Kontrolowane spółki zagraniczne CFC objęte opodatkowaniem – czy to koniec optymalizacji? (2)

W ramach pierwszej części dotyczącej opodatkowania kontrolowanych spółek zagranicznych CFC przybliżyłam Wam podstawowe pojęcia, ułatwiające dalsze poruszanie się w ramach niniejszego zagadnienia. Teraz kiedy już wiesz czym jest zagraniczna spółka kontrolowana istotne jest ustalenie, co należy rozumieć przez dochód CFC i jakie nowe obowiązki powstały na tle zmian w tym zakresie w ramach prawa podatkowego.

Dochodem CFC jest uzyskana w roku podatkowym nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, ustalonymi zgodnie  z przepisami ustawy, bez względu na rodzaj źródeł przychodów, ustalona na ostatni dzień roku podatkowego zagranicznej spółki kontrolowanej. Jeżeli zagraniczna spółka kontrolowana nie ma ustalonego roku podatkowego albo rok ten przekracza okres kolejnych, następujących po sobie 12 miesięcy, przyjmuje się, że rokiem podatkowym zagranicznej spółki kontrolowanej jest rok podatkowy podatnika. Dochód zagranicznej spółki kontrolowanej nie podlega pomniejszeniu o straty poniesione w latach poprzednich. Jednakże możliwe jest odliczenie  kwoty dywidend otrzymanych przez podatnika od zagranicznej spółki kontrolowanej, czy też kwoty z odpłatnego zbycia udziału w zagranicznej spółce kontrolowanej

Wreszcie czas na obowiązki. Oczywiście podstawowy obowiązek to sam fakt opodatkowania dochodów CFC według 19 % stawki. Ponadto koniecznym jest prowadzenie stosownej ewidencji, dzięki której organy podatkowe będą mogły czuwać nad prawidłowością naszych kalkulacji. W następstwie powyższego należy również składać zeznanie podatkowe PIT/CIT wskazujące dochód CFC w danym roku podatkowym. Kolejnym nowym obowiązkiem jest również prowadzenie rejestru zagranicznych spółek, które posiadają siedzibę w raju podatkowym lub w kraju, z którym ani Polska, ani UE nie zawarły umowy o wymianie informacji podatkowych, a także dla tych spółek, w których podatnik posiada udział na poziomie 25 % minimum. Zarówno przywołana ewidencja, jak i rejestr zagranicznych spółek winny być przedstawione przez podatnika w terminie 7 dni w sytuacji, gdy organy podatkowe zażądają ich przedłożenia. Konsekwencją – nazwijmy to – braku współpracy na tym polu jest możliwość oszacowania dochodu, które polega na określeniu wartości podstawy opodatkowania w wysokości możliwie najbardziej zbliżonej do rzeczywistej podstawy opodatkowania. Do tego celu służą różne dostępne metody szacowania, jak np. kosztowa, porównawcza zewnętrzna, czy udziału dochodu w obrocie. Wyjątkowo może się jednak zdarzyć sytuacja, w której organ podatkowy nie będzie mógł zastosować żadnej z dostępnych metod i wówczas może w inny sposób oszacować dochód, jednakże zawsze  wybór określonej metody wymaga uzasadnienia.

Czy w obliczu tak licznych obwarowań jest nadzieja? Owszem, gdyż istnieją pewne wyłączenia, którym poświęcę w całości kolejny post.