Objaśnienia ws. BDO

Obowiązek wpisu do BDO budzi wśród przedsiębiorców coraz to większe emocje, w miarę, jak zbliża się termin jego wykonania. Trudny język ustawy o odpadach i liczne skomplikowane terminy nie ułatwiają zadania ustalenia kto do bazy danych musi się wpisać. Żeby ułatwić połapanie się w gąszczu przepisów Ministerstwo Klimatu przygotowało specjalne objaśnienia prawne.

Ministerstwo Klimatu przygotowało objaśnienia prawne dotyczące stosowania przepisów art. 50 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. ustawy o odpadach w zakresie obowiązku uzyskania wpisu w Rejestrze-BDO przez wytwórców odpadów będących mikroprzedsiębiorcami, małymi lub średnimi przedsiębiorcami. Objaśnienia zostały wydane na wniosek Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.

W pierwszej kolejności Ministerstwo wskazuje, że obowiązek wpisu do Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) powiązany jest z obowiązkiem prowadzenia ewidencji odpadów. Z tego powodu podmioty zwolnione całkowicie z ewidencji odpadów nie podlegają wpisowi do BDO, zaś te, które objęte są zwolnieniem częściowym (ewidencją uproszczoną) powinny wpis do BDO uzyskać.

assorted-plastic-bottles-802221

Warto o tym pamiętać głównie dlatego, że obowiązek prowadzenia ewidencji nie dotyczy np. tych podmiotów, które wytwarzają wyłącznie odpady komunalne. W tym zakresie Ministerstwo wskazuje, że odpady, powstające ramach działalności biurowej lub innej drobnej działalności gospodarczej, o charakterze i składzie podobnym do powstających w gospodarstwach domowych, niezawierające odpadów niebezpiecznych, mogą być potraktowane jako odpady komunalne (np. makulatura, opakowania, meble i inne odpady wielkogabarytowe). W ocenie Ministerstwa zużyty sprzęt elektryczny lub elektroniczny niezawierający składników niebezpiecznych np. czajniki oraz zużyte tonery niezawierające składników niebezpiecznych też mogą kwalifikować się jako odpady komunalne. W efekcie drobna działalność usługowa  nie będzie musiała wpisywać się do BDO w związku z wytwarzaniem wyłącznie odpadów komunalnych.

Zwolnieni z obowiązku wpisu są też ci przedsiębiorcy, którzy wytwarzają jedynie odpady mieszczące się katalogach ilościowych wskazanych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów. Rozporządzenie obejmuje np. trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir w ilości do 10 ton w skali roku, czy odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów w ilości do 5 ton w skali roku. Katalog jest dosyć szeroki i warto zapoznać się z nim w całości.

W objaśnieniach Ministerstwo przypomina także o możliwości przejęcia obowiązków ciążących na wytwórcy odpadów przez podmiot, który wytwórcą nie jest. Ustawa o odpadach pozwala na zawarcie specjalnego porozumienia przez podmioty świadczącego usługi lub prowadzące działalność w ramach jednego obiektu np. centrum handlowego. Porozumienie pozwala przenieść obowiązki wytwórców odpadów na jednego z najemców lub też na wynajmującego, który często zarządza gospodarką odpadową w całym budynku.

Oprócz powyższych kwestii objaśnienia poruszają także kilka innych kłopotliwych spraw takich, jak prowadzenie nieprofesjonalnej zbiórki odpadów (np. zakrętek z butelek) czy sprawozdawczości prowadzonej przez sklepy oferujące plastikowe torby na zakupy. Z całością objaśnień można zapoznać się tutaj.