Uproszczona restrukturyzacja zostaje na stałe

Uproszczona restrukturyzacja została wprowadzona
w połowie ubiegłego roku przy okazji tarczy antykryzysowej 4.0 . Przewidywała ona możliwość szybkiego i stosunkowo odformalizowanego uruchomienia postępowania restrukturyzacyjnego. Z założenia UPR miało funkcjonować w okresie wzmożonej pandemii tj. do połowy 2021 r. Wygląda jednak na to, że nowe rozwiązanie zostanie z nami na stałe.

Uproszczona restrukturyzacja zostaje na stałe

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne zostało wprowadzone do porządku prawnego na mocy ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19. Pierwotnie, nowe rozwiązanie miało być związane stricte z sytuacją kryzysową wynikającą z pandemii COVID-19. W związku z tym ostatnim dniem, w którym można byłoby skorzystać z uproszczeń, miał być 30 czerwca 2021 r.

Wygląda jednak na to, że ustawodawca jest zadowolony z efektów wdrożenia postępowania. W końcu w 2020 r. otwarto 392 takie postępowania, co składa się na 49% proc wszystkich postępowań restrukturyzacyjnych. W konsekwencji, przy okazji projektu nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych rząd przyjął możliwość korzystania z uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego także po 30 czerwca br.

Uproszczona restrukturyzacja – co to jest?

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne umożliwia przeprowadzenie postępowania restrukturyzacyjnego o zatwierdzenie układu z minimalnym zaangażowaniem sądu i z większą ochroną dłużnika niż przy zastosowaniu tradycyjnych przepisów dotyczących restrukturyzacji.

W uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym dłużnik samodzielnie obwieszcza w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu. Z chwilą dokonania obwieszczenia, na czas trwania postępowania zawieszają się postępowania egzekucyjne prowadzone przeciwko dłużnikowi i nie ma możliwości wszczęcia nowych. Daje to przedsiębiorcy niezbędny oddech na kontynuowanie bieżącej działalności i pozwala na przeprocedowanie propozycji układowych.

Postępowanie może być także istotne z perspektywy menadżerów firmy. Obwieszczenie o otwarciu postępowania w terminie 30 dni od wystąpienia przesłanek do ogłoszenia upadłości może zabezpieczyć członków zarządu przed odpowiedzialnością za długi firmy.

Układ naszym celem

Celem uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego jest zawarcie z wierzycielami układu, który pozwoli na uratowanie pozycji finansowej dłużnika przy jednoczesnej spłacie jego zobowiązań w jakimś horyzoncie czasowym. Nad układem głosują wierzyciele jednak głosy mogą być zbierane bezpośrednio od nich na piśmie przez samego dłużnika. Niezależnie od tego, możliwe jest przeprowadzenie zgromadzenia wierzycieli, na którym układ zostanie omówiony i przegłosowany. Przepisy pozwalają na przeprowadzenie zgromadzenie w formie elektronicznej co zdecydowanie ułatwi i przyśpieszy kontakt z wierzycielami.

Układ zostaje przyjęty zasadniczo wtedy, gdy wypowie się za nim większość głosujących wierzycieli mająca łącznie co najmniej 2/3 sumy wierzytelności uprawnionych do głosu. Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne pozwala na objęcie układem także wierzytelności zabezpieczonych na majątku dłużnika nawet bez specjalnej zgody wierzycieli. Warunkiem jest jednak to, aby układ zapewniał zaspokojenie ich wierzytelności w pełni lub w nie gorszym stopniu niż przy egzekucji z przedmiotu zabezpieczenia. Ostatecznie układ kierowany jest do zatwierdzenia przez sąd.

Konieczny doradca restrukturyzacyjny

Przeprowadzenie uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego wymaga zaangażowania licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego. Będzie on pełnił funkcję nadzorcy układu, czuwał nad prawidłowością postępowania, a także pomoże dłużnikowi w opracowaniu niezbędnej dokumentacji. Przepisy wymagają ścisłej współpracy dłużnika z doradcą bowiem już na wstępnym etapie postępowania trzeba przygotować kilka bardzo istotnych dokumentów. Chodzi przede wszystkim spis wierzytelności (w tym wierzytelności spornych) oraz propozycje układowe.

W okresie prowadzenia UPR dłużnik zostaje w pewnym zakresie ograniczony w zarządzaniu swoim przedsiębiorstwem. Samodzielnie może dokonywać jedynie czynności zwykłego zarządu. Do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu musi uzyskać zgodę zaangażowanego doradcy restrukturyzacyjnego.

Czy UPR to dobre rozwiązanie?

Odformalizowanie i przyspieszenie jest generalnie dobrym kierunkiem zmian w postępowaniach restrukturyzacyjnych. Przy ratowaniu płynności finansowej przedsiębiorstwa każdy dzień ma znaczenie, a przeciągające się oczekiwanie na ruch wymiaru sprawiedliwości może zaprzepaścić ostatnią nadzieję. Niemniej jednak, z perspektywy dłużnika niewątpliwą uciążliwością jest dokonywanie obwieszczeń przez Monitor Sądowy i Gospodarczy. MSiG to przestarzałe narzędzie, które nie daje się łatwo przeszukiwać, nie mówiąc już o ustawianiu jakichś alertów. Skazuje to kontrahentów na korzystanie z informatorów komercyjnych, które również nie zawsze dają gwarancję sprawnego i szybkiego działania. UPR powinno być ściśle związane z rzeczywistym uruchomieniem elektronicznego rejestru upadłości, który w łatwo dostępny sposób pozwalał będzie na monitorowanie publikowanych obwieszczeń.