Unia ureguluje crowdfunding

Crowdfunding to dynamicznie zdobywający popularność model finansowania wszelkiego rodzaju przedsięwzięć. Wykorzystywany jest zarówno przy działalności charytatywnej, gromadzeniu kapitału dla działalności gospodarczej czy finansowaniu działalności o charakterze artystycznym. Dotychczas działał on z grubsza w próżni legislacyjnej. 19 grudnia 2019 r. Parlament Europejski doszedł do porozumienia z przedstawicielami państwa członkowskich na temat ram legislacyjnych dla europejskich przepisów o crowdfundingu.

Crowdfunding to forma gromadzenia środków pieniężnych od rozproszonych inwestorów lub darczyńców najczęściej za pośrednictwem internetu. Organizator danej zbiórki zwykle korzysta ze specjalnych platform internetowych, które pozwalają na propagowanie przedsięwzięcia oraz obsługują w zautomatyzowany sposób płatności. Do tej pory crowdfunding funkcjonował bez dedykowanej ustawy co powodowało wątpliwości prawne co do przepisów, które należało doń stosować. Problemy oczywiście pojawiały się wtedy, gdy organizator zbiórki nie dochowywał złożonych zapewnień. Ta próżnia legislacyjna skłoniła organy UE do rozpoczęcia prac nad wspólnotowymi przepisami regulującymi zagadnienie crowdfundingu.

money-pink-coins-pig-9660

19 grudnia 2019 r. Parlament Europejski wytyczył pewne ramy, w jakich przepisy unijne mają być tworzone. Z założenia, prawo ma przewidywać jednolity zestaw kryteriów, które będzie się stosowało do wszelkich platform usług crowdfundingowych w odniesieniu do ofert o wartości do 5.000.000 EUR w przeciągu 12 miesięcy, w przeliczeniu na jednego organizatora zbiórki. Platformy crowdfundinowe będą musiały uzyskać zezwolenie krajowego regulatora rynku. W Polsce, funkcję tę najprawdopodobniej pełnić będzie Komisja Nadzoru Finansowego. Zezwolenie pozwalać będzie na prowadzenie działalności w ramach całej unii. Z punktu widzenia wspólnoty, nadzór nad systemem ma prowadzić Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA).

Przepisy mają także zapewnić większą transparentność crowdfundingu poprzez zagwarantowanie inwestorom dostępu do kluczowych informacji o przedsięwzięciu. Każdy inwestor będzie miał prawo otrzymać kartę kluczowych informacji inwestycyjnych przygotowywaną przez właściciela projektu dla danej oferty finansowania crowdfundingowego. Karta będzie musiała zawierać czytelne informacje na temat ryzyk finansowych oraz obciążeń związanych z danym projektem, a w szczególności ryzyka niewypłącalności. Inwestorom nieprofesjonalnym trzeba będzie udzielić bardziej szczegółowych informacji związanych z ich skłonnością do ponoszenia ryzyka.

Wydaje się, że regulacje zmierza do upodobnienia crowdfundingu do standardów obowiązujących na rynku kapitałowym czy na rynku instrumentów oszczędnościowych bądź ubezpieczeniowych. Z jednej strony, cel jest szczytny, bo ma prowadzić do bardziej świadomego lokowania pieniędzy. Z drugiej jednak strony, sformalizowany system oraz rozbudowane obowiązki zwiększą koszty stosowania crowdfundingu. Oby nowa legislacja nie wylała przysłowiowego dziecka z kąpielą.

Na razie nie wiadomo kiedy nowe przepisy miałyby wchodzić w życie. Instytucje europejskie rozpoczęły prace na projektem rozporządzenia, które dopiero w dalszej kolejności podlegać będzie zatwierdzeniu przez Parlament Europejski.