Opodatkowanie CIT spółek komandytowych

30 września 2020 roku opublikowano rządowy projekt nowelizacji zakładający opodatkowanie podatkiem CIT spółek komandytowych oraz niektórych spółek jawnych. Minister Finansów za pośrednictwem Twittera wskazał na maj 2021 roku jako datę wprowadzenia nowego podatku.

Jak jest obecnie?

W dotychczasowym stanie prawnym spółka komandytowa nie jest podatnikiem podatku dochodowego – podatnikami są jej wspólnicy.Obowiązek podatkowy powstaje zatem tylko raz, co odróżnia spółki komandytowe od spółek kapitałowych, gdzie dochód opodatkowany jest raz na poziomie spółek, a następnie po raz drugi u ich wspólników tytułem wypłacanej im dywidendy.Efektywne opodatkowanie zysków ze spółek kapitałowych wynosi 26,29%(jeżeli spółka opodatkowana jest podatkiem dochodowym od osób prawnych wg stawki 9%) albo 34,39%.

Obecnie źródłem dochodu wspólników spółek komandytowych jest działalność gospodarcza. Pozwala to skorzystać z możliwości opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych wg skali podatkowej (17% lub 32%) albo stawki liniowej (19%). Podatnicy,których dochody są wyższe niż 1 milion złotych płacą od nadwyżki ponad tę kwotę dodatkową daninę (tzw. daninę solidarnościową) w wysokości 4%.Komandytariusze nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania spółki komandytowej zarówno cywilnoprawne jak i podatkowe.

pexels-benjamin-suter-3617457

Jak ma być?

Komandytariusze nadal nie będą ponosili odpowiedzialności za zobowiązania spółki komandytowej wynikające ze stosunków cywilnoprawnych, jak i za zobowiązania podatkowe. Natomiast zyski spółek komandytowych zostaną opodatkowane podatkiem CIT. Skutkować to będzie podwójnym opodatkowaniem komandytariuszy tak, jak wspólników spółki z o.o. Efektywne opodatkowanie komandytariuszy wyniesie 26,29%(jeżeli spółka opodatkowana będzie podatkiem CIT 9%) albo 34,39%. Spółka komandytowa będzie mogła skorzystać z opodatkowania obniżoną stawką podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) w wysokości 9% pod warunkiem, że jej przychody rocznie nie będą wyższe niż 2 mln EUR.

Warto zauważyć, że 50% przychodów z zysków w spółce komandytowej ma zostać u komandytariusza zwolnione z opodatkowania do limitu 60.000 zł rocznie na każdą spółkę komandytową, pod warunkiem, że taki komandytariusz nie będzie:

  • posiadał bezpośrednio lub pośrednio ponad 5% udziałów (akcji) w spółce kapitałowej będącej komplementariuszem w tej spółce komandytowej;
  • członkiem zarządu komplementariusza spółki komandytowej;
  • podmiotem powiązanym ze wspólnikiem lub członkiem zarządu komplementariusza.

Dochody wspólników z udziału w zyskach spółek komandytowych traktowane będą jako przychody z kapitałów pieniężnych i opodatkowane jednolitą stawką podatku dochodowego w wysokości 19%. W efekcie wspólnicy nie zapłacą z tego tytułu daniny solidarnościowej.

Wypłata zysku na rzecz komplementariusza nie będzie skutkować podwójnym opodatkowaniem. Komplementariusz będzie miał prawo do odliczenia od podatku od dywidendy podatku CIT zapłaconego przez spółkę komandytową w zakresie odpowiadającym jego udziałowi w zyskach spółki (analogicznie jak komplementariusz spółki komandytowo-akcyjnej na obecnie obowiązujących zasadach).

Spółki komandytowe nie będą mogły skorzystać z estońskiego CIT(będzie to ryczałt tylko od spółek kapitałowych, a spółka komandytowa jest spółką osobową).Wejście w życie przepisów wymusi zamknięcie ksiąg rachunkowych i roku podatkowego w spółkach komandytowych