Jak zawierać umowy ze spółką jawną?

W jednym z poprzednich wpisów starałem się Wam przybliżyć, jak skutecznie zawierać umowy ze spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością. Z uwagi na to, że w obrocie występuje także stosunkowo wiele spółek jawnych uważam, że kwestia poprawnego zawierania umów z tymi podmiotami także wymaga wyjaśnienia.

Spółka jawna nie jest osobą prawną, jednak jest podmiotem prawa. Oznacza to, że umowę zawierają z Wami nie wspólnicy tej spółki działający łącznie, ale sama spółka (za którą działa wspólnik/wspólnicy). Spółka jawna ma własny majątek i może zaciągać zobowiązania w imieniu własnym i co do zasady – za te zobowiązania odpowiada sama spółka (oczywiście z pewnymi wyjątkami, ale brak tu miejsca, aby Wam o tym dokładnie opowiedzieć).

Zgodnie z regulacją Kodeksu spółek handlowych, każdy ze wspólników spółki jawnej może reprezentować spółkę przy zawieraniu umów cywilnoprawnych, a prawo reprezentacji obejmuje wszelkie czynności sądowe i pozasądowe spółki. Jeżeli umowa spółki jawnej nie stanowi inaczej, wspólnik może więc reprezentować spółkę samodzielnie.

Co do zasady, prawa wspólnika do reprezentowania spółki jawnej nie można ograniczyć wobec osób trzecich. Wszelkie ograniczenia w tym zakresie wiążą wspólników jedynie wewnętrznie, tj. wspólnicy mogą np. ponosić odpowiedzialność odszkodowawczą wobec spółki za przekroczenie zakresu reprezentacji – umowa z kontrahentem pozostaje jednak ważna w pełnym zakresie.

Od ograniczenia zakresu reprezentacji, które nie wiąże osób trzecich, trzeba odróżnić tzw. określenie sposobu reprezentacji spółki polegającego na wymogu reprezentacji łącznej. Takie określenie sposobu reprezentacji wiąże kontrahentów spółki i jest ujawniane w rejestrze przedsiębiorców KRS.

Reprezentacja łączna może polegać na obowiązku reprezentowania spółki przez dwóch, więcej niż dwóch lub nawet wszystkich wspólników działających łącznie. Dopuszczalne jest także określenie w umowie spółki, iż wspólnik może reprezentować spółkę jawną działając łącznie z prokurentem.

Spółkę mogą oczywiście reprezentować także jej prokurenci.

Reasumując, zawierając umowę ze spółką jawną pamiętajcie o sprawdzeniu działu 2 odpisu aktualnego spółki z KRS (wspólnicy uprawnieni do reprezentacji, sposób reprezentacji, prokurenci) i podpisujcie umowy z osobami tam ujawnionymi, z uwzględnieniem wymogu reprezentacji łącznej. Aktualny odpis z KRS znajdziecie tutaj.