Opodatkowanie kryptowalut

Kwestia opodatkowania kryptowalut od pewnego czasu budzi spore emocje. Wraz z postępującym wzrostem wartości tych instrumentów, kwoty obrotów na nich potrafią sięgać imponujących rozmiarów. Nic dziwnego, że ten nietypowy, wschodzący rynek zwrócił uwagę fiskusa. Podatki nie znoszą próżni.

Co to takiego waluta wirtualna?

Handel kryptowalutami został wyraźnie opodatkowany 1 stycznia 2019 r. Ustawodawca posłużył się pojęciem waluty wirtualnej, które zostało zdefiniowane w sposób negatywne. Walutą wirtualną jest takie cyfrowe odwzorowanie wartości, które nie jest:

  1. prawnym środkiem płatniczym emitowanym przez NBP, zagraniczne banki centralne lub inne organy administracji publicznej,
  2. międzynarodową jednostką rozrachunkową ustanawianą przez organizację międzynarodową i akceptowaną przez poszczególne kraje należące do tej organizacji lub z nią współpracujące,
  3. pieniądzem elektronicznym
  4. instrumentem finansowym
  5. wekslem lub czekiem

– oraz jest wymienialne w obrocie gospodarczym na prawne środki płatnicze i akceptowane jako środek wymiany, a także może być elektronicznie przechowywane lub przeniesione albo może być przedmiotem handlu elektronicznego.

Stopień skomplikowania definicji pokazuje jak trudno jest opisać sposób precyzyjnie w akcie prawnym coś, co intuicyjnie rozumiemy. Chciałoby się powiedzieć Bitcoin jaki jest, każdy widzi.

close-up-of-coins-315785

Kryptowaluta w podatku dochodowym

Kryptowaluty zostały opodatkowane na gruncie podatku dochodowego, co oznacza, że fiskus skupił się na wynikach osiąganych z handlu walutami wirtualnymi. Ustawodawca zakwalifikował przychody z odpłatnego zbycia walut wirtualnych zasadniczo do źródła w postaci kapitałów pieniężnych, w jednym szeregu z  odsetkami z pożyczek, dywidendami, czy wynikami na sprzedaży akcji. Przez odpłatne zbycie waluty wirtualnej rozumie się wymianę waluty wirtualnej na prawny środek płatniczy, towar, usługę lub prawo majątkowe inne niż waluta wirtualna lub regulowanie innych zobowiązań walutą wirtualną. Oznacza to, że wymiana jednej kryptowaluty na drugą jest podatkowo obojętna.

W myśl ustawy, do kosztów uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia waluty wirtualnej możemy zaliczyć udokumentowane wydatki bezpośrednio poniesione na nabycie waluty wirtualnej oraz koszty związane ze zbyciem kryptowalut, w tym udokumentowane wydatki poniesione na rzecz podmiotów zajmujących się obrotem kryptowalutami. Koszty zamiany jednej waluty wirtualnej na inną nie podlegają natomiast odliczeniu.

Koszty uzyskania przychodów ze zbycia kryptowalut rozliczamy w roku, w którym zostały poniesione, przy czym, w razie wystąpienia ujemnego wyniku w danym roku, nadwyżkę kosztów możemy przenieść na rok kolejny. Wyjątkiem są koszty poniesione w okresie sprzed wejścia w życie przepisów ustawy wprowadzającej opodatkowanie handlu kryptowalutami. Koszty te można wykazać w zeznaniu rocznym o dochodach z kapitałów składanym za rok 2019 r. W przypadku spółek handlowych z przesuniętym rokiem podatkowym, koszty te wykazuje się w zeznaniu składanym za pierwszy rok podatkowy rozpoczynający się po dniu 31 grudnia 2018 r.

Zasady opodatkowania osób fizycznych za handel walutami wirtualnymi podsumowuje jedna z pierwszych wydanych w tym temacie interpretacji podatkowych pod numerem: 0113-KDIPT2-3.4011.470.2019.2.MS.