UOKiK ukarze niesolidnych dłużników

Nowy rok przyniesie sporą zmianę w zakresie walki z zatorami płatniczymi. Koncepcję ustawodawcy kompleksowo opisywałem już wcześniej. W dzisiejszym wpisie chciałbym jednak skupić się na nowym orężu jakim posługiwać się będzie Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Nadmierne opóźnienia w płatnościach zakazane

Nowe przepisy ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych zakazują nadmiernego opóźniania się w spełnianiu świadczeń pieniężnych przez przedsiębiorców. Wedle ustawy z takim nadmiernym opóźnieniem będziemy mieli do czynienia wtedy, gdy w okresie 3 kolejnych miesięcy suma zaległości lub płatności dokonanych po terminie wyniesie co najmniej 2 miliony złotych. Biorąc pod uwagę wskazaną sumę, zakaz odnosi się przede wszystkim do większych podmiotów.

Kto pilnuje zatorów płatniczych?

Postępowania w sprawie nadmiernych opóźnień prowadzi Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Aby umożliwić UOKiK to trudne zadanie, ustawodawca przyznał mu uprawnienia do wglądu i analizy jednolitych plików kontrolnych. Dane z JPK z pewnością pozwolą w bardziej zautomatyzowany sposób szukać miejsc, gdzie płynność finansowa jest hamowana. Niezależnie jednak od tych instrumentów, UOKiK opierać się będzie także na otrzymywanych z rynku doniesieniach.

UOKiK otrzymał również szerokie uprawnienia kontrolne, które pozwalają mu żądać wglądu do ksiąg rachunkowych i dokumentów, a także żądać ustnych wyjaśnień. Czynności kontrolne mogą być kierowane nie tylko do samego przedsiębiorcy, ale także do biura rachunkowego prowadzącego jego księgowość. Odmowa współpracy zagrożona jest karą administracyjną w wysokości nawet do 5% przychodu.

taxes-1027103_1920

Za opóźnienia będzie kara

Jeżeli UOKiK stwierdzi występowanie nadmiernych opóźnień w płatnościach, wówczas na przedsiębiorcę może zostać nałożona kara pieniężna. Kara pieniężna wymierzana jest jako suma kar jednostkowych liczonych od każdej nieterminowej płatności. Jednostkowa kara odpowiada natomiast odsetkom ustawowym za opóźnienia w transakcjach handlowym, należnym w związku z daną płatnością.

Co więcej, zarówno postanowienie o wszczęciu postępowania ws. nałożenia kary jak i informacja o nałożeniu takiej kary są publikowane na stronie internetowej UOKiK. W efekcie, zatory płatnicze mogą uderzyć w niesolidnego dłużnika zarówno finansowo, jak i wizerunkowo.

Jaki będzie efekt?

Jak przy każdym tego typu rozwiązaniu, skuteczność nowych przepisów w zwalczaniu zatorów płatniczych zależna będzie od sprawności działania UOKiK’u. Ta z kolei jest wypadkową infrastruktury oraz zasobów ludzkich jakimi UOKiK dysponuje. Warto bowiem pamiętać, że UOKiK już obecnie dociążony jest sporą ilością obowiązków związanych z kontrolą koncentracji, zwalczaniem porozumień monopolowych czy przeciwdziałaniem nieuczciwym praktykom rynkowym.

Czy to wszystko?

Przypisanie Prezesowi UOKiK roli policjanta w zwalczaniu zatorów płatniczych jest tylko jednym z kilku instrumentów, które mają przeciwstawiać się problemom płynności finansowej. W szerszym zakresie o koncepcji ustawodawcy możecie przeczytać w moim wpisie tutaj