Zasięg oddziaływania nowej ustawy kominowej w spółkach, na które wpływ ma Skarb Państwa

Ustawa o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, czyli tzw. nowa ustawa kominowa wprowadza obowiązek wdrożenia postanowień ustawy i przyjęcia w drodze uchwały organu właścicielskiego zasad kształtowania wynagrodzeń.

Obowiązek dotyczy podmiotów wykonujących prawa z akcji/udziałów spółek przysługujących:

  • Skarbowi Państwa,
  • jednostkom samorządu terytorialnego lub ich związkom,
  • państwowym osobom prawnym (w kontekście spółek – państwowe osoby prawne to głównie spółki w których SP posiada 100% akcji/udziałów),
  • komunalnym osobom prawnym.

doors-1690423_1920

Formalnie ustawa nie przewiduje bezwzględnego obowiązku wprowadzania ustawowych zasad kształtowania wynagrodzeń do spółek zależnych od spółek, w których Skarb Państwa lub państwowa osoba prawna wykonuje uprawnienia z akcji/udziałów. Niemniej jednak, za przyjęcie i stosowanie zasad wynagradzania także w spółkach zależnych spółek z udziałem Skarbu Państwa lub państwowych osób prawnych, w których uda się przyjąć Uchwałę Wynagrodzeniową, mają odpowiadać członkowie zarządu spółki dominującej. Bowiem wprowadzenie zasad kształtowania wynagrodzeń w spółkach zależnych stanowi najczęściej cel zarządczy dla członków zarządu wpływający na cześć zmienną wynagrodzenia.

Zatem, w dużym uproszeniu – za nieprowadzenie jednolitych zasad kształtowania wynagrodzeń w grupach kapitałowych spółek z udziałem Skarbu Państwa – członkowie zarządu spółek dominujących dostaną mniejsze premie.


Temat wpływu nowych regulacji prawnych, w tym nowej ustawy kominowej i ustawy o zasadach zarządzania mieniem Skarbu Państwa na spółki Skarbu Państwa będzie tematem konferencji Zgodność regulacyjna polityki wynagrodzeń i odpowiedzialność decydentów w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, która odbędzie się w Warszawie w dniach od 14-15 listopada 2017 r. Poprowadzę w jej trakcie prelekcję Członkowie zarządów i rad nadzorczych w spółkach z udziałem Skarbu Państwa. Zapraszam do udziału w konferencji.