Koszty przy sprzedaży przedsiębiorstwa

Sprzedaż przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części jest procesem restrukturyzacji firmy, który zawsze budzi wiele emocji. Jednym z istotniejszych czynników, które należy brać pod uwagę przy decydowaniu się na taki proces jest aspekt podatkowych. Jedna z nowszych interpretacji podatkowych Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej rzuca dodatkowe światło na proces rozliczania takich transakcji.

Z wnioskiem o wydanie interpretacji podatkowej wystąpiła spółka, która planuje w przyszłości sprzedać swoje przedsiębiorstwo. Przedmiotem transakcji maja być m.in. środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, zapasy, materiały i półprodukty, a także zobowiązania. Sprzedaż będzie miała skutkować także przejściem zakładu pracy na nabywcę.

Przedmiotem wątpliwości spółki było to, czy wartość zapasów, materiałów oraz półproduktów będzie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów z tytułu zbycia. Spółka podkreśliła, że wydatki na zakup lub wytworzenie tych zapasów, materiałów i półproduktów zostały (lub zostaną) poniesione w związku z prowadzoną przez spółkę działalnością gospodarczą, a ich poniesienie podyktowane jest celem, jakim jest uzyskanie przychodu. Wydatki te zostały (lub zostaną) również właściwie udokumentowane.

building-contemporary-factory-1468390

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zaakceptował stanowisko, zgodnie z którym do kosztów uzyskania przychodów związanych ze zbyciem przedsiębiorstwa będzie można zaliczyć całość poniesionych wydatków związanych z nabyciem lub wytworzeniem zapasów, materiałów oraz półproduktów. W ocenie autora interpretacji fakt, iż zbycie zapasów, materiałów i półproduktów nastąpi w ramach transakcji zbycia przedsiębiorstwa nie ma znaczenia dla potrącenia kosztów uzyskania przychodu według zasad ogólnych. Ponieważ przepisy ustawy o CIT nie wprowadzają w tym względzie żadnej regulacji szczególnej na okoliczność zbycia przedsiębiorstwa.

Interpretacja indywidualna, jak sama nazwa wskazuje, może znaleźć zastosowanie tylko w indywidualnej sprawie. Niemniej jednak, w praktyce już wydane interpretacje pozwalają ustalić jaki pogląd na sprawę reprezentują organy administracji skarbowej. Daje to możliwość wstępnego oszacowania skutków podatkowych transakcji, które w przyszłości planujemy podjąć.

Opisane wyżej stanowisko możemy znaleźć w indywidualnej interpretacji podatkowej z dnia 17 października 2019 r. sygn. 0111-KDIB1-1.4010.443.2019.1.MF.