Po co składać sprawozdanie finansowe?

Dla wielu mniejszych działalności gospodarczych publikowanie sprawozdań finansowych może prezentować się jako zbędny i niesprawiedliwy obowiązek. Spółka jest w rękach kilku osób więc po zawiadamiać cały świat o jej wynikach finansowych? Abstrahując od zasadności utrzymywania powszechnego obowiązku zgłaszania sprawozdań finansowych do KRS, w dzisiejszym wpisie skupię się na tym, dlaczego nie warto lekceważyć tego obowiązku.

Jak wspomniałem we wstępie, czasami (szczególnie przy mniejszych działalnościach gospodarczych) może pojawić pokusa zaniechania obowiązku zgłoszenia sprawozdania finansowego do KRS albo przynajmniej lekkiego „odroczenia” go w czasie. Każdy, kto zaniedbuje obowiązek zgłoszenia sprawozdania do KRS powinien mieć jednak świadomość wynikających z tego konsekwencji.

W pierwszej kolejności trzeba pamiętać, że zaniechanie złożenia sprawozdania finansowego, skonsolidowanego sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności, sprawozdania z działalności grupy kapitałowej, sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej, skonsolidowanego sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej we właściwym rejestrze sądowym jest przestępstwem.

Kierownik jednostki wpisanej do KRS’u – czyli w praktyce zarząd albo wspólnik prowadzący i reprezentujący spółkę ma obowiązek złożyć sprawozdanie finansowe do KRS’u w terminie 15 dni od jego zatwierdzenia (obecnie zgłaszanie następuje w formie elektronicznej). Jeżeli sprawozdanie nie zostało zatwierdzone w przepisanym terminie, sprawozdanie należy mimo to zgłosić w ciągu 15 dni od upływu terminu na jego zatwierdzenie (zwykle do połowy lipca). Za naruszenie wspomnianego obowiązku grozi kara grzywny lub ograniczenia wolności w zakresie określonym ogólnymi przepisami kodeksu karnego.

advice-business-colleagues-1161465

Również sam sąd rejestrowy może upomnieć się o zgłoszenie sprawozdania finansowego i wysłać do spółki stosowne wezwanie pod rygorem nałożenia grzywny na osoby prowadzące sprawy spółki. Grzywna, którą KRS może stosować nie jest bagatelna, może wynosić do 15.000 zł i być ponawiana. W przypadku drastycznego zaniedbywania obowiązków informacyjnych wobec KRS, sąd rejestrowy może z ważnych powodów orzec rozwiązanie spółki i ustanowić dla niej z urzędu likwidatora, którego zadaniem będzie zwinięcie biznesu spółki.

Wreszcie kolejną konsekwencją długotrwałego nie składania sprawozdania finansowego do KRS’u może być nawet wykreślenie spółki z rejestru! W przypadku, gdy pomimo wezwania sądu spółka nie składa sprawozdań finansowych za dwa kolejne lata obrotowe, sąd rejestrowy może wszcząć postępowanie o wykreślenie spółki z rejestru. Warunkiem takie wykreślenia jest ustalenie przez KRS, że spółka nie prowadzi działalności i nie posiada zbywalnego majątku. Niemniej jednak należy pamiętać, że możliwości dowodowe sądu rejestrowego są w tym zakresie dosyć ograniczone i zwykle polegają na pozyskiwaniu stosownych informacji z różnych urzędów. W niektórych przypadkach może się okazać, że dane te nie będą odzwierciedlać sytuacji spółki co w konsekwencji doprowadzi do jej wykreślenia.

Jak przytoczyłem powyżej, niestosowanie się do obowiązku zgłaszania sprawozdań finansowych do rejestru przedsiębiorców może mieć istotnie negatywne konsekwencje. Najbardziej durowe i restrykcyjne środki stosowane są raczej w ostateczności tym niemniej warto pamiętać o ich istnieniu.