Ulga na ekspansję także w internecie

Fiskus potwierdził, że ulga na ekspansję może dotyczyć także promowania produktów w internecie. Ulga pozwala podwójnie odliczyć poniesione koszty. Limit ulgi to 1 mln zł rocznie.

Ulga na ekspansję

Ulga na ekspansję to nowy mechanizm stymulacyjny wprowadzony przez Polski Ład. Pozwala ona odliczyć od podstawy opodatkowania raz jeszcze pewne kategorie kosztów. Dzięki temu każda złotówka wydana na ekspansję pomniejszy podstawę opodatkowania o dwa złote. Najpierw jako „tradycyjny” koszt uzyskania przychodu, a następnie jako ulga.

Ulga na ekspansję znajduje zastosowanie do kosztów poniesionych w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów (rzeczy wytworzonych przez podatnika), który chce z niej skorzystać. Jako zwiększenia przychodów nie kwalifikuje się sprzedaży na rzecz podmiotów powiązanych. Z ulgi mogą skorzystać tylko podmioty, który uzyskują przychody inne niż z zysków kapitałowych. Maksymalny poziom ulgi to 1 mln zł rocznie

Warunek skuteczności

Samo poniesienie kosztów uprawnia do skorzystania z ulgi jedynie warunkowo. W ciągu dwóch kolejno następujących po sobie lat podatkowych należy wykazać skuteczność poniesionych wydatków. W tym celu trzeba podatnik musi wykazać, że:

  1. Zwiększył przychody ze sprzedaży w stosunku do roku poprzedzającego poniesienie kosztów.
  2. Osiągnął przychody ze sprzedaży produktów dotychczas nieoferowanych.
  3. Osiągnął przychody ze sprzedaży produktów dotychczas nieoferowanych w danym kraju.

Udowodnić należy którąkolwiek z tych okoliczności, przy czym uwzględniane są tylko takie przychody, które podlegają opodatkowaniu w Polsce. Jeżeli podatnik nie spełni warunku skuteczności – traci ulgę. W takim wypadku w roku, w którym termin upłynął musi dokonać doliczenia uprzednio odliczonej kwoty.

Katalog kosztów

Za koszty które podlegają uldze uznaje się koszty:

  1. Uczestnictwa w targach poniesione na organizację miejsca wystawowego, zakup biletów lotniczych oraz zakwaterowanie i wyżywienie pracowników.
  2. Działań promocyjno-informacyjnych, w tym zakupu przestrzeni reklamowych, przygotowania strony internetowej, publikacji prasowych, broszur, katalogów informacyjnych i ulotek, dotyczących produktów.
  3. Dostosowania opakowań produktów do wymagań kontrahentów.
  4. Przygotowania dokumentacji umożliwiającej sprzedaż produktów, w szczególności dotyczącej certyfikacji towarów oraz rejestracji znaków towarowych.
  5. Przygotowania dokumentacji niezbędnej do przystąpienia do przetargu, a także w celu składania ofert innym podmiotom.

Promocja w internecie też się liczy

niedawnej interpretacji podatkowej fiskus potwierdził, że ulga na ekspansję dotyczy także promocji w internecie. KIS pozwolił uwzględnić koszty poniesione na wyświetlanie linków sponsorowanych, a także reklam celowanych. Wprost potwierdzono, że do ulgi kwalifikuje się też koszt prowizji opłacanej dla serwisu internetowego, który usługi reklamowe oferuje. Zdaniem Informacji Skarbowej nie budzi wątpliwości, że takie działania mieszczą się w katalogu działań promocyjno-informacyjnych.