Pomoc dla firm pokrzywdzonych wojną z poparciem UE

Komisja Europejska zezwala na pomoc publiczną w celu wsparcia gospodarki w kontekście inwazji Rosji na Ukrainę. Nowe regulacje umożliwiają państwom członkowskim udzielania pomocy publicznej przedsiębiorstwom, które odczuwają konsekwencje wojny.

Wojna wpływa na gospodarkę

Komisja Europejska zezwala na pomoc publiczną w celu wsparcia gospodarki w kontekście inwazji Rosji na Ukrainę. Wojna na wschodzie istotnie zaburzyła światowy porządek. Unijne sankcje wprowadzone przeciwko Rosji wywołają niestety bolesne skutki dla europejskiej gospodarki. Łagodzenie negatywnych konsekwencji dla przedsiębiorstw będzie wymagało interwencji członków UE.

Aby państwa członkowskie mogły sprostać tej bezprecedensowej sytuacji, Komisja umożliwi im wykorzystanie elastyczności przewidzianej w zasadach pomocy państwa. Zachowane zostaną przy tym równe warunki działania na jednolitym rynku. Tymczasowe kryzysowe ramy prawne uzupełniają istniejący zestaw narzędzi pomocy już dostępnych dla państw członkowskich, takich jak środki zapewniające przedsiębiorstwom rekompensatę za szkody poniesione bezpośrednio z powodu wyjątkowych okoliczności oraz środki określone w komunikatach Komisji w sprawie rozwoju sytuacji na rynku energii.

– powiedziała Wiceprzewodnicząca wykonawcza Margrethe Vestager , odpowiedzialna za politykę konkurencji

Pomoc w trzech wariantach

Komisja Europejska umożliwia lokalnym rządom wdrażanie trzech rodzajów wsparcia:

  1. Przyznanie ograniczonej kwoty pomocom przedsiębiorstwom dotkniętym obecnym kryzysem lub powiązanymi z nim sankcjami i środkami odwetowymi. Mówi się o wsparciu do 400 tys euro. Pomoc ta będzie mogła mieć dowolną formę, w tym dotacji bezpośrednich.
  2. Wsparcie w formie gwarancji państwowych i subsydiowanych pożyczek. Celem tego mechanizmu jest przede wszystkim zapewnienie dostępu do płynności. Pożyczki mogą dotyczyć zarówno zapotrzebowania na inwestycje jak i na kapitał obrotowy.
  3. Pomoc rekompensująca wysokie ceny energii. Ten strumień pomocy może przybrać dowolną formę, w tym dotacji bezpośrednich. Ich celem jest częściowe zrekompensowanie dodatkowych kosztów wynikających z wyjątkowego wzrostu cen gazu i energii elektrycznej. Łączna kwota pomocy przypadająca na beneficjenta w żadnym momencie nie może przekraczać 30 proc. kosztów kwalifikowalnych i wynosi maksymalnie 2 mln euro. Niemniej jednak, jeżeli firma ponosi straty operacyjne, dopuszczalna będzie dalsza pomoc w kwocie do 25 mln euro dla odbiorców energochłonnych i nawet 50 mln euro dla sektorów wrażliwych. Chodzi o obszary takie, jak produkcja aluminium i innych metali, włókien szklanych, masy celulozowej, nawozów lub wodoru oraz wielu podstawowych chemikaliów.

Pomoc, ale nie bezwarunkowa

Wprawdzie tymczasowe ramy poszerzają możliwości udzielania pomocy publicznej, ale jednocześnie dążą do zminimalizowania wpływu na konkurencję. Stąd Komisja nakazuje weryfikowania proporcjonalności stosowanych metod. Kwota pomocy powinna być uzależniona od skali prowadzonej działalności oraz jej podatności na skutki kryzysu. Komisja oczekuje od Państw uwzględniania również wymogów zrównoważonego rozwoju. Chodzi o to, aby przezwyciężanie kryzy powiązane było z tworzeniem trwałej podstawy odbudowy. Tymczasowe ramy obowiązywać będą na razie do końca 2022 r.

Z oficjalnym komunikatem można zapoznać się tutaj.

O preferencjach podatkowych związanych z konfliktem w Ukrainie możesz przeczytać tutaj.