Rada Nadzorcza z nowymi kompetencjami

Rada Nadzorcza zbada dokumenty, dokona rewizji, przesłucha pracowników i zatrudni eksperta. Nowelizacja KSH przyznała szereg nowych uprawnień Radzie Nadzorczej, które już od października 2022 r. mają urealnić jej funkcje kontrolne.
Rada Nadzorcza otrzyma nowe uprawnienia

Od października bieżącego roku kompetencje kontrolne Rady Nadzorczej ulegną doprecyzowaniu. W celu wykonywania swoich obowiązków Rada Nadzorcza będzie mogła:

  1. badać wszystkie dokumenty spółki,
  2. dokonywać rewizji stanu majątku spółki oraz
  3. żądać od Zarządu, prokurentów i osób zatrudnionych w spółce (niezależnie od podstawy zatrudnienia) sporządzenia lub przekazania wszelkich informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień dotyczących spółki, w szczególności jej działalności lub majątku.

Z zasady żądanie Rady Nadzorczej musimy zrealizować w terminie dwóch tygodni od jego zgłoszenia. Rada może jednak wyznaczyć dłuższy termin.  

Zarządowi nie wolno w żaden sposób ograniczać członkom Rady Nadzorczej dostępu do informacji i dokumentów, których żądają. Żeby jednak zabezpieczyć spółkę, Członkowie Rady Nadzorczej powinni bezterminowo zachować tajemnice spółki w poufności.

Współpraca z audytorem i doradcą

W spółkach, których sprawozdania podlegają badaniu biegłego, Rada Nadzorcza zobowiązana jest podjąć ściślejsza z nim współpracę. Rada Nadzorcza musi powiadomić kluczowego biegłego o terminie posiedzenia, na którym roztrząsać będzie roczne sprawozdania spółki. Biegły powinien być obecny na takim posiedzeniu żeby zaprezentować swoje sprawozdanie z badania i wyniki z audytu. Radzie Nadzorczej zapewniono również możliwość zadawania audytorowi pytań.

Ponadto, Rada Nadzorcza zyskała prawo do samodzielnego zatrudniania (na koszt spółki) swoich doradców. Doradcę zewnętrznego można powołać w celu przygotowania określonych analiz oraz opinii. Zarząd Spółki, z kolei,  zapewnia doradcy rady nadzorczej dostęp do dokumentów i udziela mu żądanych informacji.

Oszukiwanie Rady Nadzorczej grozi karą

Uprawnienia kontrolne Rady Nadzorczej zostały zabezpieczone przepisami karnymi. Kto wbrew nowym obowiązkom nie przekazuje informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień w terminie lub przekazuje je niezgodne ze stanem faktycznym, lub zataja dane wpływające w istotny sposób na treść tych informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień podlega grzywnie nie niższej niż 20 000 złotych i nie wyższej niż 50 000 złotych albo karze ograniczenia wolności. Analogiczna odpowiedzialność dotyczy podobnej niesubordynacji wobec doradcy Rady Nadzorczej.

Co więcej, ustawodawca wymaga szczególnej skrupulatności od funkcjonariuszy spółki. Karze podlega także naruszenie obowiązków w sposób nieumyślny np. z powodu niedbalstwa.