany udziałem w spółce. Nowelizacja rozstrzyga ten problem wprost przewidując, iż ogół praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej może być przedmiotem zapisu windykacyjnego.

Zapis windykacyjny jest szczególnym rozwiązaniem, które można zastosować w testamencie notarialnym. Z jego mocy dochodzi do automatycznego przeniesienia konkretnego składnika majątkowego na daną osobę z chwilą śmierci spadkodawcy. Nowelizacja pozwala na korzystanie z tego dobrodziejstwa przy przenoszeniu udziału spółkowego np. w spółce jawnej czy komandytowej.

Tymczasowy przedstawiciel małżonka

Ze szczególnie skomplikowaną sytuacją mamy do czynienia w przypadku prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej z utrzymaniem majątkowej wspólności małżeńskiej. W takim bowiem wypadku, majątek firmowy przedsiębiorcy wchodzi w skład wspólności małżeńskiej. W przypadku śmierci takiego małżonka (nieprowadzącego firmy) jego udział w majątku podlega dziedziczeniu i może potencjalnie trafić do osób w żaden sposób niezwiązanych z biznesem. Nowelizacja wprowadza instytucję tymczasowego przedstawiciela, który może zostać powołany do zarządzania udziałem zmarłego małżonka do czasu wyjaśnienia kwestii spadkowych. Z założenia, instytucja ta ma na celu umożliwienie dalszego istnienia firmy w możliwie niezakłóconej formie do czasu uporządkowania kwestii sukcesji

Od kiedy zmiany?

Z większości dobrodziejstw nowelizacji możemy korzystać już od 1 stycznia 2020 r.