UOKiK ostrzega przed wekslami

Obowiązkowa dematerializacja obligacji oraz konieczność ich rejestracji w depozycie prowadzonym przez Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. znacznie zwiększyły koszty i wydłużyły czas emisji tych walorów. W efekcie na rynku pojawiły się alternatywne formy zbierania kapitału w postaci tzw. weksli inwestycyjnych. UOKiK ostrzega jednak przed korzystaniem z tych rozwiązań.

W lipcu ubiegłego roku przy okazji obostrzeń dotyczących emisji obligacji korporacyjnych pisaliśmy o ofertach objęcia weksli inwestycyjnych. UOKiK wziął te nietypowe papiery wartościowe na swój celownik i opublikował ostrzeżenie dostępne tutaj

Jak pisze UOKiK, procedura emisji tzw. weksli inwestycyjnych polega na tym, że konsument przekazuje pieniądze wystawcy weksli, który następnie udziela pożyczek przedsiębiorcom, zabezpieczonym nieruchomościami. Jak podkreśla Urząd, ten nowy sposób pozyskania kapitału od konsumentów może stanowić próbę ominięcia przepisów o emisji obligacji korporacyjnych. Weksle nie podlegają bowiem rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.

stop-sign-1806900

UOKiK zwraca także uwagę na to, że do weksli nie stosuje się przepisów i wymagań dotyczących publicznej emisji papierów wartościowych, np. emitent nie musi przedstawiać dokumentu ofertowego, nie musi opisywać warunków emisji weksli. Może to oznaczać, że konsument nie będzie miał rzetelnych informacji o wartości zabezpieczenia takiego weksla, jego wystawcy, ryzyku, jak również o przedsięwzięciu na którego realizację powierza on swoje środki wystawcy weksla. Nie można także zapominać, że weksle nie są objęte żadną gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, w związku z czym zainwestowane pieniądze mogą przepaść w razie niewypłacalności emitenta.

Jasne jest to, że każda inwestycyjna obarczona jest ryzykiem. Dla urzędu istotne jest jednak, aby konsumenci dysponowali rzetelną informacją o jego poziomie, pozwalająca na podjęcie właściwej decyzji. Omijanie przepisów o ofercie publicznej powoduje, że zakres informacji udostępnianych przez emitentów jest zasadniczo dowolny i nie podlega kontroli.

Ze swojej strony możemy przyłączyć się do ostrzeżeń Urzędu Ochrony Konkurencji Konsumentów. Weksel nie jest instrumentem dostosowanym do rozproszonego system inwestowania. Obrót wekslami jest specyficzny i podlega reżimowi starych przepisów z początku XX w. które mogą być podstawą do odpowiedzialności zbywcy weksla za zapłatę sumy wekslowej (taka sytuacja może mieć miejsce w przypadku przeniesienia weksla w drodze indosu). Stąd korzystanie z instytucji weksla, a już tym bardziej traktowanie jej jako instrumentu inwestycyjnego, powinno odbywać się bardzo ostrożnie i po przemyśleniu związanego z nią ryzyka.