Widmo podatku na tarczą finansową

Widmo podatku od umorzonej części subwencji finansowej PFR w dalszym ciągu krąży nad polskimi przedsiębiorcami. Problem znany jest już od roku i póki co brak jest odpowiednich przepisów. Resort finansów nie mówi „nie”, ale rozwiązania nie proponuje.

W czym rzecz?

Tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju to uruchomiony w maju ubiegłego roku system wsparcia dla przedsiębiorców dotkniętych konsekwencjami pandemii wirusa Sars Cov 2. Do 75% finansowania może być bezzwrotne (podlegać umorzeniu). Poziom umorzenia zależy od kondycji przedsiębiorcy po upływie okresu rocznego okresu kontrolnego. Badaniu podlega skala strat lub spadków przychodów jaka miała miejsce w przedmiotowym okresie, a także to, czy firma utrzymała miejsca pracy. Okres rozliczania subwencji rozpoczął się niedawno.

Zgodnie z komunikatem PFR – samo udzielenie subwencji nie generowało przychodu podatkowe. Podobnie jego zwrot nie będzie stanowił kosztu uzyskania przychodu. Efektywnie subwencja podlega rozliczeniu na podobnych zasadach jak pożyczka. Nieco inaczej jest jednak z umorzeniem subwencji. Z uwagi na brak szczególnych przepisów, takie umorzenie traktować będzie trzeba jako przysporzenie dla przedsiębiorcy podlegające opodatkowaniu. W związku z powyższym skorzystanie z subwencji może wygenerować przychód podatkowy nawet do 75% wartości subwencji.

Co na to Resort?

Problem obciążenia podatkowego, jakie może powstać w związku z umorzeniem subwencji z tarczy finansowej 1.0 znany jest od ubiegłego roku. W maju 2020 r. PFR wskazywał, iż zamierza wspólnie z Ministerstwem Rozwoju analizować możliwość dokonania częściowego zwolnienia z podatku umorzonych subwencji. Na dzień dzisiejszy żadnych rozwiązań prawnych jednak nie ma.

Zaliczkę na podatek powstały w związku z umorzeniem subwencji trzeba będzie zapłacić do 20 dnia miesiąca następującego po umorzeniu. Obowiązek podatkowy zależy od daty wydania decyzji ws. umorzenia. Z komunikatów PFR wynika, że wydawanie pierwszy decyzji następować będzie w czerwcu, co odracza potencjalną zapłatę podatku na lipiec 2021 r. Jeżeli resort planuje zaniechać poboru podatku związanego z tą formą pomocy antycovidowej – działania powinny zostać podjęte szybko. Wygląda jednak na to, że przedsiębiorcy będą trzymani w niepewności do ostatniej chwili.