Kontrolowane spółki zagraniczne CFC objęte opodatkowaniem – czy to koniec optymalizacji? (1)

Raje podatkowe? Nie ma chyba osoby, która by o nich nie słyszała. Dla wielu pojęcie to łączy się nierozerwalnie z innym – optymalizacja podatkowa. Wykorzystanie rajów podatkowych jako metody odciążenia podatnika pod względem podatkowym to jeden ze sposobów optymalizacji. Atrakcyjność oazy podatkowej polega na dochowaniu na jej terytorium tajemnicy handlowej i bankowej oraz istnieniu możliwości rozwoju działalności dzięki panującym tam jasnym zasadom podatkowym.Przede wszystkim jednak, jak stwierdził S. Starchild, to kraje, w których nie tylko system prawny, ale również tradycja, system podatkowy i porozumienia z podmiotami spoza granic danego państwa umożliwiają zredukowanie obciążeń podatkowych. Dlaczego więc w praktyce nie jest tak różowo?

Międzynarodowe planowanie podatkowe – bo tak należy określić złożoność powyższego mechanizmu – to synonim pojęcia unikania opodatkowania, a od tego dzieli nas już tylko krok do granicy legalności. Trzeba więc postępować ostrożnie. Kluczem do sukcesu są oczywiście przepisy, a właściwie ich zrozumienie i wykorzystanie w praktyce. Przedstawię więc podstawowe zmiany w obrębie niniejszego tematu, dzięki czemu będziesz mógł odpowiedzieć sobie na pytanie, czy w Twoim przypadku można zastosować optymalizację lub też jeśli już skorzystałeś z opisywanej metody – czy będziesz musiał podjąć jakieś nowe działania w tym zakresie.

Dochody zagranicznych spółek kontrolowanych CFC, czyli Controlled foreign corporation zgodnie z treścią odpowiednio art. 24a w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 30f w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych podlegają opodatkowaniu. Ideą zmian wprowadzonych przez ustawę zmieniającą z dnia 29 sierpnia 2014r. jest przeciwdziałanie mechanizmom umożliwiającym opodatkowanie dochodu w kraju o korzystniejszych zasadach opodatkowania, niż te obowiązujące w kraju rezydencji.

Podstawowe pojęcia, które musisz znać to:

Zagraniczna spółka
to osoba prawna, spółka kapitałowa w organizacji, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej inna niż spółka niemająca osobowości prawnej, a także spółka niemająca osobowości prawnej mająca jednocześnie siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego innego państwa jest traktowana jak osoba prawna i podlega opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania. Ponadto spełniają również kryterium, zgodnie z którym nie mają w Polsce siedziby ani zarządu, a w których podatnik posiada udział w kapitale, prawo głosu w organach kontrolnych lub stanowiących lub prawo do uczestnictwa w zysku.

Zagraniczna spółka kontrolowana to:

 1.  Zagraniczna spółka mająca siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju wymienionym w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 9a ust. 6, czyli w tzw. raju podatkowym, albo
 2.  Zagraniczna spółka mająca siedzibę lub zarząd na terytorium państwa innego niż wskazane powyżej, z którym:
  •  Rzeczpospolita Polska nie zawarła umowy międzynarodowej, w szczególności umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, albo
  • Unia Europejska nie zawarła umowy międzynarodowej – stanowiącej podstawę do uzyskania od organów podatkowych tego państwa informacji podatkowych, albo
 3. Zagraniczna spółka spełniająca łącznie następujące warunki:
  • w spółce tej podatnik mający siedzibę lub zarząd na terytorium Polski, , posiada nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż 30 dni, bezpośrednio lub pośrednio, co najmniej 25% udziałów w kapitale lub 25% praw głosu w organach kontrolnych lub stanowiących lub 25% udziałów związanych z prawem do uczestnictwa w zyskach,
  • co najmniej 50% przychodów tej spółki osiągniętych w roku podatkowym, pochodzi z dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych, przychodów ze zbycia udziałów (akcji), wierzytelności, odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek, poręczeń i gwarancji, a także przychodów z praw autorskich, praw własności przemysłowej, w tym z tytułu zbycia tych praw, a także zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych,
  • co najmniej jeden rodzaj przychodów, o których mowa w lit. b, uzyskiwanych przez tę spółkę, podlega w państwie jej siedziby lub zarządu opodatkowaniu według stawki podatku dochodowego obowiązującej w tym państwie niższej o co najmniej 25% od stawki, o której mowa w art. 19 ust. 1 (tj. 19 %), lub zwolnieniu lub wyłączeniu z opodatkowania podatkiem dochodowym w tym państwie, chyba że przychody te podlegają zwolnieniu od opodatkowania w państwie siedziby lub zarządu spółki je otrzymującej na podstawie przepisówdyrektywy Rady 2011/96/UE z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich.

Już na pierwszy rzut oka widać, że w przypadku pkt 1 i 2 kwestia udziału podatnika w spółce czy rodzaj osiąganych przez niego dochodów – nie jest istotna. To właściwie najsurowszy wymiar wprowadzonej zmiany, bowiem roczny dochód spółki, która ma siedzibę w raju podatkowym niezależnie od posiadanych w niej przez podatnika udziałów będzie w całości podlegał opodatkowaniu.

Z uwagi na złożoność opisywanego przeze mnie zagadnienia pozwolę sobie na tym etapie zakończyć pierwszą jego część. Tymczasem zachęcam do przeanalizowana niniejszego zagadnienia pod kątem własnych możliwości/potrzeb, bowiem już niebawem opublikuję drugą część, która stanowić będzie dopełnienie i podsumowania mechanizmu opodatkowania CFC.