Spółki Nieruchomościowe czeka pierwszy raport roczny

Spółki Nieruchomościowe i ich właściciele zostali obciążeni obowiązkiem składania corocznych raportów o wzajemnych powiązaniach. Dla większości podmiotów, taki raport trzeba będzie złożyć do 31 marca 2022 r. Problem w tym, że nie do końca wiadomo co ma on zawierać.

Nowe kłopotliwe przepisy

W 2021 r. weszła w życie nowelizacja ustaw o podatkach dochodowych, która wprowadziła definicję spółki nieruchomościowej. Równolegle, spółki te oraz ich właściciele (również ci pośredni) zostali obciążeni obowiązkiem sprawozdawczym. Chodzi o informowanie organów skarbowych o stanie właścicielskim spółki nieruchomościowej. Informacja ma umożliwić administracji skarbowej stosowanie nowych zasad opodatkowania obrotu udziałami w takich spółkach

Czym są Spółki Nieruchomościowe?

Zgodnie z ustawą, pojęcie Spółki Nieruchomościowej odnosi się do podmiotu innego niż osoba fizyczna, zobowiązanego do sporządzania bilansu, o ile spełnia on określone przesłanki.

W przypadku podmiotów dopiero rozpoczynających działalność – chodzi o podmiot, w którym na pierwszy dzień roku podatkowego  (obrotowego) co najmniej 50% wartości rynkowej aktywów, bezpośrednio lub pośrednio, stanowiła wartość rynkowa nieruchomości położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw do takich nieruchomości oraz wartość rynkowa tych nieruchomości przekraczała 10 000 000 zł albo równowartość tej kwoty w walucie obcej.

W przypadku pozostałych podmiotów – chodzi o podmiot, w którym:

  • na ostatni dzień roku poprzedzającego rok podatkowy (obrotowy) co najmniej 50% wartości bilansowej aktywów, bezpośrednio lub pośrednio, stanowiła wartość bilansowa nieruchomości położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw do takich nieruchomości i wartość bilansowa tych nieruchomości przekraczała 10 000 000 zł albo równowartość tej kwoty w walucie, oraz
  • w roku poprzedzającym rok podatkowy (obrotowy) przychody ujęte w wyniku finansowym netto, z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy, leasingu i innych umów o podobnym charakterze lub z przeniesienia własności, których przedmiotem są nieruchomości lub prawa do nieruchomości oraz z tytułu udziałów w innych spółkach nieruchomościowych, stanowiły co najmniej 60% ogółu odpowiednio przychodów podatkowych albo przychodów ujętych w wyniku finansowym netto

Kto i co ma zaraportować?

Obowiązek poinformowania organów skarbowych o właścicielach Spółki Nieruchomościowej ciąży przede wszystkim na samej spółce. Przedmiotem jej raportu mają być informacje o podmiotach posiadających, bezpośrednio lub pośrednio, w tej Spółce Nieruchomościowej udziały (akcje), ogół praw i obowiązków, tytuły uczestnictwa lub prawa o podobnym charakterze, wraz z podaniem liczby posiadanych przez każdego z nich takich praw

Równolegle zobowiązani do zgłoszenia są również podatnicy posiadający, bezpośrednio lub pośrednio, w spółce nieruchomościowej udziały (akcje) dające co najmniej 5% praw głosu w spółce albo ogół praw i obowiązków dający co najmniej 5% prawa do udziału w zysku spółki niebędącej osobą prawną, albo co najmniej 5% ogólnej liczby tytułów uczestnictwa lub praw o podobnym charakterze.

Te osoby z kolei zobowiązane są udzielić informacji o o liczbie posiadanych, bezpośrednio lub pośrednio, w tej spółce nieruchomościowej udziałów (akcji), ogółu praw i obowiązków, tytułów uczestnictwa lub praw o podobnym charakterze.

Stan właścicielski ustala się na ostatni dzień roku podatkowego (obrotowego). Z kolei powiązania pośrednie należy ustalić zgodnie z regułami obowiązującymi dla cen transferowych.

Kiedy i jak należy złożyć raport?

Spółki Nieruchomościowe oraz ich właściciele muszą złożyć raport w terminie do końca trzeciego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego (obrotowego) tej spółki. Dla podmiotów, których rok podatkowy (obrotowy) pokrywa się z kalendarzowym, termin ten wypadać będzie na koniec marca.

Raport składa się w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej dostępnej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Na dzień pisania tej informacji struktura ta nie była jednak jeszcze dostępna.