Kiedy przelew na rachunek z białej listy?

Kiedy przelew trzeba zrealizować na rachunek z białej listy? O wejściu w życie przepisów o białej liście podatników VAT pisaliśmy już tutaj . Z założenia obowiązek realizowania płatności na rachunek wpisany na białą listę podatników miał dotyczyć transakcji o wartości przekraczającej 15.000 zł. To jednak jak należy rozumieć pojedynczą transakcję wcale nie jest takie oczywiste.

Ustawa Prawo Przedsiębiorców przewiduje, iż przelew na rachunek płatniczy jest konieczny przy dokonywaniu lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą, w przypadku gdy:

  • stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz
  • jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15 000 zł lub równowartość tej kwoty, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

Cały problem tkwi w tym, czym jest jednorazowa wartość transakcji? Pytanie to jest szczególnie zasadne w przypadku stałych umów współpracy, które generują płatności okresowe. Przykładowo, zgodnie z interpretacja indywidualną Dyrektora KIS z 7.07.2017 r. 0111-KDIB2-3.4010.13.2017.1.AZE „jeśli całkowita wartość transakcji nie wynika wprost z treści umowy, lecz zależy od czasu jej trwania (zarówno w wypadku zawartej umowy o współpracy, jak i w razie braku umowy na piśmie), to należy przyjąć, iż pojęcie jednorazowej wartości transakcji odnosi się do poszczególnych okresów rozliczeniowych, za które przysługuje wynagrodzenie, nie zaś wszystkich okresów łącznie”. Stanowisko to wskazywałoby na konieczność zbadania z osobna wartości każdej faktury wystawianej z umowy. Płatność przelewem byłaby obowiązkowa tylko wobec faktur powyżej 15.000 zł.

black-steel-pet-cage-with-one-dollar-747113

Nowsze stanowisko fiskusa jest jednak inne. Z objaśnień, które możemy przeczytać tutaj wynika, że kwalifikacja płatności zależy od okresu, na który umowa została zawarta, wysokości wynagrodzenia, okresu rozliczeniowego i okresu wypowiedzenia. W przypadku, gdy zawierając umowę, strony mogą określić jej wartość – mnożąc np. miesięczną kwotę do zapłaty przez liczbę miesięcy obowiązywania, suma płatności z całej umowy jest wartością transakcji. Taka sytuacja będzie miała często miejsce przy umowach na czas określony. Jeżeli zaś strona nie może z góry określić wartości transakcji, obowiązek stosowania przelewów wystąpi od momentu, kiedy suma płatności liczonych od początku obowiązywania umowy przekroczy limit ustawowy.

Szczególnie „ciekawe” jest jednak stanowisko odnoszące się do umów na czas nieokreślony z ustalonym wynagrodzeniem okresowym. W tym wypadku objaśnienia wskazują na konieczność ustalenia tzw. sumy wynagrodzeń pewnych tj. minimalnego wynagrodzenia, które zostałoby zapłacone, gdyby natychmiast strony złożyły wypowiedzenie. W praktyce sprowadza się to do obliczenia sumy wynagrodzenia jaka byłaby zapłacona w okresie wypowiedzenia. Jeżeli ta suma przekroczy 15.000 zł, wówczas płatności przelewowe obowiązują już od samego początku, tj. od pierwszej płatności.

Objaśnienia ministerialne podają wiele przykładów wskazując na sposób interpretowania przepisów nakładających obowiązek płatności przelewem. W praktyce, te same reguły tyczą się też konieczności płacenia na rachunek z białej listy podatników VAT. Oczywiście, wykładnia stosowana przez Ministerstwo nie jest wiążąca i w sporze z fiskusem sprawa może wyjść inaczej. Niemniej warto mieć świadomość tego, jaki pogląd organy podatkowe najpewniej będą stosować.

Wydawałoby się, że kwestia obliczania limitu do stosowania białej listy podatników VAT jest prosta – wystarczy spojrzeć na kwotę na fakturze. Jak się jednak okazuje, nawet w takiej sprawie mogą istnieć rozbieżne interpretacje.