Składka zdrowotna dla menadżerów na powołaniu

Składka zdrowotna będzie pobierana także od menadżerów pełniących swoje funkcje na podstawie powołania. Zgodnie ze zmianami wynikającymi z tzw. Polskiego Ładu, pełnienie funkcji na mocy samego aktu powołania stanie się niezależnym tytułem do objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym. Biorąc pod uwagę brak możliwości odliczenia składki od podatku, zmiana może okazać się kosztowna.

Pełnienie funkcji na bazie uchwały

Obecnie jedną z popularnych form rozliczania się spółki ze swoimi funkcjonariuszami jest wypłacanie wynagrodzenia na podstawie samej uchwały o powołaniu. Dotyczy to przede wszystkim członków zarządu czy prokurentów. Popularność tej formy rozliczenia wynika z powodu przepisów o ubezpieczeniach społecznych i zdrowotnych. Wspomniany sposób pełnienia funkcji nie został bowiem wskazany w ustawach jako podstawa do objęcia ubezpieczeniem. W efekcie, od wynagrodzenia wypłacanego na podstawie samego powołania nie odprowadzane są składki na ubezpieczenia zdrowotne ani społeczne.

Co zmieni Polski Ład?

Uchwalona projekt ustawy potocznie nazywanej Polskim Ładem istotnie zmieni sytuację. Zmieniona treść ustawy o NFZ obejmie obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym osoby powołane do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania, które z tego tytułu pobierają wynagrodzenie. W uzasadnieniu projektu ustawy możemy przeczytać, że autorom chodziło m.in. o członków zarządu, komisji rewizyjnej, prokurentów czy członków komisji egzaminacyjnych.

Jak tłumaczą autorzy nowelizacji

Objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym tej grupy osób, będzie skutkowało zapewnieniem dodatkowych środków w systemie powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego oraz pełniejszą realizacją zasady solidaryzmu społecznego. W aktualnym stanie prawnym ww. osoby w sytuacji, w której nie posiadają obowiązkowego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego są zgłaszane m.in. do ubezpieczenia jako członkowie rodziny przez współmałżonka posiadającego własny tytuł ubezpieczeniowy.

uzasadnienie projektu nowelizacji

Ile to może kosztować?

Objęcie obowiązkiem składkowym może mocno uderzyć po kieszeni osoby, które stosowały omawianą metodę rozliczania wynagrodzenia. Po znowelizowaniu przepisów składki będą obliczane od ich dochodów, bez możliwości odliczenia od podatku dochodowego. Efektywnie zwiększy to obciążenie publicznoprawne takich osób o 9%, co stanowi nagłą i bardzo drastyczną podwyżkę.

Szerzej o tej kwestii pisaliśmy tutaj.