WIS – Wiążąca informacja skarbowa

Od listopada ubiegłego roku możemy zapytać Krajową Administrację Skarbową o poprawność stosowanych stawek VAT. W odpowiedzi na pytanie, Fiskus wydaje tzw. WIS’y tj. wiążące informacje stawkowe. Od niedawna Ministerstwo Finansów uruchomiło oficjalną wyszukiwarkę wisów, która pozwala zapoznać się już wydanymi informacjami.

Co to jest WIS?

Wiążąca informacja stawkowa jest specjalną decyzją wydawaną na potrzeby opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Informacja odnosi się zarówno do przypadków dostawy towarów i świadczenia usług jak i do importu towarów czy ich wewnątrzwspólnotowego nabycia. WIS zawiera:

  1. opis towaru albo usługi będących przedmiotem WIS;
  2. klasyfikację towaru według działu, pozycji, podpozycji lub kodu Nomenklatury scalonej (CN) albo według sekcji, działu, grupy lub klasy Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych albo usługi według działu, grupy, klasy, kategorii, podkategorii lub pozycji Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług niezbędną do:
    • określenia stawki podatku właściwej dla towaru albo usługi,
    • stosowania przepisów ustawy oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie jeżeli wnioskodawca tego zażąda
  3. stawkę podatku właściwą dla towaru albo usługi.

W związku z powyższym WIS pozwala jednoznacznie ustalić jaką stawkę VAT należy stosować do konkretnego produktu lub usługi.

adult-art-awakening-black-and-white-220210

Co nam daje WIS?

WIS wiąże organy podatkowe w stosunku do osoby, która pozyskała decyzję. Oznacza to, że fiskus nie może postępować niezgodnie z wydaną decyzją. Niemniej jednak, zastosowanie się do wytycznych wiążącej informacji stawkowej będzie także korzystne dla osób, które bezpośrednio nie pozyskały WIS’u, ale korzystają z informacji stawkowych opublikowanych w biuletynie informacji publicznej. Osoby, które zastosują się do takich WIS’ów nie będą mogły ponosić negatywnych konsekwencji z tego tytułu i podlegać będą ochronie analogicznej do tej, jaką dają klasyczne interpretacje podatkowe. Dzięki temu weryfikowanie aktualnie wydawanych WIS’ów powinno przysłużyć się do rozwiązywania problemów stawkowych wszystkich podatników.

Z dotychczas wydanymi WIS’ami możemy zapoznać się tutaj.

Jak uzyskać WIS?

O wydanie wiążącej informacji stawkowej mogą ubiegać się przede wszystkim podatnicy VAT. Oprócz danych wnioskodawcy, wniosek powinien zawierać szczegółowy opis towaru lub usługi, który umożliwi odpowiednie ich sklasyfikowanie przez administrację skarbową. Wniosek o wydanie WIS podlega opłacie w wysokości 40 zł za każdy towar i usługę, o które zapytamy.

Potencjalnie fiskus może także zażądać uiszczenia opłaty z tytułu przeprowadzonych badań lub analiz gdyby udzielenie odpowiedzi takowych wymagało.

Od kiedy działają nowe przepisy?

Wiążące informacje stawkowe możemy pozyskiwać już od listopada 2019 r. Natomiast przepisy dotyczące ich wiążącej mocy obowiązują dopiero od 1 kwietnia 2020 r.