Więcej niż jeden fundator w fundacji rodzinnej jednak bez PIT?

Zgodnie z przełomowym stanowiskiem dyrektora KIS, fundacja rodzinna, w której jest więcej niż jeden fundator może korzystać w pełni ze zwolnień z PIT. Jest to fundamentalna zmiana wobec wielu interpretacji, które do tej pory były prezentowane przez fiskus. Nowe stanowisko jest ze wszech miar słuszne i godne poparcia. Liczymy na to, że znajdzie ono wyraz w interpretacji ogólnej Ministra Finansów, która ostatecznie zamknie dyskusję.

Więcej niż jeden fundator to podatkowy problem

O problemie fundacji rodzinnej, w której występuje więcej niż jeden fundator pisaliśmy już wcześniej. Zasadniczo sprowadza się on do specyficznego mechanizmu opodatkowania fundacji rodzinnej. Dochody fundacji rodzinnej w momencie ich wypracowania są zasadniczo zwolnione z podatku dochodowego (z wyjątkami). Dopiero przy wypłacie świadczenia na rzecz beneficjentów fundacji płaci ona 15 proc CIT. W przypadku wypłat do fundatora jak i członków jego najbliższej rodziny (małżonek, zstępni, wstępni, rodzeństwo a także pasierbowie, ojczym i macocha) żaden dodatkowy podatek nie powinien już powstać. W przypadku, gdyby świadczenie miały otrzymać osoby spoza tego kręgu rodziny – po ich stroni pojawi się jeszcze PIT.

Ponieważ zwolnienie z PIT dotyczy członków najbliższej rodziny fundatora, przepisy przewidują mechanizm wyłączania tego zwolnienia, gdyby majątek do fundacji wnosiły osoby niespokrewnione z fundatorem. W takim wypadku ustawa nakazuje obliczać proporcję mienia wniesionego do fundacji rodzinnej przez fundatora oraz inne osoby. Proporcja ta wpływa na skalę opodatkowania świadczeń wypłacanych beneficjentom fundacji. Na tym tle Krajowa Informacja Skarbowa do tej pory wydawała kuriozalne interpretacje. Fiskus nakazywał rozdzielanie proporcji w przypadku, gdy członkowie najbliższej rodziny (np. małżonkowie, albo rodzeństwo) mieli status fundatorów. W efekcie, wypłaty z fundacji rodzinnej do fundatorów będących członkami najbliższej rodziny podlegałyby PIT. Przy takim stanowisku jedynym alternatywnym rozwiązaniem było zakładanie fundacji rodzinnej z jednym fundatorem.

KIS zmienia zdanie ws. fundacji rodzinnej

W czerwcu tego roku Dyrektor KIS uwzględnił skargę na jedną z takich niefortunnych interpretacji i zmienił zdanie. W nowym stanowisku organ podatkowy potwierdza, że przy fundacjach rodzinnych z fundatorami należącymi do najbliższej rodziny, mogą oni sumować wniesiony przez siebie majątek na potrzeb obliczania zwolnienia z PIT. W praktyce oznacza to, że założenie fundacji rodzinnej np. przez małżonków, rodzeństwo, czy też rodziców i dzieci – nie będzie anulowało zwolnienia z PIT.

Nowe stanowisko Dyrektora KIS trzeba zdecydowanie pochwalić. Jest ono racjonalne i trudno było zrozumieć, dlaczego sam fakt przyznania komuś statusu fundatora miał rujnować zwolnienia przewidziane dla członków najbliższej rodziny. Obawiam się jednak, że jedna jaskółka wiosny nie czyni. Biorąc pod uwagę to, jak wiele negatywnych interpretacji w tej sprawie zostało wydane, zmiana stanowiska powinna znaleźć odzwierciedlenie w jakimś szerszym działaniu. Optymalnym rozwiązaniem byłoby wydanie interpretacji ogólnej, która przecinałaby dyskusję na temat fundacji rodzinnych z wieloma fundatorami. Ewentualnie, w grę jeszcze wchodzi zmiana przepisów, która precyzowałaby to zagadnienie. W każdym razie, póki stanowisko nie znajdzie szerszego wydźwięku, póty dalej funkcjonuje w pewnej strefie szarości i niejasności… Dobrze jednak, że sprawy zmierzają we właściwym kierunku.