Rząd chce przełożyć dematerializację

Jak informowaliśmy w poprzednich wpisach, od przyszłego roku pełną parą miała wejść w życie obligatoryjna dematerializacja akcji. W związku z tym ustawa nakładała na spółki akcyjne i komandytowo-akcyjne pewne obowiązki związane z przygotowaniem tego procesu. Z uwagi na problemy wynikające z pandemii COVID-19, Rząd pracuje nad nowelizacją przepisów Kodeksu Spółke Handlowych, która odłoży elektronizację akcji w czasie.

O jakie obowiązki chodzi?

Ustawa wprowadzająca obligatoryjną dematerializację akcji wymagała aby spółki akcyjne i komandytowo-akcyjne w terminie do 30 czerwca 2020 r:

  • wybrały podmiot, który będzie prowadził rejestr (wyboru dokonuje Walne Zgromadzenie),
  • zawarły z wybranym podmiotem umowę o rejestrację akcji,
  • wezwały akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w spółce.

Wezwania akcjonariuszy miały być ponawiane jeszcze czterokrotnie w odstępach nie krótszych niż 2 tygodnie i nie dłuższych niż miesiąc. Wezwań należało dokonywać w sposób właściwy dla zwoływania walnego zgromadzenia spółki oraz za pośrednictwem strony internetowej. Spółka powinna odbierać dokumenty akcji za pisemnym pokwitowaniem.

person-holding-hour-glass-1209999

Odroczenie

Stan epidemii SARS-COV-2 i wprowadzone w związku z nim ograniczenia w poruszaniu się i spotykaniu utrudniły przeprowadzanie walnych zgromadzeń. Przy okazji legislator wprowadził szereg regulacji, które odroczyły konieczność zwoływania takich zgromadzeń. Przede wszystkim odsunięto w czasie obowiązek zatwierdzania rocznego sprawozdania finansowego za 2019 r. z końca czerwca do końca sierpnia -w przypadku jednostek objętych nadzorem KNF i do końca września w przypadku pozostałych jednostek.

W związku z powyższym, aby nie wymuszać specjalnego przeprowadzania walnych zgromadzeń tylko dla celu wyboru domu maklerskiego, który prowadził będzie rejestr akcjonariuszy – planuje się również odroczenie tego terminu na  30 września 2020 r. Odsunięta w czasie zostanie również ważność obecnie funkcjonujących akcji dokumentowych. Dokumenty akcji mają dalej funkcjonować do 1 marca 2021 r. a nie jak pierwotnie zakładano – do 1 stycznia 2021 r.

 

Nowelizacja jest dopiero na etapie prac koncepcyjnych. Niemniej jednak, biorąc pod uwagę to, że udało się odroczyć wiele innych obowiązków ustawowych – wydaje się, że odsunięcie dematerializacji w czasie ma dużą szansę powodzenia.