Opłaty za przedszkole lub żłobek nie wrzucisz w koszty

Opłaty za przedszkole lub żłobek mogą w skali miesiąca mieć niemały udział w budżecie domowym. W dobie ciągle przyrastających obciążeń publicznoprawnych przedsiębiorcy, szczególnie ci mniejsi, często szukają kreatywnych rozwiązań pozwalających zaczerpnąć trochę finansowego powietrza. Jednym z takim pomysłów była próba zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu opłat ponoszonych za opiekę nad dzieckiem w przedszkolu lub żłobku.

Ambitny wniosek o indywidualną interpretację podatkową został złożony do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej jesienią 2019 r. Wnioskodawca oczekiwał stanowiska fiskusa co do tego, czy w swojej działalności gospodarczej może zaliczać do kosztów uzyskania przychodu czesne uiszczane za przedszkole swojego dziecka. Wnioskodawca wskazał, że w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą w ciągu dnia przebywa zazwyczaj poza miejscem zamieszkania. Jego żona z kolei jest zatrudniona na umowie o pracę i również przebywa poza domem. W związku z tym opiekę nad dwójką ich dzieci sprawuje przedszkole, za które wnioskodawca ponosi opłaty.

Wnioskodawca argumentował, iż opłata za opiekę nad dziećmi stanowi koszt poniesiony w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia jego źródła. Jego zdaniem sprawowanie ciągłej opieki nad dziećmi przez niego i jego żonę uniemożliwiłoby im wykonywanie ich funkcji zawodowych, co wiązałoby się z niemożnością uzyskania przychodów z pracy. W związku z powyższym to dzięki skorzystaniu z usług przedszkola, wnioskodawca mógł wygospodarować czas na aktywność gospodarczą.

Z wnioskiem nie zgodził się Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. W jego opinii nie ma związku między opłatą za przedszkole, a prowadzoną przez wnioskodawcę działalnością gospodarczą. Zdaniem fiskusa, opłata za przedszkole stanowi konsekwencje obowiązku zapewnienia prawidłowej opieki dzieciom i związana jest z prywatną sferą życia wnioskodawcy. Stanowiska wnioskodawcy nie podzielił również Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, który rozpatrywał złożoną przez niego skargę na rozstrzygnięcie organu podatkowego. W ocenie sądu głównym problemem związanym z możliwością zaliczenia określonego wydatku do kosztów uzyskania przychodu jest zdefiniowanie koniecznego związku poniesionego wydatku z przychodem. Zdaniem WSA, wydatki na opiekę nad dzieckiem nie są ponoszone w celu uzyskania przychodu z działalności gospodarczej prowadzonej przez MK, bądź też w celu zachowania lub zabezpieczenia tego źródła przychodu. Co więcej, sąd podkreślił, że uczęszczanie dzieci do przedszkola służy przede wszystkim celom edukacyjnym, a nie przechowywaniu dzieci w trakcie wykonywania przez rodziców ich zawodowej aktywności. Z pełną treścią wyroku możemy zapoznać się tutaj: Wyrok WSA w Warszawie z 15.10.2020 r., III SA/Wa 18/20

Z jednej strony można zgodzić się ze stanowiskiem sądu, które wyklucza możliwość zaliczania prywatnych wydatków do kosztów uzyskania przychodu. Z drugiej jednak strony nie sposób odmówić pewnej słuszności w argumentach wnioskodawcy. Zapewnienie opieki nad dziećmi jest warunkiem koniecznym dla aktywności zawodowej, czy to w ramach działalności gospodarczej czy pracy. Gdyby rodzice nie mogli powierzyć swoich pociech żłobkom, przedszkolom czy nawet szkołom, państwo nie zyskałoby PKB, które oni generują. Problem ten jest w rzeczywistości jednak znacznie szerszy niż kwestia samego opodatkowania przedsiębiorcy.