Zgłaszanie umów o dzieło

Umowa o dzieło jest często praktykowaną formą współpracy. Zyskała ona szczególną popularność w branży medialnej i bardzo często dotyczy tworzenia audycji, materiałów wideo, artykułów czy innych treści tworzonych przez freelancerów. Z początkiem 2021 r. wszedł w życie obowiązek informowania ZUS’u o zawieranych umowach o dzieło.

Zgłaszanie umów o dzieło

Zgodnie z przepisem dodanym do art. 36 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych płatnik składek lub osoba fizyczna zlecająca dzieło informuje Zakład Ubezpieczeń o zawarciu każdej umowy o dzieło, jeżeli umowa taka zawarta zostanie z osobą, z którą nie pozostaje w stosunku pracy lub jeżeli w ramach takiej umowy nie wykonuje pracy na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy, w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy.

Z przedmiotowego przepisu możemy wyczytać, że obowiązek ciąży na podmiotach zlecających wykonywanie dzieła. Nie trzeba zgłaszać umów zawartych z własnym pracownikiem jak i umów wykonywanych na rzecz swojego pracodawcy. Z wyjaśnień dostępnych na oficjalnej stronie ZUS’u wynika także, że nie trzeba zgłaszać umów o dzieło zawartych z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą na wykonanie przez nie usług, które wchodzą w zakres prowadzonej działalności.

Zgłoszenia dokonuje się za pomocą formularza RUD (Zgłoszenie umowy o dzieło), który można przekazać elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Formularz RUD wypełnia się osobno dla każdego wykonawcy, aczkolwiek jeden formularz może zawierać informacje o maksymalnie 10 umowach o dzieło. W formularzu należy wykazać następujące dane:

w bloku I – swoje dane, czyli zamawiającego wykonanie umowy o dzieło – dane identyfikacyjne oraz adresowe,

w bloku II – dane wykonawcy umowy o dzieło – dane identyfikacyjne oraz adresowe osoby, z którą zawarłeś umowę o dzieło,

w bloku III – informację o zawartych umowach o dzieło – daty zawarcia, daty wykonywania (od-do) oraz liczbę zawartych umów.

Zawarte umowy o dzieło będą ewidencjonowane na koncie płatnika składek.

Od kiedy obowiązek wchodzi w życie?

Zmiana przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych weszła w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. Przepisy przejściowe nie regulowały w jaki sposób należy podchodzić do umów o dzieło zawartych w poprzednich latach, które będą jednak realizowane w 2021 r. Z udostępnionej przez ZUS listy najczęściej zadawanych pytań wynika, że obowiązkowi zgłoszeniowemu podlegają umowy o dzieło zawarte nie wcześniej niż 1 stycznia 2021 r.

Co z oskładkowaniem?

Przepisy o zgłaszaniu i ewidencjonowaniu umów o dzieło nie zmieniły zasad ich oskładkowania. W dalszym ciągu umowy o dzieło nie są tytułem do ubezpieczeń społecznych i nie podlegają oskładkowaniu. Nie można natomiast wykluczyć, że pod wpływem wiedzy pozyskiwanej z omawianej ewidencji ustawodawca zdecyduje się takie oskładkowanie wprowadzić.

Z wyjaśnieniami ZUS i listą najczęściej zadawanych pytań można zapoznać się tutaj. Należy jednak pamiętać, że stanowisko ZUS’u nie jest przepisem prawa, a powoływanie się na publikowane wyjaśnienia nie zawsze gwarantuje powodzenie.