Pokrycie kapitału w spółce z o.o.

Jeden z Młodych Przedsiębiorców zadał pytanie, czy spółka z o.o. może działać bez pełnego pokrycia kapitału zakładowego, bo w odpisie z KRS jednej ze spółek spotkał się z taką adnotacją. No to to jak, może czy nie może?

shutterstock_132181055

Jak może zauważyliście w dokumentach handlowych, w odpisach KRS lub na stronach internetowych spółek akcyjnych widnieje informacja o kapitale zakładowym wskazująca jego statutową wysokość oraz informacja o tym, w jakiej wysokości został on pokryty. Zwykle wygląda to następująco kapitał zakładowy 100.000 zł wpłacony w całości albo kapitał zakładowy 500.000 zł, kapitał wpłacony 200.000 zł.

Nie oznacza to, że akcjonariusze nie są zobowiązani do wnoszenia wkładów. Są, ale zasady ich wnoszenia ukształtowane są inaczej niż w przypadku spółki z o.o. W spółce akcyjnej akcje obejmowane za wkład pieniężny powinien być przed zarejestrowaniem spółki pokryty przynajmniej w 1/4. Pozostała część może być zatem wniesiona już po zarejestrowaniu spółki w terminach określonych w statucie. Ustawa nie przewiduje w tym zakresie żadnych ograniczeń. Należy jednak pamiętać, że nie powinno być to odkładane w nieskończoność. Wkłady niepieniężne powinny być wniesione najpóźniej w ciągu roku od zarejestrowania spółki.

Dlatego uzasadnione jest informowanie kontrahentów o faktycznym pokryciu kapitału zakładowego.

W przypadku spółek z o.o. kapitał zakładowy powinien być pokryty w całości już w chwili zarejestrowania spółki. Wszyscy członkowie zarządu zgłaszając spółkę do KRS, składają oświadczenie (pod rygorem odpowiedzialności karnej), że wkłady na pokrycie kapitału zakładowego zostały wniesione przez wszystkich wspólników w całości. Jeśli brak będzie takiego oświadczenia, sąd rejestrowy nie powinien dokonać rejestracji spółki.

Z czego zatem wynika wzmianka w KRS o niepokryciu kapitału zakładowego spółki z o.o.? Czy może być to omyłka sądu?

Nie. Taką wzmiankę możecie znaleźć przy spółkach rejestrowanych drogą elektroniczną. Ze względów technicznych zasady wnoszenia wkładów do e – spółek wyglądają nieco inaczej. Do spółki zakładanej przez Internet możemy wnieść jedynie wkłady pieniężne (wniesienie aportu wymaga późniejszej zmiany umowy spółki). Wpłata na rachunek spółki nastąpić powinna w terminie 7 dni od dnia jej zarejestrowania. Ponieważ w dacie rejestracji kapitał zakładowy spółki może nie być jeszcze pokryty, w odpisach z KRS takich spółek możecie znaleźć informację Kapitał nie został pokryty lub że został pokryty tylko częściowo.

Czy to oznacza, że kapitał zakładowy spółek z o.o. może nie zostać wniesiony, lub być wniesiony tylko częściowo. Nie, nie powinno mieć to miejsca. Jest to sytuacja przejściowa, a wspólnicy powinni uzupełnić wkłady jak najszybciej. Zarząd ma obowiązek w ciągu 7 dni od rejestracji złożyć w KRS oświadczenie, że wkłady w całości są już w spółce. Jeśli to jednak nie nastąpi, sąd nie może rozwiązać spółki, ale powinien podejmować kroki motywujące zarząd i wspólników do szybkiego uzupełnieni wkładów (np. poprzez nakładanie grzywien na spółkę).