Umorzenie udziałów bez podatku u pozostałych wspólników

Dobrowolne, nieodpłatne umorzenie udziałów jednego wspólnika nie generuje przychodu po stronie pozostałych udziałowców. Krajowa Informacja Skarbowa podtrzymuje dotychczasową wykładnię w niedawno wydanej interpretacji indywidualnej.

Dobrowolne, nieodpłatne umorzenie udziałów

Umorzenie udziałów to proces, który prowadzi do ich unicestwienia. Przepisy kodeksu spółek handlowych wyróżniają trzy sposoby umorzenia udziałów:

  1. Umorzenie dobrowolne – w ramach którego wspólnik musi wyrazić zgodę na umorzenie posiadanych przez niego udziałów, które następuje w drodze ich wykupu przez spółkę.
  2. Umorzenie przymusowe – przeprowadzane na podstawie przesłanek określonych w umowie spółki, w oparciu o stosowna uchwałę wspólników.
  3. Umorzenie automatyczne – również oparte na przesłankach określonych w umowie spółki, ale następujące bez konieczności podejmowania uchwały wspólników.

Zasadniczo, umorzenie udziałów następuje za wypłatą przez spółkę wynagrodzenia wspólnikowi umarzanemu. Niemniej jednak, w przypadku umorzenia dobrowolnego możliwe jest jego przeprowadzenie nieodpłatnie.

Nieodpłatne umorzenie udziałów bez podatku u pozostałych wspólników

Umorzenie udziałów wspólnika powoduje, iż procentowy udział pozostałych wspólników w spółce rośnie. Jeżeli proces przeprowadzany jest nieodpłatnie, wówczas pozostali wspólnicy zyskują większy udział w spółce bez konieczności płacenia za taką zmianę. W konsekwencji pojawia się pytanie, czy taka korzyść udziałowca zostającego w spółce może być rozpatrywana w kategorii korzyści podatkowej?

W niedawnej interpretacji podatkowej, Krajowa Informacja Skarbowa potwierdziła, iż w takim wypadku przychód do opodatkowania nie powstaje. Przepisy ustaw podatkowych poruszają wprawdzie zagadnienie umorzenia udziałów. Niemniej jednak, odnoszą się one do opodatkowania wynagrodzenia, jakie otrzymuje wspólnik w zamian za umarzane udziały. Żaden z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie odnosi się do umorzenia udziałów innych wspólników. Fiskus podkreślił, iż umorzenie udziałów jednego wspólników nie prowadzi do osiągnięcia korzyści majątkowych po stronie innego wspólnika bowiem nie otrzymuje on żadnego wynagrodzenia z tego tytułu. Co więcej, zdaniem organu podatkowego, wspólnik pozostający w spółce nie otrzymuje również żadnego świadczenia w naturze ani innego nieodpłatnego świadczenia. W szczególności, wspólnik pozostający w spółce nie przejmuje udziałów wspólnika objętego umorzeniem. Tym samym Dyrektor KIS podtrzymał stanowisko prezentowane również w starszych interpretacjach podatkowych.

Dobrowolne, nieodpłatne umorzenie udziałów jest procesem nierzadko wykorzystywanym w toku przeprowadzania reorganizacji własnościowych w przedsiębiorstwach. Zgodnie ze stanowiskiem Krajowej Informacji Skarbowej, proces ten może zostać przeprowadzony bez dodatkowych obciążeń podatkowych.