Uproszczona restrukturyzacja

Z doniesień medialnych wynika, że jednym z elementów tarczy antykryzysowej 4.0 ma być uproszczona restrukturyzacja. Postępowanie ma umożliwić szybkie ustabilizowanie sytuacji firmy poprzez restrukturyzację zadłużenia przy zminimalizowanym udziale sądu.

Zatwierdzenie układu w nowej szacie?

Uproszczona restrukturyzacja ma się w dużej mierze opierać na już obowiązującym postępowaniu o zatwierdzenie układu. Postępowanie to funkcjonuje w ramach prawa restrukturyzacyjnego już od 2016 r. i polega na tym, że przedsiębiorca zagrożony niewypłacalnością, wspólnie z doradcą restrukturyzacyjnym opracowuje propozycje układu, czyli specjalnego porozumienia z wierzycielami zakładającego np. odroczenie zobowiązań w czasie, częściowe ich umorzenie czy inne instrumenty służące poprawie sytuacji firmy. Następie układ jest przedstawiany wierzycielom celem jego przegłosowania. W omawianym trybie udział sądu pojawia się dopiero na ostatnim etapie przy zatwierdzaniu układu. Wszystkie czynności do tego momentu mają stosunkowo nieformalny przebieg, nad którego prawidłowością czuwa licencjonowany doradca restrukturyzacyjny.

elderly-businessman-shaking-hands-with-partner-3783585

Co nowego?

Nowością planowaną w tarczy 4.0 ma być możliwość zawieszenia egzekucji bez konieczności pozyskiwania decyzji sądu. Po zawarciu umowy z doradcą restrukturyzacyjnym przedsiębiorca będzie mógł samodzielnie ogłosić w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) obwieszczenie o poddaniu się restrukturyzacji. Ogłoszenie tego obwieszczenia powodować będzie właśnie wstrzymanie egzekucji i ma dać firmie z kłopotami czas na prowadzenie negocjacji z wierzycielami bez presji komornika. Ponadto przedsiębiorca uzyska ochronę przed wypowiadaniem najbardziej istotnych umów takich, jak najem, dzierżawa, pożyczka, leasing, gwarancja bądź rachunek bankowy. Z założenia specjalny przywilej wynikający z uproszczonej restrukturyzacji ma trwać przez krótki, czteromiesięczny okres.

Co na to tarcza antykryzysowa i finansowa?

Nie do końca jest jasne w jaki sposób skorzystanie z uproszczonej restrukturyzacji wpłynie na możliwość korzystania ze wsparcia dotychczas oferowanego w ramach tarczy antykryzysowej czy tarczy finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju. Obecne regulacje zasadniczo wykluczają te firmy, które znajdują się w restrukturyzacji. W związku z tym wydaje się, że kwestia relacji tych dwóch instytucji powinna zostać w jakiś sposób przez ustawodawcę zaadresowana. W przeciwnym razie uproszczona restrukturyzacja może okazać się rozwiązaniem zbyt ryzykownym. Szkoda, bo oznaczałoby to niejako wylanie dziecka z kąpielą.

 

Na chwilę obecną szczegóły projektu nie zostały opublikowane. Z informacji publicznie dostępnych wynika, że uproszczona restrukturyzacja ma być dostępna tylko przez określony czas – do połowy przyszłego roku. W praktyce być może okaże się, ze pozostanie z nami na stałe.