Powtarzające się świadczenia niepieniężne

Powtarzające się świadczenia niepieniężne wspólnika to twór prawny, który w obliczu Polskiego Ładu zaczął wracać do łask. Ta dziwna instytucja kreuje nietypowy stosunek prawny między wspólnikiem a spółką. Może ona jednak stanowić ciekawą alternatywę dla bardziej konserwatywnych rozwiązań.

Powtarzające się świadczenia niepieniężne

Art. 176 Kodeksu spółek handlowych pozwala nałożyć na wspólnika spółki z o.o. specyficzny obowiązek. Umowa spółki może zobowiązywać wspólnika do powtarzających się świadczeń niepieniężnych określonego rodzaju.  W grę wchodzą wszelkie działania o charakterze powtarzalnym, powiązane z działalnością spółki. Może to być np. świadczenie usług doradztwa, udostępnianie sprzętu czy dostarczanie oprogramowania komputerowego. Umowa spółki powinna wskazywać rodzaj i zakres takich świadczeń

W zamian wspólnikowi przysługiwać będzie wynagrodzenie również określone w umowie spółki. Wynagrodzenie to wypłacane jest także w przypadku, gdy spółka nie osiąga zysku. Nie może ono jednak przewyższać cen lub stawek przyjętych obrocie.

Łamigłówka podatkowo-składkowa

Powtarzające się świadczenia niepieniężne do obrotu przywiały wiatry Polskiego Ładu. W szczególności chodzi o nową odsłonę składek zdrowotnych, które nie podlegają odliczeniu od podatku. Stosunek prawny z art. 176 KSH nie mieści się natomiast w katalogu przychodów podlegających oskładkowaniu. Z tego powodu, zdaniem NFZ, wynagrodzenie za powtarzające się świadczenia niepieniężne nie podlega składce zdrowotnej.  Podobnego zdania jest również ZUS w odniesieniu do składek na ubezpieczenia społeczne (interpretacja Centrali ZUS z dnia 28 maja 2020 r., znak: DI/100000/43/285/2020).

Bardziej skomplikowana jest sytuacja opodatkowania wynagrodzenia wspólnika. W świetle dostępnych interpretacji podatkowych, wynagrodzenie trzeba kwalifikować jako przychód z tzw. innych źródeł. Oznacza to, że podlega on opodatkowaniu PIT według skali podatkowej. Jednocześnie fiskus nie kwalifikuje tego przychodu w sposób jednorodny. W innej interpretacji KIS stwierdził, że wynagrodzenie podlega podatkowi VAT jako pochodzące z działalności gospodarczej. Sytuacja jest wobec tego niejednoznaczna.

Obowiązki formalne

Osoby zainteresowane takim sposobem rozliczania się ze spółką powinny pamiętać o dwóch kwestiach. Po pierwsze, przedmiotowa regulacja może dotyczyć tylko wspólników. Osoby, które nie posiadają udziałów w spółce nie mogą w ten sposób się rozliczać. Po drugie, niezbędne jest wprowadzenie odpowiedniej klauzuli do umowy spółki. Wymaga to nie tylko zmiany samej umowy (z reguły u notariusza), ale również rejestracji zmiany w KRS. Trzeba pamiętać, że nowa forma współpracy wejdzie w życie dopiero po wpisie w KRS.