Sprawozdania finansowe po nowemu

Jakiś czas temu pisałem o nowelizacji ustawy o krajowym rejestrze sądowym związanej z informatyzacją procedury. Z uwagi na szeroki zakres zmian wydaje mi się, że nieco za mało napisałem o tym, co dla niektórych może okazać się najistotniejsze w najbliższych dnia – o składaniu sprawozdania finansowego. Tytułem nadrobienia braków poniżej znajdziecie podsumowanie najważniejszych nowinek, które należy brać pod uwagę przy składaniu sprawozdań finansowych za 2017 r.

Pierwszą i podstawą zmianą jest to, że w tzw. okresie przejściowym tj. od 15 marca 2018 r. do 1 października 2018 r. funkcjonować będzie nietypowy sposób, w jaki sporządzamy i składamy sprowadzania finansowe. Dokumenty finansowe sporządzamy w formie pisemnej, a następnie należy:

  1. podpisać sporządzony w wersji papierowej dokument zgodnie ze sposobem reprezentacji spółki,
  2. zeskanować dokument i stworzyć jego elektroniczną kopię (skan),
  3. podpisać kopię przy użyciu podpisu elektronicznego lub za pomocą profilu zaufanego E-PUAP (przez co najmniej jedną osobę uprawnioną do reprezentacji podmiotu)
  4. wysłać w formie elektronicznej do repozytorium dokumentów finansowych.

Aby złożyć dokument do repozytorium dokumentów finansowych należy utworzyć konto w portalu ministerstwa sprawiedliwości – S24 (ten sam portal, za pomocą którego można zakładać spółki przez internet). Tam za pomocą specjalnej zakładki „Bezpłatne składanie dokumentów finansowych” będziemy mogli przesłać skany. Więcej pomocnych informacji o tym, jak składać sprawozdania finansowe w nowej rzeczywistości prawnej można znaleźć bezpośrednio na stronie ministerstwa finansów.

account-black-and-white-business-209137

Drugą dosyć istotną informacją dla wszystkich, którzy składają od czasu do czasu wnioski do KRS jest obowiązek uzupełnienia adresów członków organów spółki. Mianowicie nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym wprowadziła obowiązek zgłaszania do KRS’u adresów do doręczeń dla osób upoważnionych do reprezentacji spółki (zarząd, prokurenci, likwidatorzy) oraz listy obejmującej nazwisko i imię oraz adres do doręczeń albo firmę lub nazwę i siedzibę członków organów lub osób uprawnionych do powołania zarządu (w przypadku gdy wspólnikiem jest osoba prawna, należy podać imiona i nazwiska oraz adresy do doręczeń członków organu uprawnionego do reprezentowania tej osoby prawnej). Stosunkowo istotnesą jednak przepisy przejściowe zawarte w ustawie nowelizacyjnej. Zgodnie bowiem z tymi regulacjami:

  1. jeżeli na dzień wejścia w życie zmian toczy się jakieś postępowanie przed KRS dotyczące reprezentantów spółki, wówczas Sąd Rejestrowy wezwie wnioskodawcę do uzupełnienia adresów tych reprezentantów (chyba że one już się w rejestrze znajdują);
  2. jeżeli na dzień wejścia w życie zmian toczy się postępowanie o pierwszy wpis spółki do KRS, wówczas Sąd Rejestrowy wezwie wnioskodawcę do uzupełnienia adresów członków organów spółki lub osób uprawnionych do powołania zarządu (chyba że one już się w rejestrze znajdują);
  3. jeżeli w rejestrze nie ma adresów do doręczeń dla reprezentantów spółki bądź członków organów spółki lub osób uprawnionych do powołania zarządu, wówczas spółka zobowiązana jest uzupełnić tę listę przy okazji składania najbliższego wniosku do KRS, ale nie później niż w terminie 18 miesięcy od wejścia w życie znowelizowanych przepisów.

Warto o powyższych zasadach pamiętać aby nie narażać się na niepotrzebne komplikacje w procedurze rejestrowej.