Ulga dla młodych nie dla programistów

Ulga dla młodych nie należy się programistom. Takie jest stanowisko fiskusa przekazane w niedawnej interpretacji podatkowej Dyrektora KIS. Zdaniem organu, jeżeli umowa zawarta z twórcą przewiduje udzielenie licencji, wówczas wynagrodzenie za tę licencję nie jest objęte ulgą dla młodych. Ulga ta nie dotyczy bowiem przychodów z praw majątkowych.

Na czym polega ulga dla młodych?

Od sierpnia 2019 r. w naszym porządku prawnym obowiązuje tzw. ulga dla młodych. Polega ona na zwolnieniu niektórych przychodów otrzymywanych przez podatnika do 26 roku życia, do wysokości nieprzekraczającej 85.528 zł w roku podatkowym. Zwolnienie dotyczy przychodów:

  1. ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy,
  2. z umów zlecenia z wynagrodzeniem kwalifikowanym jako przychód z działalności wykonywanej osobiście,
  3. z tytułu odbywania praktyki absolwenckiej,
  4. z tytułu odbywania stażu uczniowskiego,

W związku z powyższym ulga ma charakter podmiotowo-przedmiotowy. Dotyczy ona pewnej kategorii podatników (osoby poniżej 26 roku życia) oraz niektórych rodzajów przychodów. Zwolnieniu nie podlega np. przychód z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

Czego dotyczyła interpretacja?

Z wnioskiem o wydanie interpretacji wystąpiła spółka, która zatrudniała specjalistów na stanowiskach badacz/programista oraz junior konstruktor. Osoby te zatrudniane były na podstawie umowy o pracę jak i w ramach umowy zlecenia, które przewidywały iż wszystkie zadania zlecone w ramach realizacji projektu wykonawca wykonuje na rzecz zamawiającego zaś zamawiającemu będą przysługiwać wszystkie prawa własności przemysłowej i prawa autorskie jakie powstaną w związku z realizacją przez wykonawcę samodzielnie i/lub wspólnie z innymi osobami prac w ramach niniejszej umowy. W efekcie  wykonanie prac przez zleceniobiorców łączy się z przenoszeniem praw autorskich na zleceniodawcę i rozliczeniem kosztów uzyskania przychodów w wysokości 50% przychodów.

Ponieważ niektóre zatrudniane osoby nie ukończyły jeszcze 26 roku życia, spółka zwróciła się z zapytaniem, czy może do takich osób stosować ulgę dla młodych w stosunku do całości otrzymywanego przez nich wynagrodzenia brutto. Spółka argumentowała, że w przypadku zawierania umowy zlecenia z twórcą – całość wynagrodzenia pochodzącego z takiej umowy powinna być kwalifikowana jako przychód z działalności wykonywanej osobiście. W konsekwencji, całość wynagrodzenia może być objęta zwolnieniem z PIT.

Co powiedział organ?

Fiskus nie zgodził się ze stanowiskiem spółki. Zdaniem organu o kwalifikacji do danego źródła przychodu przesądza treść danej umowy, a nie forma zobowiązania stosunku prawnego (umowa o dzieło, czy umowa zlecenia). Gdy przedmiotem umowy są prawa autorskie to przychody z tego tytułu zalicza się do praw majątkowych, bez względu na podmiot, z którym zawarta została umowa, jak i moment jej zawarcia. W efekcie, jeżeli dana osoba otrzymuje wynagrodzenie za przeniesienie autorskiego prawa majątkowego albo udzielenie licencji, to przychód taki jest przychodem z praw autorskich, a zatem przychodem z praw majątkowych, niezależnie od tego, w jaki sposób ukształtowane zostały inne elementy stosunku zobowiązaniowego łączącego strony. W konsekwencji ta część wynagrodzenia która odpowiada wynagrodzeniu za licencję nie podlega zwolnieniu z PIT.

Czy taka interpretacja ma sens?

Stanowisko organu jest niezwykle profiskalne. Co więcej, gdyby próbować przeszczepić stosowaną argumentację poza problem ulgi dla młodych to mogłaby ona prowadzić do absurdalnych i trudnych do zaakceptowania skutków. Skoro bowiem przychody z praw autorskich zawsze należy zaliczać do przychodów z praw majątkowych to pojawia się problem z rozliczaniem zarobków wszystkich twórców prowadzących działalność gospodarczą. Wydaje się, że fiskus posunął się nieco za daleko w próbie pozbawienia młodych twórców dostępu do ulgi podatkowej.

Interpretacja została wydana 24 lutego 2021 r. przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej pod sygnaturą 0115-KDIT2.4011.836.2020.1.MM